Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 roku (piątek) o godz. 14.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  b. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Żyraków od osoby fizycznej
  c. zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego gminy Żyraków położonych w miejscowości Wola Wielka
  d. ustalenia służebności przejazdu, przechodu, przegonu przez działki mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin
  e. zmiany Uchwały nr XVIII/139/16 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowania zadań własnych w zakresie budowy chodników w m. Straszęcin, Zasów i Bobrowa
  f. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego
  g. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Dębickiego
  h. zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok nr XXX/230/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku

 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 4. Wolne wnioski i zapytania.

 5. Zamknięcie sesji.
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch


O G Ł O S Z E N I E


Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 22 marca 2017 roku (środa) o godz. 12:00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej
 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Głosowanie w sprawie wniosku o odwołanie radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Żyrakowie.

 3. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków położonej w miejscowości Góra Motyczna
  b. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków położonej w miejscowości Nagoszyn
  c. wydzierżawienia działek mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Wola Żyrakowska
  d. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej (Nagoszyn)
  e.odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej (Zasów)
  f. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej (Korzeniów)
  g. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej (Wiewiórka)
  h. zamiany działek w miejscowości Góra Motyczna pomiędzy Gminą Żyraków a osobami fizycznymi
  i. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2017 roku
  j. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody
  k. wyrażenia woli utworzenia Spółdzielni Socjalnej
  l. zmiany Statutu Gminy Żyraków
  m. funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018
  n. zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok nr XXX/230/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku
  o. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy
  p. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków na lata 2017-2020
  q. ustalenia trybu udzielania dotacji dla prowadzonych w Gminie Żyraków przez osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych lub przez osoby fizyczne niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
  r. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żyraków do nowego ustroju szkolnego
   

 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2016.

 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 7. Wolne wnioski i zapytania.

 8. Zamknięcie sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

 O G Ł O S Z E N I E


Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu w dniu 17 lutego 2017 roku (piątek) o godz. 12.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej
 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dla prowadzonych w Gminie Żyraków przez osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych lub przez osoby fizyczne niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
  b. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żyraków do nowego ustroju szkolnego
  c. zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Nagoszynie i Publicznego Przedszkola w Nagoszynie Woli
  d. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne
  e. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne
  f. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne
  g. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osób fizycznych
  h. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osób fizycznych
  i. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osób fizycznych
  j. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków położonej w miejscowości Wola Żyrakowska
  k. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Zasów na rzecz użytkownika wieczystego
  l. zamiany działek w miejscowości Mokre pomiędzy Gminą Żyraków a osobami fizycznymi
  m. zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Żyraków dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
  n. zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok nr XXX/230/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku
  o. zmiany Uchwały nr XXX/231/16 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
   

 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 4. Wolne wnioski i zapytania.

 5. Zamknięcie sesji.


Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

 


Alert o przekroczeniu poziomu substancji w powietrzu

Poziom alertu: III

Data: 11-01-2017

Obszar: województwo podkarpackie

Przewidywany czas trwania wystąpienia: wystąpienie w dniu 11.01.2017r. bardzo wysokich stężeń godzinowych pyłu PM10 na większości obszaru województwa podkarpackiego.

Czytaj więcej: Komunikat w całości - wersja doc. Komunikat w całości - wersja pdfO G Ł O S Z E N I E


Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 roku (środa) o godz. 9.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Żyraków na 2017 rok
  a. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej
  b. przedstawienie ostatecznej wersji budżetu z uwzględnioną ewentualną autopoprawką Wójta
  c. odczytanie opinii komisji stałych rady gminy
  d. dyskusja
  e. wystąpienie Wójta w sprawie projektu budżetu
  f. głosowanie

 3. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a. przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków na lata 2016-2032"
  b. przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Żyraków na lata 2016-2019"
  c. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2017 rok
  d. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2017 rok
  e. taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków oraz wysokość dotacji
  f. nadania Statutu Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie
  g. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji rady Gminy Żyraków na 2017 rok
  h. zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok nr XVI/120/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

 4. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie za rok 2016.

 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i informacja o realizacji zadań Gminy w trwającej kadencji. .

 6. Wolne wnioski i zapytania.

 7. Zamknięcie sesji.
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
 O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 roku (czwartek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2017 rok
  b) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków
  c) zmiany Uchwały nr XXXV/300/13 Rady Gminy Żyraków z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  d) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Żyraków
  e) zmiany Uchwały nr XVI/106/15 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Żyraków
  f) uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok"
  g) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków na rzecz Powiatu Dębickiego
  h) odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Żyraków od osoby fizycznej
  i) zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Żyraków a osobami fizycznymi
  j) zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin
  k) zbycia części nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin
  l) zbycia części nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin
  m) zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy

 3. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.

 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Żyraków w roku szkolnym 2015/16.

