Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1


Zarządzenie nr 107/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.12.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: udzielenia Pani Grażynie Kokoszka, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie


Zarządzenie nr 106/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.12.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Reguła, Kierownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynnosci zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie


Zarządzenie nr 105/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.12.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r.


Zarządzenie nr 104/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.12.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury


Zarządzenie nr 103/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.12.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2017 rok.


Zarządzenie nr 102/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.12.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości za lata 2016-2018


Zarządzenie nr 101/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.12.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: w sprawie: w sprawie powołania komisji do odbioru zadań pn.:
1. Remont drogi gminnej Nr 106707R relacji Bobrowa - Bobrowa Wola w km 0+_612-1+733 dz. nr ewid 1097 w miejscowości Bobrowa oraz dz. nr ewid. 1708 w miejscowości Bobrowa Wola.
2. Remont drogi gminnej Nr 106702R relacji Zasów-Dąbie w km 0+000+890 dz. nr ewid. 2398 w miejscowości Zasów


Zarządzenie nr 100/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.12.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych przez mieszkańców w ramach projektu pn: Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Gminy Żyraków (zwanego dalej Projektem) planowanego do realizacji w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, os priorytetowa III Czysta energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.


Zarządzenie nr 99/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.12.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: powierzenia prowadzenia spraw gminy Zastępcy Wójta


Zarządzenie nr 98/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.12.2016 r.

w sprawie:

w sprawie:scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Żyraków, jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym


Zarządzenie nr 97/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.12.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok


Zarządzenie nr 96/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.12.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 7/2016 Wójta Gminy Żyraków z dnia 24.02.2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych


Zarządzenie nr 95/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.12.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: nieodplatanego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 94a/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.11.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok. "


Zarządzenie nr 94/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.11.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej"


Zarządzenie nr 93/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.11.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: powierzenia do wykonania czynności likwidatora jednostki organizacyjnej Gminy Żyraków o nazwie "Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Żyrakowie" oraz ustalenia harmonogramu czynności likwidacyjnych"


Zarządzenie nr 92/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.11.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych


Zarządzenie nr 91/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.11.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok


Zarządzenie nr 90/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.11.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 89/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.11.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: Opracowania projektu budżetu gminy Żyraków na 2017 rok


Zarządzenie nr 87/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.11.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: powołania komisji odbioru końcowego robót pn. Roboty remontowo - konserwatorskie przy dworku w Żyrakowie - etap I


Zarządzenie nr 86/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26.10.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: udzielenia Pani Marii Kurpiel, pełniącej obowiązki Dyrektora Publicznego Przedszkola w Nagoszynie pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Publicznego Przedszkola w Nagoszynie


Zarządzenie nr 85/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26.10.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 84/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26.10.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 83/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.10.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok


Zarządzenie nr 81/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.10.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego


Zarządzenie nr 82/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.10.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytów długoterminowych


Zarządzenie nr 80a/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.10.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.


Zarządzenie nr 80/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.10.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: przyznania nauczycielom Nagród Wójta Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 79/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.10.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: powołania komisji przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Nagoszynie


Zarządzenie nr 78/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.09.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 77/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.09.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych


Zarządzenie nr 76/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.09.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: dokonania wpisu Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego im. św. Józefa w Żyrakowie do ewidencji niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na obszarze Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 75/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.09.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników


Zarządzenie nr 74/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.09.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy w Żyrakowie zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych


Zarządzenie nr 73/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.09.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 72/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.09.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: utworzenia i prowadzenia w Gminie Żyraków ewidencji niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego


Zarządzenie nr 71/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.09.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Korzeniowe podczasjego niebecności w okresie od dnia 09.09.2016 r. do 31.08.2017 r.Zarządzenie nr 70/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 06.09.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: zmiany w planie dochodów dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok


Zarządzenie nr 69/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 06.09.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: powołania komisji przeglądu gwarancyjnego i zakończenia gwarancji zadania pn.: Przebudowa ciągu drogi gminnej w m. Straszęcin i Wola Wielka w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogowym


Zarządzenie nr 68/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.09.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: likwidacji środka trwałego znajdującego się na stanie Urzędu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 67/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.09.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 8/2014 Wójta Gminy Żyraków z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej


