Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017r. (środa) o godz. 10.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Opracowanie planu pracy na 2018 rok.

 3. Sprawozdane z działalności Komisji za 2017 rok.

 4. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach:
  1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2018 rok
  2) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2018 rok
  3) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie gminy Żyraków

 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Marzena Marzec


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 9.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.

 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.

 4. Sprawy bieżące.

 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Grzyb
 


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 8.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Plan pracy Komisji na 2018 rok.

 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.

 4. Sprawy bieżące.

 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Waśko
 


O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 8.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.

 4. Wolne wnioski i zapytania.

 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Grdeń


O G Ł O S Z E N I E


Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 06 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Analiza projektu budżetu Gminy Żyraków na 2018 rok.

 3. Sprawy bieżące, w tym omówienie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

   

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie


O G Ł O S Z E N I E


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 08 listopada 2017 roku (środa) o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Analiza stawek podatkowych, omówienie projektów uchwał:

  1. ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2018 rok
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  3. wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 3. Sprawy bieżące, w tym:

  1. omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 rok"
  2. omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Strategii Rozwoju Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego"
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Waśko


O G Ł O S Z E N I E


Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 04 października 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Kontrola wybranych zagadnień z Referatu IiGK.

 3. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

 4. Kontrola wydatków w ramach dotacji na remont zabytków.

 5. Wolne wnioski i zapytania.

 6. Zamknięcie posiedzenia.

   

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Grdeń


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Edukacja publiczna, analiza:
  - informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
  - plan wydatków na oświatę w 2018

 3. Kultura i instytucje kultury oraz biblioteki gminne, analiza:
  -planu prac i wydatków w 2018 przez CKiP oraz GBP

 4. Pomoc społeczna, analiza:
  - organizacji dożywiania dzieci w roku szkolnym 2017/2018

 5. Realizacja zaleceń komisji w kwestii zagrożeń w szkołach.

 6. Analiza projektów Uchwał z zakresu oświaty.

 7. Sprawy bieżące.

 8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
   

Przewodnicząca Komisji
Marzena Marzec


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 21 września 2017 roku (czwartek) o godz. 11.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Ocena funkcjonalności rowów melioracyjnych.

 3. Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku.

 4. Analiza wskaźnika zadłużenia gminy .

 5. Sprawy bieżące.

 6. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Zbigniew Waśko


O G Ł O S Z E N I E
 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu w dniu 21 września 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Sprawność hydrantów na terenie Gminy Żyraków.

 3. Spotkanie z przedstawicielem GZGK w Żyrakowie.

 4. Ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej.

 5. Przygotowanie do okresu zimowego i odśnieżania dróg gminnych i powiatowych.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Zamknięcie posiedzenia.
   

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Grzyb


O G Ł O S Z E N I E
 

Informuję, że w dniu 14 lipca 2017 r. (piątek) o godz. 8.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie. 


Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Kontrola wydatków przeznaczonych na działalność OSP.
 3. Kontrola wydatków przeznaczonych na LKS.
 4. Kontrola umorzeń podatkowych.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie
Zbigniew Grdeń
 O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017r. (środa) o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Pomoc społeczna, analiza :
  - sprawozdania merytoryczne z działalności GOPS i GKRPA za 2016r.

 3. Kultura fizyczna i turystyka wraz z urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi, analiza:
  - sprawozdania z działalności klubów za 2016r.

 4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, analiza: - realizacji planu na 2016r.

 5. Sprawy bieżące.
  - omówienie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żyrakowie

 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
   

Przewodnicząca Komisji
Marzena Marzec
 


O G Ł O S Z E N I E
 

Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 06 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2.  Omówienie projektów uchwał w sprawach :
  a) uchwalenia Statutu Gminy Żyraków
  b) uchwalenia Statutu Sołectw

 3. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdań finansowych.

 4. Wolne wnioski i zapytania.

 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie 


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Sprawy bieżące: omówienie projektów uchwał w sprawach:
  a) nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSPZOZ w Żyrakowie za 2016 rok (projekt uchwały w materiałach na Sesję)

 3. Analiza wyników ankiet o przemocy i używkach wśród uczniów szkół gminnych w Żyrakowie.

 4. Kultura i instytucje kultury, analiza:
  - sprawozdania z działalności CKiP w 2016r. (w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2016 rok) oraz planu pracy na 2017r.

 5. Wolne wnioski i zapytania.

 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
   

Przewodnicząca Komisji
Marzena Marzec

 


O G Ł O S Z E N I E


Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 18 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Przedstawienie Planu Reagowania Kryzysowego.
 3. Ocena realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.
 4. Analiza przebiegu programu usuwania azbestu.
 5. Spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich z terenu Gminy Żyraków.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.
   

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Grzyb


O G Ł O S Z E N I E


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku (czwartek) o godz. 900 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy. Analiza cen surowców i materiałów siewnych.

