Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 48252

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych niezawierającym informacje o środowisku i jego ochronie zamieszona została informacja że zostało wydane postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Zakup i montaż linii technologicznej z młynem rolkowym typu wahadłowego..."

Więcej

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żyraków dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa "Wola Żyrakowska III"

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych niezawierającym informacje o środowisku i jego ochronie zamieszona została informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żyraków dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa "Wola Żyrakowska III"

Więcej

Obwieszczenie

STAROSTA DĘBICKI ZAWIADAMIA

o wydaniu decyzji na rzecz Wójta Gminy Żyraków o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej wraz z przepustami drogowymi i zjazdami w miejscowościach Mokre i Nagoszyn"

Więcej

Obwieszczenie

u umorzeniu postępowania w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Żyrakowie..."

Więcej

Obwieszczenie

u umieszczeniu informacji iż przedsięwzięcie pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w obszarze Gminy Żyraków na działce o nr ew. 684/24 obręb Straszęcin, gm. Żyraków ..." nie będzie realizowane

Więcej

Obwieszczenie

w sprawie decyzji odmawiającej uchylenia decyzji Ministra Infrastruktury z dnia 30 listopada 2010 r. pn. "Budowa autostrady A4 na odcinku: Tarnów węzeł "Krzyż" - węzeł "Dębica Pustynia" .

Więcej

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg publicznych klasy L wraz z kanalizacją deszczową, oświetlenia oraz wydzielenia pasa drogowego na terenie Parku Przemysłowego "Straszęcin" .

Więcej

Zaproszenie na otwarte spotkanie z interesariuszami

Wójt Gminy Żyraków, działając na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Żyraków w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żyraków.

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawirających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczona została informacja, że wydano decyzję znak IiGK.6220.3.2016 z dnia 27-02-2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Łącznik Węzeł zachodni A-4 -Straszęcin - Dębica"...

Więcej

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych że w publicznie dostępnym wykazie informacji o dokumentach zawierających informacje o środowisku umieszczona została informacja, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przyłączem do sieci energetycznej w m. Bobrowa"

Więcej

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu V. zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żyraków

Więcej

Obwieszczenie

Obwieszczenie
nformuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczona została informacja że Wójt Gminy Żyraków wznowił z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji "Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej"

Więcej

Obwieszczenie

Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Łącznik Węzeł zachodni A-4 - Straszęcin-Dębica"

Więcej

Obwieszczenie

Obwieszczenie
STAROSTA DĘBICKI
zawiadamia
że na wniosek Wójta Gminy Żyraków zostało wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej wraz z przepustami drogowymi i zjazdami w miejscowości Mokre i Nagoszyn"

Więcej

Przypomnienie

Marszałek
Województwa Podkarpackiego
przypomina o obowiązku złożenia w terminie do 15 marca 2017 roku następujących sprawozdań za 2016 rok:

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierające informacje o środowisku i jego ochronie, umieszczona została informacja że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Zakup i linii technologicznej z młynem rolkowym typu wahadłowego w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów z bentonitu"

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierające informacje o środowisku i jego ochronie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi powiatowej 1180R Dębica-gr powiatu-Zdziarzec wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę w m. Dębica"

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierające informacje o środowisku i jego ochronie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Żyrakowie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, umieszczona została informacja iż, w dniu 2017-01-09 Wójt Gminy Żyraków ustalił lokalizację inwestycji "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszęcin"

Więcej

Alert o przekroczeniu poziomu substancji w powietrzu

Poziom alertu: III

Data: 11-01-2017

Obszar: województwo podkarpackie

Przewidywany czas trwania wystąpienia: wystąpienie w dniu 11.01.2017r. bardzo wysokich stężeń godzinowych pyłu PM10 na większości obszaru województwa podkarpackiego.

Czytaj więcej: Komunikat w całości - wersja doc. Komunikat w całości - wersja pdfKomunikat

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniach 7-8 stycznia br. stwierdzono bardzo wysokie stężenia pyłu PM10 na wszystkich stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na wszystkich stacjach zanotowano przekroczenia poziomów średniodobowych.