 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

 6. Wolne wnioski i zapytania

 7. Zamknięcie sesji.,
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
 


O G Ł O S Z E N I E
Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu  07 października 2016r. (piątek) o godz. 13.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej
 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) zmiany Statutu samorządowej instytucji kultury ? Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie
  b) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych w Gminie Żyraków przez osoby prawne niezaliczone do sektora finansów publicznych lub przez osoby fizyczne niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
  c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków a Gminą Radomyśl Wielki w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków w zakresie transportu i opieki niepełnosprawnych uczniów
  d) zorganizowania dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół w przypadkach, w których Gmina nie ma takiego obowiązku
  e) zmiany Uchwały nr IV/19/11 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Żyraków
  f) udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należących do mienia komunalnego gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych (Żyraków)
  g) udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należących do mienia komunalnego gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych (Nagoszyn)
  h) odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków
  i) odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej
  j) zbycia działki stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Bobrowa Wola
  k) zbycia nieruchomości stawającej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Żyraków
  l) zbycia nieruchomości stawającej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre
  m) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Żyraków
  n) zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok nr XVI/120/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
  o) zmiany uchwały nr XVI/121/15 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
  p) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy (przedszkole)
  q) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy (projekt na CKiP)
  r) zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego

 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

 4. Wolne wnioski i zapytania

 5. Zamknięcie sesji.   
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
 


O G Ł O S Z E N I E
 

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2016 roku (wtorek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Żyraków
  b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, dodatkowo zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym - zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żyraków
  c) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
  d) likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej "Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Żyrakowie" i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Zespół Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie" i nadania jej statutu
  e) zmiany uchwały nr IV/19/11 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Żyraków
  f) zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok nr XVI/120/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

 4. Wolne wnioski i zapytania

 5. Zamknięcie sesji.

   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
 


O G Ł O S Z E N I E


Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016 roku (wtorek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Spotkane z przedstawicielem Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Dębicy.

 3. Podjęcie uchwał w sprawach : zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Żyraków za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015

 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żyraków za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żyraków

 • zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok

 • odczytanie Uchwały nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie

 • zapoznanie się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków

 • dyskusja

 • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Żyraków za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 • głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015

 1. Podjęcie uchwał w sprawach :

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2015 rok

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie za 2015 rok

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie za 2015 rok

 • zmiany uchwały nr XVIII/139/16 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy chodników w m. Straszęcin, Zasów i Bobrowa

 • uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żyraków" na lata 2015-2029"

 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn

 • udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

 • zamiany nieruchomości w miejscowości Wola Wielka pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną

 • wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków na rzecz Powiatu Dębickiego

 • zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków położonej w miejscowości Góra Motyczna

 • zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Żyraków

 • poboru w drodze inkasa podatków, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

 • zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy w ramach pomocy de minimis

 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów. logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (?)

 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2016

 • zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok nr XVI/120/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

 • zmiany Uchwały nr XVI/121/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
   

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2015 rok dla gminy Żyraków.

 2. 6. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r."

 3. Zamknięcie sesji.
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
 


KOMUNIKAT
Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii


Informuję o planowanej w dniach 23 maja ? 5 czerwca 2016 r. akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodpornienie lisów prowadzone będzie przez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna ? jesień) wykładaniu szczepionki. Wykładana przynęta wydająca specyficzny zapach, zawiera wewnątrz aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy.
W związku z możliwością bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt domowych z rozłożoną szczepionką informuję, że:

 • przynęty zawierające szczepionkę dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez lisy, ich podnoszenie jest niewskazane;

 • w przypadku kontaktu z przynętą należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem;

 • kontakt człowieka ze szczepionką ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji medycznej;

 • w okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się na terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych, a ponadto wstrzymanie się od polowań.

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
(-) z up. Janusz Ciołek
 


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 30 marca 2016 roku (środa) o godz. 14.00 w Remizie OSP w Nagoszynie.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2016 roku
  b. przystąpienia do sporządzenia V. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków
  c. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne (Nagoszyn)
  d. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne (Bobrowa)
  e. zamiany działek w miejscowości Nagoszyn pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną
  f. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizyczne z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków
  g. zamiany działek w miejscowości Nagoszyn pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną
  h. zamiany działek w miejscowości Nagoszyn pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną
  i. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osób fizycznych z przeznaczeniem na budowę rowu odwadniającego (Góra Motyczna)
  j. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osób fizycznych z przeznaczeniem na budowę rowu odwadniającego (Żyraków)
  k. rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Żyraków
  l. funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017
  m. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy chodników w m. Straszęcin, Zasów i Bobrowa
  n. zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy
  o. zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok nr XVI/120/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2015.

 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 5. Wolne wnioski i zapytania.

 6. Zamknięcie sesji.
   


Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch
 


Ogłoszenie

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza w dniu 14-03-2016 r. /poniedziałek/ o godz. 13.00 na szkolenie dla rolników, koordynatorów oraz stażystów z zakresu "Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Kampania 2016". Miejsce szkolenia - Zespół Szkół Publicznych w Żyrakowie.

(-) Kierownik Biura Powiatowego

Zbigniew Siedlarz


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 roku (czwartek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej


Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a. terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  b. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej
  c. zbycia działki stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Korzeniów
  d. zbycia działek stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn
  e. ustalenia służebności przejazdu, przechodu, przegonu przez działki mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Mokre
  f. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne
  g. określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żyraków
  h. wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Żyraków Projektu pn. "Cyfrowy Związek Gmin" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
  i. wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia
  j. zmiany uchwały nr VI/44/15 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 31.03.2015 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Żyraków w Stowarzyszeniu: Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja "PROWENT" Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Mielcu w okresie programowania 2014-2020
  k. zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok nr XVI/120/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 5. Wolne wnioski i zapytania.

 6. Zamknięcie sesji.
   

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch


Osoby odpowiedzialne:
Osoba odpowiedzialna
mgr Adam Pryga
  Ilość odwiedzin: 357721