 3. Omówienie projektu Uchwały w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Żyraków udzielonej spółkom wodnym.

 4. Sprawy bieżące.

 5. Zamknięcie posiedzenia.
   

Przewodniczący Komisji
Zbysław Rokita


G Ł O S Z E N I EZapraszam na posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 17 marca 2017 r. (piątek) o godz. 13.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Ochrona zdrowia, analiza:
  - sprawozdania z działalności GSPZOZ za 2016 r.

 2. Edukacja publiczna, analiza:
  - sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jst ? Gminę Żyraków

 3. Biblioteka gminna, analiza:
  - sprawozdania merytoryczne z działalności GBP w 2016r

 4. Sprawy bieżące (omówienie projektów Uchwał).


Przewodnicząca Komisji
Marzena Marzec


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2017 roku (wtorek) o godz. 9.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Analiza sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy.

 3. Informacja o zrealizowaniu dopłat finansowych dla rolnictwa za rok 2016.

 4. Informacja na temat finansowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo z UE.

 5. Analiza sprzedaży przez ANR gruntów położonych na terenie gminy Żyraków.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Zamknięcie posiedzenia.
   

Przewodniczący Komisji
Zbysław Rokita
 


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Żyrakowie na temat:
  a) realizacji zadań za 2016 rok.
  b) zadania na 2017 rok.
  c) stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Żyraków.
  d) mapa zagrożeń.

 3. Przegląd stanu dróg, oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz ich oznakowania.

 4. Informacja Komendanta OSP Gminy Żyraków:
  a) zagrożenia pożarowe.
  b) zagrożenia powodziowe.
  c) stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych (stan magazynowy).

 5. Spotkanie z Prezesami OSP Gminy Żyraków w celu podsumowania wizytacji remiz w 2016 roku.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Grzyb


O G Ł O S Z E N I E


Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 17 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Wypracowanie założeń do projektu Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego.

 3. Wolne wnioski i zapytania.

 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

   

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy
w Żyrakowie 


O G Ł O S Z E N I E


Zapraszam na posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Wypracowanie założeń do projektu Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego.
 3. Sprawy bieżące

  Przewodnicząca Komisji
  Marzena Marzec

   

O G Ł O S Z E N I E
 


Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 06 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków na lata 2016-2032
  b) przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Żyraków na lata 2016-2019

 3. Omówienie projektu budżetu Gminy Żyraków na 2017 rok.

 4. Omówienie projektu Uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie

 5. Wolne wnioski i zapytania.

 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie 


O G Ł O S Z E N I E


Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 09 listopada 2016 r. (środa) o godz. 1200 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Omówienie projektów Uchwał w sprawach :
  a) uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017r."
  b) nadania Statutu Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Żyraków w roku szkolnym 2015/16.
 4. Wolne wnioski i zapytania.

 

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

 


O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. (piątek) o godz. 12.00 w Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie.

Proponowany porządek obrad :
 

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Omówienie projektu stawek podatkowych na 2017 rok.

 3. Analiza propozycji nowych stawek tzw. opłaty śmieciowej.

 4. Wolne wnioski i zapytania.


Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

 


O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. (środa) o godz. 11.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Kontrola wybranej jednostki organizacyjnej gminy Żyraków (GZEAS).

 3. Analiza skargi dotyczących działalności Wójta Gminy.

 4. Wolne wnioski i zapytania.
   

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Grdeń
 


O G Ł O S Z E N I E

Informuję że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 30 września 2016 roku (piątek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku.

 3. Analiza wskaźnika zadłużenia gminy.

 4. Sprawy bieżące.

 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Zbysław Rokita
 


O G Ł O S Z E N I E


Informuję że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 30 września 2016r. (piątek) o godz. 11.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Edukacja publiczna :
  a. zagrożenia w szkołach
  b. systemy stypendialne na rok szkolny 2016/2017
  c. nagrody dla nauczycieli w 2015 r.
  d. plan szkoleń nauczycieli i dyrektorów szkół na 2015/2016 r.
  3. Pomoc społeczna ? plan dożywiania w roku szkolnym 2016/2017.
  4. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
  a. zorganizowania dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół w przypadkach, w których Gmina nie ma takiego obowiązku
  b. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków a Gminą Radomyśl Wielki w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków w zakresie transportu i opieki niepełnosprawnych uczniów
  c. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych w Gminie Żyraków przez osoby prawne nie zaliczane do sektora finansów publicznych lub przez osoby fizyczne niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
  d. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Żyraków
  e. zmiany uchwały nr IV/19/11 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Żyraków
  f. zmiany Statutu samorządowej instytucji kultury ? Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie

 3. Sprawy bieżące.

 4. Zamknięcie posiedzenia.
   

Przewodnicząca Komisji
Marzena Marzec

 


O G Ł O S Z E N I E


Informuję że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 30 września 2016 r. (piątek) o godz. 9.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Sprawność hydrantów na terenie Gminy Żyraków. Spotkanie z przedstawicielem GZGK w Żyrakowie.

 3. Ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej.

 4. Ocena realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.

 5. Analiza przebiegu programu usuwania azbestu.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Zakończenie posiedzenia.

   

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Grzyb
  Ilość odwiedzin: 235557