Więcej

OBWIESZCZENIE

Informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierające informacje o środowisku i jego ochronie, że wydano postanowienie zank IiGK.6220.14.2015 z dnia 2016-12-27 o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica-gr. powiatu-Zdziarzec wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę w miejscowości Dębica"

Więcej

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica-gr powiatu-Zdziarzec wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę w miejscowości Dębica"


ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE
WOJEWODY PODKARPACKIEGO

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego

Więcej

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Żyraków o zamiarze rozpoczęcia realizacji inwestycji pn: "Budowa drogi gminnej wraz z przepustami drogowymi i zjazdami w miejscowościach Mokre i Nagoszyn" oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technicznego

Więcej

OBWIESZCZENIE

informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zamierających informacje o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Żyrakowie umieszczona została informacja, że zawiadomieniem z dnia 2016-11-28 wszczęto postępowanie administracyjne (uzupełniające)w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica-gr. powiatu-Zdziarzec wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę w miejscowości Dębica"


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji znak: IiGK.7624/14/10 z dnia 28 listopada 2016 umarzającej postępowanie administracyjne wszczęta na wniosek z dnia 17.09.2010 r. GESTAMP EOLICA POLSKA Sp z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Parku Elektrowni Wiatrowych "Wiewiórka" ... "

więcej ...

OBWIESZCZENIE

informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zamierających informacje o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Żyrakowie umieszczona została informacja, że w dniu 10-11-2016 Wójt Gminy Żyraków wszczął postępowanie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszęcin"

więcej ...

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Żyraków informuje zainteresowanych mieszkańców, że w związku z możliwością uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków przewidzianych do realizacji w roku 2017, zainteresowani mieszkańcy winni wypełnić formularze wniosku dostępne w Urzędzie Gminy Żyraków pok. 15 i wraz z wymaganymi załącznikami doręczyć do Urzędu Gminy pok. 15 w terminie od 01 do 16 grudnia 2016 r. Formularz wniosku o uzyskanie dofinansowania znajduje się na stronie internetowej gminy adres: www.zyrakow.pl/bip oraz w pok. Nr 15. Informacje dodatkowe są możliwe do uzyskania w Urzędzie Gminy Żyraków od 7.00-15.00 lub telefonicznie pod nr 146807115.

(...) Wójt Gminy Żyraków

Marek Rączka


Oferta realizacji zadania publicznego

Przygotowanie jednostki OSP Korzeniów do działań ratowniczych więcej ...

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów leśnych projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej ...

Postanowienie

o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu loklaizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa lini oświetlania ulicznego" więcej ...

Obwieszczenie

informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zamierających informacje o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Żyrakowie umieszczona została informacja, że wydane zostało postanowienie znak IiGK.7624/14/10 z dnia 2016-10-21 o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania prowadzonego na wniosek z dnia 17.09.2010 roku GESTAMP EOLICA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą Warszawa ul. Racławicka 130 w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: " Budowy Parku Elektrowni Wiatrowych "WIEWIÓRKA" w miejscowości Wiewiórka, Góra Motyczna w gminie Żyraków w powiecie dębickim, w województwie podkarpackim" więcej ...

Obwieszczenie

nformuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zamierających informacje o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Żyrakowie umieszczona została informacja, że wydano decyzję znak IiGK.6220.16.2015 z dnia 2016-10-24 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszęcin " więcej ...

Sprawozdanie z konsultacji

projektu Uchwały Rady Gminy w Żyrakowie w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi " więcej ...

Ogłoszenie

informuję się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zamierających informacje o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Żyrakowie umieszczona została informacja, że wydano decyzję znak IiGK.6220.14.2015 z dnia 2016-10-17 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej 1180R Dębica-Zdziarzec wraz z dojazdami" więcej ...

Ogłoszenie

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projketu "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków na lata 2016-2032" więcej ...

Informacja o dofinansowaniu

W dniu 15 czerwca 2016 r. Gmina Żyraków podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Umowę dotacyjną Nr 45/2016/OZ/R/DA na dofinansowanie zadania pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żyraków" w ramach programu priorytetowego: "SYSTEM Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część I - Usuwanie wyrobów zawierających azbest". Kwota dotacji obejmuje środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 50 % i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 35% stanowiące łącznie 85% kosztów zadania oraz 15% dofinansowania pokrywanego przez gminę Żyraków.

Zadanie zaplanowane jest do wykonania do dnia 14 października 2016 r. w zakresie rzeczowym i finansowym.
W wyniku realizacji zadania objętego umową planowany jest demontaż, usunięcie i unieszkodliwienie odpadów azbestu w ilości 21,00 Mg oraz transport, unieszkodliwienie odpadów azbestu w ilości 109,43 Mg z czego:

  • środki NFOŚ i GW - dotacja 19 365,75 zł
  • środki WFOŚ i GW - dotacja 13 556,02 zł
  • środki własne - dotacja - 5 809,73 zł

(-) Wójt Gminy Żyraków
Marek Rączka


Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok. więcej ...

Zawiadomienie

Informuje się wszystkich zainteresowanych że w publicznie dostępnym wykazie informacji o dokumentach zawierających informacje o środowisku umieszczona została informacja, że Wójt Gminy Żyraków decyzją ustalił lokalizację inwestycji "Przebudowa i Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej" więcej ...