Zarządzenie nr 66/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.09.2016 r.

w sprawie:

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 75/2015 Wójta Gminy Żyraków dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego sprzętu p.poż znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP działających na terenie gminy Żyraków


Zarządzenie nr 65/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26.08.2016 r.

w sprawie:

zlecenia realizacji zadania publicznego pn. "Zorganizowanie obozu terapeutycznego - warsztatów dla rodzin z problemem uzależnienia i współuzależnienia"


Zarządzenie nr 64/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.08.2016 r.

w sprawie:

przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Żyraków za I półrocze 2016


Zarządzenie nr 63/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.08.2016 r.

w sprawie:

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Nagoszynie.


Zarządzenie nr 62/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.08.2016 r.

w sprawie:

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zarządzenie nr 61/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.08.2016 r.

w sprawie:

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 60/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.08.2016 r.

w sprawie:

powołania komisji przeglądu, oceny i wydzielenia oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia i dokumentacji o wrtości archiwalnej z wyborów Prezydenta Rzaczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Zarządzenie nr 59/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.08.2016 r.

w sprawie:

udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych.


Zarządzenie nr 58/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.07.2016 r.

w sprawie:

powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zarządzenie nr 57/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.08.2016 r.

w sprawie:

powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn.: Przebudowa instalacji centrlanego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie


Zarządzenie nr 56/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.07.2016 r.

w sprawie:

powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Żyraków w infrastrukturze Gminnej, powstałych w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych i wylewu rzek potokoków i kanałów i cieków wodnych w dniu 29 lipca 2016 r.


Zarządzenie nr 55/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.07.2016 r.

w sprawie:

powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Żyraków w gospdarstwach rolnych, powstałych w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych i wylewu rzek potokoków i kanałów i cieków wodnych w dniu 29 lipca 2016 r.


Zarządzenie nr 54/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.07.2016 r.

w sprawie:

odwołania pogotowania przeciwpowodziowego na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 53a/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.07.2016 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednsotek budżetowych na 2016 roku.


Zarządzenie nr 53/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.07.2016 r.

w sprawie:

ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Żyraków


Zarządzenie nr 52/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.07.2016 r.

w sprawie:

powolania komisji do odbiorów częściowych i odbioru końcowego zadania pn. Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej


Zarządzenie nr 51/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.07.2016 r.

w sprawie:

powołania komisji od odbioru końcowego zadań


Zarządzenie nr 50/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.07.2016 r.

w sprawie:

powoałania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"


Zarządzenie nr 49/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.07.2016 r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku


Zarządzenie nr 48/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.07.2016 r.

w sprawie:

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej


Zarządzenie nr 47/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.06.2016 r.

w sprawie:

zmieniające zarządzenie nr 44/2016 z dnia 14 czerwca 2016 ustalenia wysokości i wypłaty stypendiów dla szczególnie usdolnionych dzieci i młodzieży uczniów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Żyraków - za rok szkolny 2015/2016


Zarządzenie nr 46a/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.06.2016 r.

w sprawie:

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych


Zarządzenie nr 46/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.06.2016 r.

w sprawie:

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"


Zarządzenie nr 45/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.06.2016 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.


Zarządzenie nr 44/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.06.2016 r.

w sprawie:

ustalenia wyskości i wypłaty stypendiów dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży - uczniów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Żyraków za rok szkolny 2015/2016


Zarządzenie nr 43a/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.06.2016 r.

w sprawie:

powierzenia realizacji projektu pt.. "Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków" - Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu w Żyrakowie


Zarządzenie nr 43/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.06.2016 r.

w sprawie:

nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków na cele publiczne


Zarządzenie nr 42/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.06.2016 r.

w sprawie:

nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej z przeznaczeniem na budowę rowu odwadniającego


Zarządzenie nr 41/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.06.2016 r.

w sprawie:

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 40/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.05.2016 r.

w sprawie:

zatwierdzenia dokumentu "Diagnoza zapotrzebowania na wsparcie z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX: Jakoś edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2: Poprawa jakości i kształcenia ogólnego. (Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP-01-18-008/16)".


