Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Zarządzenie nr 32/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21.03.2019 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2018 rok.


Zarządzenie nr 31/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21.03.2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej.


Zarządzenie nr 28/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.03.2019 r.

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej


Zarządzenie nr 27/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.03.2019 r.

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie


Zarządzenie nr 24/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.03.2019 r.

w sprawie: ogłoszenie otwartego naboru Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2012, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i kulturowego, Działanie 3.1 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP.


Zarządzenie nr 23/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.02.2019 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: "Poprawa Gospodarki Ściekowej w Gminie Żyraków - ETAP III, zadania dofinansowane w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, część 1.


Zarządzenie nr 22/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.02.2019 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru instalacji kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, pomp ciepła i kotłów na biomasę w ramach Projektu pn. "Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa III Czysta Energia, działanie 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe.


Zarządzenie nr 21/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.02.2019 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2019 roku..


Zarządzenie nr 20/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.02.2019 r.

w sprawie: ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.


Zarządzenie nr 19/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.02.2019 r.

w sprawie: wyznaczenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szk. 2019/20, w tym wyznaczenia terminów składania dokumentów rekrutacyjnych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyraków.


Zarządzenie nr 18/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.02.2019 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2019 roku.


Zarządzenie nr 17/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.02.2019 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie.


Zarządzenie nr 16/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.02.2019 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie.


Zarządzenie nr 15/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.02.2019 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkół Podstawowych w Górze Motycznej, w Korzeniowie i w Woli Wielkiej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyraków.


Zarządzenie nr 14a/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.02.2019 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.


Zarządzenie nr 14/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.01.2019 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.


Zarządzenie nr 13/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.01.2019 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 105/2018 Wójta Gminy Żyraków z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na terenie Gminy Żyraków.


Zarządzenie nr 12/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.01.2019 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru częściowego zadania pn. "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie gmin Żyraków, Rakszawa i Gać.


Zarządzenie nr 11/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.01.2019 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy Żyraków z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składów Sołeckich Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Żyraków w dniu 17 lutego 2019 r.


Zarządzenie nr 10/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.01.2019 r.

w sprawie: ustalenia wysokości diet dla Sołeckich Komisji Wyborczych


Zarządzenie nr 9/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.01.2019 r.

w sprawie: ustalenia wzorów kart do głosowania i wzorów protokołów wyników głosowania w wyborach sołtysa i członków rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Żyraków w dniu 17 lutego 2019 r.


Zarządzenie nr 8/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.01.2019 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy Żyraków z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składów Sołeckich Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Żyraków w dniu 17 lutego 2019 r.


Zarządzenie nr 7/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.01.2019 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy Żyraków z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składów Sołeckich Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Żyraków w dniu 17 lutego 2019 r.


Zarządzenie nr 6/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.01.2019 r.

w sprawie: powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 5/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.01.2019 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.


Zarządzenie nr 4/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.01.2019 r.

w sprawie: w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2019 roku.


Zarządzenie nr 3/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21.01.2019 r.

w sprawie: Powołania składów Sołeckich Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Żyraków w dniu 17 lutego 2019 r.


Zarządzenie nr 2/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.01.2019 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wyborców dane o kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.


Zarządzenie nr 1/2019

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.01.2019 r.

w sprawie: przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na Sołtysa w sołectwie Mokre

Osoby odpowiedzialne:
Odpowiedzialny za aktualizację
mgr Marta Erazmus

  Ilość odwiedzin: 170257