Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1


Zarządzenie nr 102/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie:

Wprowadzenia polityki rachunkowości obowiązujacej w Urzędzie Gminy w Żyrakowie przy realizacji Projketu w ramach osi priorytetowej 3 "Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pod nazwą "PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"Zarządzenie nr 98/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie:

wyceny nieruchomości będących własnością i pozostających we władaniu Gminy Żyraków
Zarządzenie nr 97/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2011 rok
Zarządzenie nr 96/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie:

wprowadzenia wzoru zakresu czynności pracownika Urzędu Gminy w Żyrakowie oraz instrukcji sporządzania tego aktu
Zarządzenie nr 95/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie:

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Żyrakowie
Zarządzenie nr 94/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie:

Instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Żyrakowie
Zarządzenie nr 93/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie:

zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia
Zarządzenie nr 92/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie:

nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Żyrakowie
Zarządzenie nr 91/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie:

określenia wzoru wniosku i ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury
Zarządzenie nr 90/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sport na terenie Gminy Żyraków w 2012r
Zarządzenie nr 89a/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 05 grudnia 2011 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2011 rok.
Zarządzenie nr 89/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie:

uchylenia Zarządzenia nr 94/2010 Wójta Gminy Żyraków z dnia 31.12.2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Przetargowej działającej w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez Gminę Żyraków
Zarządzenie nr 88/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 01 grudnia 2011 r.

w sprawie:

przeprowadzenia inwentaryzacji
Zarządzenie nr 87/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie:

powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej
Zarządzenie nr 86/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2011
Zarządzenie nr 85/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie:

wydania opini przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spałty kredytów
Zarządzenie nr 84/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie:

zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żyraków
Zarządzenie nr 83/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie:

w sprawie powołania komisji
Zarządzenie nr 82/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie:

wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie
Zarządzenie nr 81b/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie:

powołania komisji likwidacyjnych
Zarządzenie nr 81a/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy Żyraków na rok 2011
Zarządzenie nr 81/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie:

w sprawie opracowania projektu budżetu gminy Zyraków na 2012 rok
Zarządzenie nr 80/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie:

ustalenia wysokości i wypłaty stypendiów szkolnych za okres pierwszego półrocza roku szkolnego 2011/2012
Zarządzenie nr 79/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 3 listopada 2011 r.

w sprawie:

zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Żyrakowie
Zarządzenie nr 78/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2011 rok
Zarządzenie nr 77/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie:

przekazania środków trwałych
Zarządzenie nr 76/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie:

wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych" i "Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych"
Zarządzenie nr 75/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 19 października 2011 r.

w sprawie:

w sprawie udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania
Zarządzenie nr 74/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 18 października 2011 r.

w sprawie:

w sprawie powołania komisji do odbioru zadań pn.:"Remont drogi gminnej pn.: "Zasów - Ligęska" w m.Mokre w km 0+000-1+585 i Remont drogi gminnej relacji Straszęcin-Wola Wielka pn.:"Bucze" w m.Straszęcin w km 0+000-0+250"
Zarządzenie nr 73/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 18 października 2011 r.

w sprawie:

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Most Bała - Prokop - Jezuit" w m.Bobrowa w km 0+000-0+650
Zarządzenie nr 72/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie:

likwidacji popowodziowej uszkodzonych środków trwałych i ich części - maszyn, urządzeń, wyposażenia stanowiących majątek trwały Gminy Żyraków
Zarządzenie nr 71/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie:

w sprawie wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o mozliwości spłaty kredytu
Zarządzenie nr 70/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie:

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żyraków
Zarządzenie nr 69/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 9 października 2011 r.

w sprawie:

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Zasowie
Zarządzenie nr 68/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 7 października 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany zarządzenia nr 66/2011 Wójta Gminy Żyraków
Zarządzenie nr 67a/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 5 października 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żyraków
Zarządzenie nr 67/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 5 października 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2011 rok
Zarządzenie nr 66/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 5 października 2011 r.

w sprawie:

w sprawie przyznania w roku 2011 nauczycielom gminnych szkół i przedszkoli nagród Wójta Gminy Zyraków za ich szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, organizacji procesu kształcenia i działalności pozaszkolnej
Zarządzenie nr 65/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 3 października 2011 r.