Zawiadomienie

Starosta Dębicki zawiadomia, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ulicy Parkowej 28, w pokoju 541, w terminie od 3 pażdziernika 2016 do 21 października 2016 r. w dniach roboczych, w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Góra Motyczna. więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa i i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszęcin ..." więcej ...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa i i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszęcin ..." więcej ...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa mostu przez rzekę Wisłoke w ciągu drogi powiatowej nr 1180R Dębica-Zdziarzec wraz z dojazdami" więcej ...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa mostu przez rzekę Wisłoke w ciągu drogi powiatowej nr 1180R Dębica-Zdziarzec wraz z dojazdami" więcej ...

Obwieszczenie

Wójt Gminy Żyraków zawiadamia o postępowaniu z udziałem społeczeństwa w opracowaniu projektu "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków na lata 2016-2032". więcej ...

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych że w publicznie dostępnym wykazie informacji o dokumentach zawierających informacje o środowisku umieszczona została informacja, że Wójt Gminy Żyraków decyzją ustalił lokalizację inwestycji "Przebudowa i Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej" więcej ...

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawirających informacje o środowisku i jego ochronie będacych w posiadaniu Urząedy Gminy w Żyrakowie umieszczona została informacja, że zostało wydane zawiadomienie z dnia 2016-08-30 o zmianie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sproawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "lącznik Węzeł zachodni A-4 - Straszęcin - Dębica" więcej ...

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego (uzupełniającego) w związku z podjęciem zawieszonego postępowania znak IiGK.6220.3.2016 z dnia 2016-08-26 i zmianą zakresu przedsięwzięcia pod nazwą: "Łącznik Węzeł zachodni A-4 - Straszęcin- Dębica" więcej ...

Ogłoszenie

o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sproawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Łącznik węzel zachodni A-4 Straszęcin - Dębica ... " więcej ...

Zawiadomienie

o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Łącznik Węzeł zachodni A-4 Straszęcin - Dębica ... " więcej ...

Ogłoszenie RIO Rzeszów

Iw sprawie utrzymania utrzymania w całości postanowienia Wójta Gminy Żyraków nr IiGK.6220.9.2015 dla przedsięwzięcia pn: "Rozszerzenie działalności o przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instlacji znajdującej się na terenie Export-Import Art. przemysłowymi Adam Lasek 39-204 Korzeniów 30" " więcej ...

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczona została informacja, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa węzła betoniarskiego oraz posadowienie nowej linii do produkcji betonowych elementów wibroprasowychwraz z powiększeniem magazynu do składania kostki brukowej .... " więcej ...

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sproawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszęcin" więcej ...

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Straszęcin" więcej ...

Ogłoszenie

o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Powiat Dębicki w dniu 05.02.2016 r. więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej na działce 833/2" więcej ...

Zawiadomienie

w sprawie wydania postanowienia o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej Nagoszyn - Mokre" więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia: "Przebudowa drogi gminnej relacji Nagoszyn - Mokre ... " więcej ...

Zawiadomienie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi Gminnej 106705R Nagoszyn - Mokre ..." więcej ...

Obwieszczenie

Wójta Gminy Żyraków
o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn:
"Strategia Rozwoju Dębico Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego" więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia "Budowa mostu przez rz. Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami" więcej ...

Zawiadomienie

o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Budowa mostu przez rz. Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami" więcej ...

Obwieszczenie

informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawirających informacje o środowisku zostało wystawione zawiadomienie o zmianie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Łącznik Węzeł zachodni A-4 - Straszęcin - Dębica" więcej ...

Zawiadomienie

o zmianie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego znak IiGK.6220.3.2016 z dnia 2016-03-07 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Łącznik Węzeł zachodni A-4 - Straszęcin - Dębica" więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostepnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 106705R ralacji Nagoszyn - Mokre ... " więcej ...

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 106705R ralacji Nagoszyn - Mokre ... " więcej ...

Sprawozdanie

z reliazacji "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.


Obwieszczenie

o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa mostu (JNI 01024793) przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami." więcej ...

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa mostu przez rz. Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny wraz z dojazdami"" więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dstępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej na działce 833/2..." więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa "Wola Żyrakowska III"..." więcej ...

Zawiadomienie

o wydaniu decyzji znak IiGK.6220.22.2014 z dnia 2016-05-04 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa "Wola Żyrakowska III" więcej ...

Ogłoszenie

o sprzedaży zbędnego majątku ruchomego Gminy Żyraków:
Samochód Pożarniczy BEDFORD więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dorgi powiatowej nr 1180R Dębica -Zdziarzec..." więcej ...

