Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


O G Ł O S Z E N I E


Zapraszam na nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 06 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 7.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok nr XXX/230/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku

 3. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

 


O G Ł O S Z E N I E


Zapraszam na nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023
  b) wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości

 3. Zamknięcie sesji.
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

 O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie,
która odbędzie się w dniu 09 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 13.00
w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :

  1. ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2018 r.
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  3. wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  4. uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok"
  5. przyjęcia do realizacji "Strategii Rozwoju Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego"
  6. wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
  7. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
  8. zamiany nieruchomości w miejscowości Straszęcin pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną
  9. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego gminy Żyraków w miejscowości Zasów
  10. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Żyraków od osoby fizycznej
  11. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Żyraków od osoby fizycznej
  12. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Dębicy
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Żyraków w roku szkolnym 2016/17.

 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 5. Wolne wnioski i zapytania.

 6. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria BodziochO G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. (środa) o godz. 15.00 w Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Dębickiego
  b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego
  c) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
  d) zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok nr XXX/230/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
  e) zmiany Uchwały nr XXX/231/16 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
  f) zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego

 3. Informacje po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych.

 4. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

 


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 28 września 2017 roku (czwartek) o godz. 11.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej
 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Mokrem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Mokrem
  b. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Woli Wielkiej
  c. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Górze Motycznej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Mroczki w Górze Motycznej
  d. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Korzeniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Korzeniowie
  e. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nagoszynie
  f. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Wiewiórce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Wiewiórce
  g. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Rodziny Łubieńskich w Zasowie
  h. stwierdzenia przekształcenia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Bobrowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bobrowej i zmiany nazwy Zespołu Szkół Publicznych w Bobrowej
  i. stwierdzenia przekształcenia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie sześcioletniej Publicznej szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Straszęcinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Straszęcinie i zmiany nazwy Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie
  j. stwierdzenia przekształcenia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrakowie w ośmioletnią Szkołę w Żyrakowie i zmiany nazwy Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie
  k. stwierdzenia zakończenia z dniem 31 sierpnia 2017 r. działalności Publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żyraków
  l. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków, a Gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków - dowóz niepełnosprawnych dzieci zamieszkałych w Gminie Żyraków do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu, zapewniającego tym dzieciom specjalistyczne formy kształcenia
  m. zmiany uchwały nr XXIV/180/16 Rady Gminy Żyraków z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej "Gminny Zespół Ekonomiczno ? Administracyjny Szkół w Żyrakowie" i utworzenie samorządowej jednostki organizacyjnej "Zespół Obsługi Finansowo ? Administracyjnej w Żyrakowie" oraz nadania jej statutu
  n. zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Nagoszynie Woli
  o. zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola Gminnego w Nagoszynie poprzez przeniesienie jego siedziby
  p. dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Żyraków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
  q. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
  r. zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok nr XXX/230/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku
  s. zmiany Uchwały nr XXX/231/16 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
   

 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 4. Wolne wnioski i zapytania.

 5. Zamknięcie sesji.
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

 


O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że w dniu 21 września 2017 r. (czwartek) o godz. 10.45 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13 odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/307/17 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Żyraków udzielanej spółkom wodnym

 3. Zamknięcie sesji.
   

Przewodnicząca Rady Gmin w Żyrakowie
Maria Bodzioch


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 roku (środa) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli ŻyrakowskiejProponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a. zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Żyraków udzielanej spółkom wodnym
  b. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków
  c. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  d. nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żyrakowie
  e. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Żyraków na rzecz użytkownika wieczystego
  f. wydzierżawienia działki położonej w Żyrakowie, należącej do Gminy Żyraków położonych w miejscowości Żyraków
  g. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Góra Motyczna
  h. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Góra Motyczna
  i. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków w miejscowości Zawierzbie
  j. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej
  k. udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
  l. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej
  m. wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości należących do mienia komunalnego Gminy Żyraków na rzecz Powiatu Dębickiego
  n. zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy
  o. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Nagoszyn
  p. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dębickiego
  q. zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok nr XXX/230/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Żyrakowie za rok 2016.

 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 5. Wolne wnioski i zapytania.