w sprawie:

powołania komisji odbiorowej w związku ze zgłoszeniem wykonawcy robót pismem znak: 1234/09/11 z dnia 30.09.2011 r. o zakończeniu robót budowlanych pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska - ETAP I
Zarządzenie nr 64a/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2011 rok
Zarządzenie nr 64/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie:

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 63/2011 Wójta Gminy Żyraków z dnia 27 września 2011 r. w soprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli okresowej w Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie
Zarz?dzenie nr 63/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie:

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli okresowej w Gminnym Samodzielnym Publuicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie
Zarz?dzenie nr 62/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie:

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Żyraków
Zarz?dzenie nr 61/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie:

w sprawie powołania komisji wyborczych
Zarz?dzenie nr 60a/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 9 września 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2011 rok
Zarz?dzenie nr 60/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 7 września 2011 r.

w sprawie:

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Zarz?dzenie nr 59/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 6 września 2011 r.

w sprawie:

w sprawie powołania komisji odbiorowej w związku ze zgłoszeniem wykonawcy robót z dnia 1.09.2011 r. o zakończeniu robót budowlanych pn. REMONT BUDYNKU TECHNICZNEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAWIERZBIU
Zarz?dzenie nr 58a/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 1 września 2011 r.

w sprawie:

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
Zarz?dzenie nr 58/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2011 rok
Zarz?dzenie nr 57/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków za I półrocze 2011 roku
Zarz?dzenie nr 56/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 23 sierpnia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w stałych obwodach głosowania
Zarz?dzenie nr 55a/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2011 rok
Zarz?dzenie nr 55/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 1 sierpnia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany zarządzenia nr 47/2011 Wójta Gminy Żyraków w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego
Zarz?dzenie nr 54/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zarządzenia nr 26/2011 o wyznaczeniu składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Żyraków
Zarz?dzenie nr 53/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 26 lipca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3C/2010 Wójta Gminy Żyraków z dnia 5 stycznia 2010 r. dotyczącego utworzenia świetlicy wiejskiej w Woli Żyrakowskiej
Zarz?dzenie nr 52/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 26 lipca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3B/2010 Wójta Gminy Żyraków z dnia 5 stycznia 2010 r. dotyczącego utworzenia świetlicy wiejskiej w Straszęcinie
Zarządzenie nr 51/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 26 lipca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3A/2010 Wójta Gminy Żyraków z dnia 5 stycznia 2010 r. dotyczącego utworzenia świetlicy wiejskiej w Bobrowej Woli
Zarz?dzenie nr 50/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 26 lipca 2011 r.

w sprawie:

utworzenia świetlicy wiejskiej w Woli Wielkiej
Zarz?dzenie nr 49/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 26 lipca 2011 r.

w sprawie:

utworzenia świetlicy wiejskiej w Wiewiórce
Zarz?dzenie nr 48/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 26 lipca 2011 r.

w sprawie:

uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Żyraków Nr 41b/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku dotyczącego zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żyraków
Zarz?dzenie nr 47/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 12 lipca 2011 r.

w sprawie:

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 46/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 1 lipca 2011 r.

w sprawie:

przekazania majątku ruchomego do nowo utworzonej instytucji kultury pn. Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz powołania komisji zdawczo - odbiorczych
Zarz?dzenie nr 45/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie:

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie
Zarz?dzenie nr 44/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie
Zarz?dzenie nr 43/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie powołania Pani Marii Czernik na stanowisko Dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie
Zarz?dzenie nr 42/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2011 o powołaniu Komisji konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora PP w Nagoszynie
Zarz?dzenie nr 41b/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie:

zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żyraków
Zarz?dzenie nr 41a/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2011 rok
Zarz?dzenie nr 41/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie
Zarz?dzenie nr 40/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie powołania Komisji konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Nagoszynie
Zarz?dzenie nr 39/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie
Zarz?dzenie nr 38/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Remont drogi gminnej Poligon - Sarama w m.Zawierzbie"
Zarz?dzenie nr 37/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Odbudowa drogi gminnej Kutrzuba -Moskal relacji Żyraków - Zawierzbie w m.Żyraków"
Zarz?dzenie nr 36/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 9 czerwca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Remont drogi gminnej o nr ewid. 106710R w Górze Motycznej"
Zarz?dzenie nr 35/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 9 czerwca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczących pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Żyraków
Zarz?dzenie nr 34/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty jednorazowych stypendiów dla uczniów z gminy Żyraków za ich szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności kulturalnej w roku szkolnym 2010/11
Zarz?dzenie nr 33/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie:

