Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Ogłoszenie

Informuję, że Pierwsza sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
W załączeniu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 8 listopada 2018 r.
 


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 30 października 2018 roku (wtorek) o godz. 12.00 w Zespole Szkół w Żyrakowie
 

Proponowany porządek obrad :
Część I

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) ustalenia średniej ceny żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2019 rok
  b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  c) określenia zasad nadawania nazw ulic, placów, skwerów, rond i innych terenów obiektów publicznych położonych na terenie gminy Żyraków
  d) oceny aktualności "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków" oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków"
  e) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żyraków
  f) uchwalenia Statutu Gminy Żyraków
  g) udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
  h) zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn
  i) odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków
  j) odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej
  k) zmiany uchwały Budżetowej na 2018 rok nr XLIV/377/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 4. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.

 5. Część II

 6. Uroczyste zakończenie kadencji 2014-2018

 7. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
 


O G Ł O S Z E N I E


Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 05 października 2018 r. (piątek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 2. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  a) zmiany uchwały Budżetowej na 2018 rok nr XLIV/377/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
  b) zmiany uchwały nr XLIV/378/17 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

 3. Zamknięcie sesji.
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria BodziochO G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 2. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Strategii Rozwoju Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego"
  b) wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 3. Zamknięcie sesji.
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
 O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 05 września 2018 roku (środa) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) zmiany uchwały nr L/423/18 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Żyraków na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  b) utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Żyraków dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
  c) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Gminy Żyraków
  d) zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa
  e) zamiany nieruchomości za udziały we własności nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną
  f) udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
  g) udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
  h) udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
  i) udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
  j) udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
  k) udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
  l) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
  m) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
  n) zmiany uchwały Budżetowej na 2018 rok nr XLIV/377/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
  o) zmiany uchwały nr XLIV/378/17 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 4. Wolne wnioski i zapytania.

 5. Zamknięcie sesji.
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
 


Ogłoszenie

Zapraszam na nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/425/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023.

 3. Zamknięcie sesji.O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej
 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 KN, a także pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych ? zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żyraków
  b) ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żyraków
  c) zmiany uchwały nr XXIV/180/16 Rady Gminy Żyraków z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej "Gminny Zespół Ekonomiczno ? Administracyjny Szkół w Żyrakowie" i utworzenie samorządowej jednostki organizacyjnej "Zespół Szkół Obsługi Finansowo ? Administracyjnej w Żyrakowie" oraz nadania jej statutu
  d) zasad usytuowania na terenie Gminy Żyraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  e) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Żyraków
  f) odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osób fizycznych z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków
  g) odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej
  h) odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  i) zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin
  j) przystąpienia do Projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła w domach prywatnych w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III osi priorytetowej Czysta Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020
  k) zmiany uchwały Budżetowej na 2018 rok nr XLIV/377/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku
   

 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 4. Wolne wnioski i zapytania.

 5. Zamknięcie sesji.
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
 O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 2. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyraków.

 3. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
 O G Ł O S Z E N I E

 

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach : zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2017
  a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żyraków za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żyraków
  b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok
  c) odczytanie Uchwały nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie
  d) zapoznanie się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków
  e) dyskusja
  f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r
  g) głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2017

 3. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osób fizycznych
  b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  c) zmiany uchwały Budżetowej na 2018 rok nr XLIV/377/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
  d) zmiany uchwały nr XLIV/378/17 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad zabytkami Gminy Żyraków na lata 2016-2019 za okres 2016-2018.

 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie za rok 2017.

 6. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Żyraków za rok 2017.

 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 8. Wolne wnioski i zapytania.

 9. Zamknięcie sesji.
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
 

Osoby odpowiedzialne:
Osoba odpowiedzialna
mgr Adam Pryga

  Ilość odwiedzin: 26551