Zarządzenie nr 39/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.05.2016 r.

w sprawie:

podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych


Zarządzenie nr 38/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.05.2016 r.

w sprawie:

zmiany zarządzenia Nr 130/2015 Wojta Gminy Żyraków z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 37/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.05.2016 r.

w sprawie:

powołania i trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


Zarządzenie nr 36/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.05.2016 r.

w sprawie:

określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych


Zarządzenie nr 35/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.05.2016 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok


Zarządzenie nr 34/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17.05.2016 r.

w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Wójewówdztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2: Poprawa jakości kształcenia ogólnego.


Zarządzenie nr 33/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.05.2016 r.

w sprawie:

powołania komisji do przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Bedford o nr rej. RDE 60EL


Zarządzenie nr 32/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.04.2016 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.


Zarządzenie nr 31/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.04.2016 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.


Zarządzenie nr 30/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.04.2016 r.

w sprawie:

w sprawie ponownego ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2: Poprawa jakości kształcenia ogólnego.


Zarządzenie nr 28/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.04.2016 r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2: poprawa jakości kształcenia ogólnego.


Zarządzenie nr 27/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.04.2016 r.

w sprawie:

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie


Zarządzenie nr 26/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.03.2016 r.

w sprawie:

powołania Komisji Przetrgowej do przeprowadzenia przetargów na nieruchomości stanowiące mienie komunalane Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 25/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.03.2016 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.


Zarządzenie nr 24/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.03.2016 r.

w sprawie:

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienie ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


Zarządzenie nr 23/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.03.2016 r.

w sprawie:

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowych wydatków w 2016 r.


Zarządzenie nr 22/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.02.2016 r.

w sprawie:

powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Zarządzenie nr 21/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.03.2016 r.

w sprawie:

nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od Agencji Nieruchomości Rolnej z przeznaczeniem na cele publiczneZarządzenie nr 20/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.03.2016 r.

w sprawie:

nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne


Zarządzenie nr 19/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.03.2016 r.

w sprawie:

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2015 rok

Zarządzenie nr 18/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.03.2016 r.

w sprawie:

udzielenia upoważnienia


Zarządzenie nr 17/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.03.2016 r.

w sprawie:

udzielenia upoważnienia


Zarządzenie nr 16/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.03.2016 r.

w sprawie:

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych


Zarządzenie nr 15/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.03.2016 r.

w sprawie:

ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Żyraków w 2016 roku.


Zarządzenie nr 14/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.03.2016 r.

w sprawie:

ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Żyraków w 2016 roku.


Zarządzenie nr 13/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.03.2016 r.

w sprawie:

wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy w Żyrakowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w Gminie Żyraków


Zarządzenie nr 12/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.03.2016 r.

w sprawie:

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 11/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie:

ustalenia zasad klasyfikowania wydatków związanych ze stosowaniem w szkołach prowadzonych przez Gminę Żyraków specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą, o których mowa w art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz 2156, z późn. zm.)


Zarządzenie nr 10/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.03.2016 r.

w sprawie:

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zwodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i forum kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.


Zarządzenie nr 9/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.03.2016 r.

w sprawie:

powołania komisji do przeglądu, oceny i wydzielenia oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia oraz dokumentacji o wartości archiwalnej z referendum ogólnokrajowego, przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.


Zarządzenie nr 8/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie:

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.


Zarządzenie nr 7b/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.02.2016 r.

w sprawie:

wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 7a/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.02.2016 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych budżetowych na 2016 rok.


Zarządzenie nr 7/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie:

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych


Zarządzenie nr 6/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.02.2016 r.

w sprawie:

powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą


Zarządzenie nr 5/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.02.2016 r.

w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 4/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.02.2016 r.

w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny i wyboru ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyrakówtp://www.zyrakow.pl/bip/?grp=2&under=136&dep=2995&page=zwykly.php">w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych


Zarządzenie nr 3/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.01.2016 r.

w sprawie:

opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy w Żyrakowie w 2016 roku.


Zarządzenie nr 2b/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.01.2016 r.

w sprawie:

ustalania zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, wpisanych do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Żyraków


Zarządzenie nr 2a/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.01.2016 r.

w sprawie:

opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Żyrakowie

Zarządzenie nr 2/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.01.2016 r.

w sprawie:

wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 1/2016

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.01.2016 r.

w sprawie:

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków

  Ilość odwiedzin: 170501