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Nagoszynie
Zarządzenie nr 32a/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2011 rok
Zarz?dzenie nr 32/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie:

w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty stypendiów szkolnych za okres drugiego półrocza roku szkolnego 2010/11
Zarz?dzenie nr 31/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie:

w sprawie powierzenia Pani Bogusławie Mazur obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Nagoszynie
Zarz?dzenie nr 30/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie:

w sprawie odwołania Pani Marii Kurpiel ze stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Nagoszynie
Zarz?dzenie nr 29/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 20 maja 2011 r.

w sprawie:

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych
Zarz?dzenie nr 28/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2011 rok
Zarz?dzenie nr 27/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2011 rok
Zarz?dzenie nr 26/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie wyznaczenia składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Żyraków
Zarz?dzenie nr 25/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 13 kwietnia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie
Zarz?dzenie nr 24/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2011 rok
Zarz?dzenie nr 23/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 25 marca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2010 rok
Zarz?dzenie nr 22/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2011 rok
Zarz?dzenie nr 21/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2011 roku
Zarz?dzenie nr 20/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 14 marca 2011 r.

w sprawie:

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny i wyboru ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2011 roku
Zarz?dzenie nr 19/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie:

w sprawie wytycznych do instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
Zarz?dzenie nr 18/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2011 rok
Zarz?dzenie nr 17/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie:

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2011 roku
Zarz?dzenie nr 16/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 07 lutego 2011 r.

w sprawie:

wprowadzenia planu kont dla Gminy Żyraków, Urzędu Gminy w Żyrakowie oraz zasad polityki rachunkowości w gminnych jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym
Zarządzenie nr 15/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 7 lutego 2011 r.

w sprawie:

w sprawie ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Bobrowa Wola
Zarządzenie nr 14/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 7 lutego 2011 r.

w sprawie:

w sprawie ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Bobrowa
Zarządzenie nr 13b/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Żyrakowie
Zarządzenie nr 13a/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy w Żyrakowie w 2011 roku
Zarządzenie nr 13/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Mokre
Zarządzenie nr 12/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Wola Żyrakowska
Zarz?dzenie nr 11a/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Żyrakowie na 2011 rok
Zarz?dzenie nr 11/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 16/2010 Wójta Gminy Żyraków z dnia 26 marca 2010 r.
Zarz?dzenie nr 10/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie uchylenia Zarz?dzenia nr 13/2010 Wójta Gminy Żyraków z dnia 18 marca 2010 r.
Zarz?dzenie nr 9/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 24 stycznia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Zawierzbie
Zarz?dzenie nr 8/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 17 stycznia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Wola Wielka
Zarz?dzenie nr 7/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 17 stycznia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Góra Motyczna
Zarz?dzenie nr 6/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 17 stycznia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Nagoszyn
Zarz?dzenie nr 5/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 11 stycznia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Straszęcin
Zarz?dzenie nr 4/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 11 stycznia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Korzeniów
Zarz?dzenie nr 3b/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 3 stycznia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie
Zarz?dzenie nr 3a/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 3 stycznia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy w Żyrakowie
Zarz?dzenie nr 3/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 3 stycznia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw gminy
Zarz?dzenie nr 2/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 3 stycznia 2011 r.

w sprawie:

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Żyraków do składania o?wiadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarz?du mieniem.
Zarz?dzenie nr 1/2011dzenie nr 33/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 maja 2011 r.

w sprawie:

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Nagoszynie
Zarządzenie nr 32a/2011
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie:
Zarz?
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie:

w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty stypendiów szkolnych za okres drugiego półrocza roku szkolnego 2010/11
Zarz?
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 23 maja 2011 r.

w sprawie:

w sprawie powierzenia Pani Bogusławie Mazur obowiązkó


  Ilość odwiedzin: 170502