Zawiadomienie

o wydaniu postanowienia nie nakładającego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi powiatowej Nr 1180R Dębica - Zdziarzec... " więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostepny wykazie danych o dokumentach zawierających informacja o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia "Budowa mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej" więcej ...

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego (uzupełniającego) więcej ...

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "budowa mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1180R Dębica-Zdziarzec wraz z dojazdami" więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa mostu przez rzekę Wisłokę w ciągu drogi powiatowej nr 1180R Dębica-Zdziarzec wraz z dojazdami" więcej ...

Zawiadomienie

o zebraniu materiału dowodowego w celu wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia: "Wydobywanie Kopaliny ze złoża Kruszywa Wola Żyrakowska III" więcej ...

Obwieszczenie

o poblicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia: "Rozrzeszenie działalności o przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji znajdującej się na terenie Export-Import Art. Przemysłowymi Adam Lasek .... więcej ...

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: pod nazwą: "Łącznik węzeł Zachdni A-4 - Straszęcin -Dębica" więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa hal magazynowo-produkcyjnych firmy Union Parts ..." więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostępnym wykazie o dokumentach zawierających informacje o środowisku dla przedsięwzięcia: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w obszarze Gminy Żyraków ... " więcej ...

Zawiadomienie
Starosty Dębickiego

o ogólnym zebraniu uczestników okołoautostradowego scalena gruntów części wsi Żyraków gm Żyraków. więcej ...
Ogłoszenie
o rozprawie administracyjnej dla społeczeństwa
Wójt Gminy Żyraków zawiadamia że w dniu 02 marca 2016 r. tj. środa o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137, pokój nr 13 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w ramach toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Hal magazynowo-produkcyjnych firmy UNION-PARTS"
więcej ...

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą" Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica - Zdziarzec ..." więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostępnym danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla przedsięzwięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica - Zdziarzec ..." więcej ...

Zawiadomienie

o wydaniu postanowienia o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej w Woli Żyrakowskiej" więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla przesiąwzięcia: "Przebudowa drogi gminnej w Woli Żyrakowskiej ..." więcej ...

Zawiadomienie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej w Woli Żyrakowskiej" więcej ...

Informacja

o wykazie nieruchomości połozonych w miejscowości Gora Motyczna i Zasów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej więcej ...

Ogłoszenie

Starosta Dębicki informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych dotyczących modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych położonych w obrębie Góra Motyczna w Gminie Zyraków więcej ...

Ogłoszenie

Starosta Dębicki informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych dotyczących modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych położonych w obrębie Wola Wielka w Gminie Zyraków więcej ...

Ogłoszenie

o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej w Woli Żyrakowskiej w km 0_000,00-1+129,00 ..." więcej ...

Zawiadomienie

owszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej w Woli Żyrakowskiej w km 0_000,00-1+129,00 ..." więcej ...

Rozporządzenie
Wojewody Podkarpackiego

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w obszarze Gminy Żyraków". więcej ...

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żyraków". więcej ...

Obwieszczenie

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyraków na lata 2015-2020" więcej ...

Obwieszczenie

Informacja o publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku dla przedsięwzięcia: "Budowa Mostu w miejscowości Bobrowa więcej ...

Ogłoszenie


Wójt Gminy Żyraków
zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żyraków". więcej ...

Ogłoszenie


O możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków więcej ...

Ogłoszenie


Dotyczy konsultacji społecznych dla zadania pn. "Łącznik Węzeł więcej ...

Sprawozdanie z konsultacji


 projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2016 rok.


Zawiadomienie
Ogłoszenie w sprawie konsultacji

projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok" więcej ...

Zawiadomienie
Starosty Dębickiego

o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Mokre, Wiewiórka, Zasów położonych w Gminie Żyraków więcej ...

Obwieszczenie

o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu loklaizacji inwestycji celu publicznego "Budowa mostu w m. Bobrowa w ciągu drogi powiatowej nr 1184R Przecław - Chotowa" więcej ...

Informacja

Wójta Gminy Żyraków o podpisaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umowy dotacyjnej na dofinansowanie zadania pn: "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierjących azbest z terenu Gminy Żyraków" więcej ...

Zawiadomienie

Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wydaniu decyzji zezwalającej na inwestycję "Budowa Autostrady A4" więcej ...

Zawiadomienie

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrownii Jądrowej. więcej ...

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żyraków dla obszaru "Park - przemysłowy Straszęcin" więcej ...