 6. Zamknięcie sesji.
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

 


Komunikat


Dotyczy: MASOWEJ IMPREZY pod nazwą: "Czad FESTIWAL" na terenie Straszęcina w dniach 23-27 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy w Żyrakowie informuje, że wszyscy mieszkańcy, którzy będą prowadzić w dniach 23-27 sierpnia 2017 r. na swojej nieruchomości w Straszęcinie małą gastronomię, w czasie trwania masowej imprezy pod nazwą: "Czad FESTIWAL" mają obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez uporządkowanie terenu z zalegających odpadów w czasie trwania imprezy i bezpośrednio po jej przeprowadzeniu. Zgromadzone odpady pochodzące z imprezy należy przekazać odpłatnie na koszt właściciela uprawnionym do wywozu Firmom z terenu Gminy Żyraków.

GMINA ŻYRAKÓW BĘDZIE PROWADZIĆ DORAŹNE KONTROLE I EGZEKWOWAĆ OBOWIĄZKI USTAWOWE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.
Proszę o realizację zaleceń

Wójt
(-) mgr inż. Marek RączkaO G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Omówienie projektów Uchwał w sprawach :
  a) zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Żyraków udzielonej spółkom wodnym
  b) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków
  c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   

 3. Wolne wnioski i zapytania.

 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
   


Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie


Żyraków, dnia 01.08.2017 r.

Ogłoszenie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie informuje, że w związku z falą upałów występują braki wody w studniach głębinowych zasilających Stacje Uzdatniania Wody. Może to spowodować przerwy w dostawie wody na terenie Gminy Żyraków. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o rozważne korzystanie z wody.

 Kierownik GZGK w Żyrakowie
(-) mgr inż. Janusz Reguła  


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r. (czwartek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.


Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok nr XXX/230/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku
  b) zmiany Uchwały nr XXX/231/16 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
  c) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
   

 3. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch


Wójt Gminy Żyraków ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych należących do Gminy Żyraków. Działki zlokalizowane są w miejscowości Straszęcin, w odległości około 4 km od zjazdu z autostrady A4 (Dębica - Zachód). Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na lokalizację: obiektów produkcyjnych, usługowych, magazynowych, obiektów produkcyjnych, baz transportowych i przeładunkowych, instalacji fotowoltaicznych. Kliknij po szczegóły


O G Ł O S Z E N I E


Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2016
  a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żyraków za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żyraków
  b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok
  c) odczytanie Uchwały nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie
  d) zapoznanie się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków
  e) dyskusja
  f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
  g) głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2016

 3. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) uchwalenia Statutu Gminy Żyraków
  b) zmiany Uchwały nr I/4/14 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 06 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie
  c) zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok nr XXX/230/16 z dnia 28 grudnia 2016 rok

 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 5. Wolne wnioski i zapytania.

 6. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
 O G Ł O S Z E N I EZapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 30 maja 2017 roku (wtorek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Spotkanie z przedstawicielem Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Dębicy.

 3. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2016 rok
  b. uchwalenia V. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków dla obszarów położonych w miejscowości Straszęcin oraz w miejscowościach Straszęcin, Zawierzbie i Żyraków.
  c. zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Żyraków udzielanej spółkom wodnym
  d. zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  e. przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żyraków na lata 2016-2026
  f. zamiaru założenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Straszęcinie
  g. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa
  h. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa
  i. ustalenia służebności przejazdu, przechodu, przegonu przez działki mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa
  j. zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok nr XXX/230/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku
  k. zmiany Uchwały nr XXX/231/16 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
  l. zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego
  m. zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego

 4. Zajęcia Stanowiska w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu do projektu realizowanego przez Województwo Podkarpackie pn. "BUDOWA PODMIEJSKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ - PKA" w zakresie jego utrzymania w okresie trwałości projektu w latach 2021-2025 poprzez udzielenie pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu przez Gminę Żyraków na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach projektu

 5. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Żyraków za rok 2016

 6. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2016 rok"

 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 8. Wolne wnioski i zapytania.

 9. Zamknięcie sesji.
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
 
Osoby odpowiedzialne:
Osoba odpowiedzialna
mgr Adam Pryga

  Ilość odwiedzin: 130741