Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 2. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyraków.

 3. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
 O G Ł O S Z E N I E

 

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach : zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2017
  a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żyraków za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żyraków
  b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok
  c) odczytanie Uchwały nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie
  d) zapoznanie się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków
  e) dyskusja
  f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r
  g) głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2017

 3. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osób fizycznych
  b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  c) zmiany uchwały Budżetowej na 2018 rok nr XLIV/377/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.
  d) zmiany uchwały nr XLIV/378/17 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad zabytkami Gminy Żyraków na lata 2016-2019 za okres 2016-2018.

 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie za rok 2017.

 6. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Żyraków za rok 2017.

 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 8. Wolne wnioski i zapytania.

 9. Zamknięcie sesji.
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
 


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) dopłaty do odbiorców usług ? zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków
  b) wyrażenia zgody na poręczenie przez Gminę Żyraków weksla in blanco wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną "Radość" tytułem zabezpieczenia umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym o nazwie Spółdzielnia Socjalna "Radość"
  c) zmiany uchwały Budżetowej na 2018 rok nr XLIV/377/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku
  d) zmiany uchwały nr XLIV/378/17 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 4. Wolne wnioski i zapytania.

 5. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 2. Podjęcie Uchwały w sprawie:
  a) dopłaty do odbiorców usług ? zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.
   

 3. Zamknięcie sesji.
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 08 maja 2018 roku (wtorek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2017 rok
  2. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Ravi Sp. z o.o. wraz z odpowiedzią na skargę
  3. uchwalenia Statutu Sołectwa Bobrowa
  4. uchwalenia Statutu Sołectwa Bobrowa Wola
  5. uchwalenia Statutu Sołectwa Góra Motyczna
  6. uchwalenia Statutu Sołectwa Korzeniów
  7. uchwalenia Statutu Sołectwa Mokre
  8. uchwalenia Statutu Sołectwa Nagoszyn
  9. uchwalenia Statutu Sołectwa Straszęcin
  10. uchwalenia Statutu Sołectwa Wiewiórka
  11. uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Wielka
  12. uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Żyrakowska
  13. uchwalenia Statutu Sołectwa Zasów
  14. uchwalenia Statutu Sołectwa Zawierzbie
  15. uchwalenia Statutu Sołectwa Żyraków
  16. udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
  17. udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
  18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetow
 3. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2017 rok"

 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 5. Wolne wnioski i zapytania.

 6. Zamknięcie sesji.
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
 
Osoby odpowiedzialne:
Osoba odpowiedzialna
mgr Adam Pryga

  Ilość odwiedzin: 35031