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego gminy Żyraków obszaru "Park - przemysłowy Straszęcin" więcej ...

Obwieszczenie

o dokumentacji oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: "Nowe żródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice" więcej ...

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa mostu w m. Bobrowa w ciągu drogi powiatowej nr 1184R Przecław - gr. powiatu - Chotowa w km 9+668 wraz z chodnikiem"
więcej ...

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Wybdobywanie kopaliny piasek i żwir ze złoża kruszywa nauralnego Dębica-Żyraków 19"
więcej ...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia "Budowa mostu w m. Bobrowa w ciągu drogi powiatowe ...
więcej ...

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji "Rozszerzenie działalności o przetawarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji znajdujących się na terenie Export Import Art. Przemysłowymi Adam Lasek"
więcej ...

Obwieszczenie

w sprawie materiału dowodowego decyzji "Wydobywanie kopaliny (piasek i żwir) ze zloza kruszywa naturalnego Dębica- Żyraków 19 w granicach działek nr ew. 770/11 i 770/17 w miejscowości Żyraków" obręb 13 Żyraków, gmina Żyraków, powiat dębicki, woj. podkarpackie"
więcej ...

Obwieszczenie

o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dla przedsięwzięcia "budowa mostu w m. Bobrowa w ciągu drogi powiatowej nr 1148R Przecław - gr. powiatu - Chotowa w km 9+668 wraz z chodnikiem"
więcej ...

Zawiadomienie Wojewody Podkarpackiego

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa pasa drogowego ..."
więcej ...

Ogłoszenie

o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa
więcej ...

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

dotyczące wyadania decyzji dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa pasa drogowego inwestycji "Budowa Aytostrady A-4""
więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochornie dla przedsięwzięcia: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa Wola Żyrakowska III"
więcej ...

Obwieszczenie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
więcej ...

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia IV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żyraków dla obszaru - Park Przemysłowy - Straszęcin"
więcej ...

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żyraków obszaru "Park Przemysłowy - Straszęcin"
więcej ...

Sprawozdanie

z realizacji " Rocznego Programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok."
więcej ...

Obwieszczenie

w sprawie zawieszenia postępowania dla przedsięwzięcia "Budowa mostu przez rzekę Wisłokę..."
więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia: "Wydobywanie kopaliny (piasek żwir) ze zloża kruszywa naturalnego Dębica Żyraków 19..."
więcej ...

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wydobywanie kopaliny (piasek żwir) ze złoża kruszywa naturalnego Dębica Żyraków 19..."

więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa hal magazynowo produkcyjnych firmy Union Parts"
więcej ...

Obwieszczenie

sprawie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia części decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

więcej ...

Postanowienie

w sprawie zawieszenia postępowania na wniosek z dnia 17.09.2010 r. Gestamp Eolica Polska sp. z o.o. z siedzibą Warszawa ...

więcej ...

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa mostu w m. Bobrowa w ciągu drogi powiatowej nr 1148R Przecław - gr. powiatu - Chotowa w km 9+668 wraz z chodnikiem"

więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia "Wydobywanie kopaliny (piasek żwir) ze złoża kruszywa naturalnego Dębica - Żyraków".

więcej ...


Postanowienie

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

więcej ...

Postanowienie

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa Wola Żyrakowska III"

więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia "Wydobywanie kopaliny pospolitej (piasek i żwir) ze złoża kruszywa naturalnego Dębica- Żyraków 13 pole A""


więcej ...

Obwieszczenie

o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia "Wydobywanie kopaliny pospolitej (piasek i żwir) ze złoża kruszywa naturalnego Dębica- Żyraków 19...""


więcej ...

Obwieszczenie

o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Parku Elektrowni Wiatrowych "Wiewiórka"


więcej ...

Zawiadomienie

o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Parku Elektrowni Wiatrowych "Wiewiórka"


więcej ...

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie planowanej budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego


więcej ...

Obwieszczenie

O publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 106722R pod nazwą "Wiewiórka-Zasów"


więcej ...

Obwieszczenie

O publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych, budowy stacji kontroli pojazdów..."


więcej ...

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach


więcej ...

Decyzja

w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów


więcej ...

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o rozpoczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Słowacją a Polską


więcej ...

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 106722R pn. "Wiewiórka-Zasów""


więcej

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach


więcej ...

Decyzja

w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów


więcej ...

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o rozpoczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Słowacją a Polską


więcej ...

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "


więcej ...


Osoba publikująca: mgr Adam Pryga
Data publikacji: 2016-03-08


Osoby odpowiedzialne:
Osoba odpowiedzialna
mgr Adam Pryga
  Ilość odwiedzin: 357710