Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Drukuj 


Zarządzenie

Zarządzenie Nr 1/2009
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 14 stycznia 2009r.

w sprawie: przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2009 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz w związku z art.5 ust. 1 pkt.1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm. ) oraz uchwały nr XXI/203/06 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2008 roku, w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi i innymi na rok 2009,

zarządzam , co następuje :

§ 1

1. Postanawia się przeprowadzić otwarty konkurs ofert na realizację w 2009r. zadań publicznych z zakresu:
a) Upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży i organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie sołectw: Bobrowa, Góra Motyczna, Korzeniów, Nagoszyn, Straszęcin, Wiewiórka, Zasów-Mokre, Żyraków,

2. Ustala się zasady przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 2.


4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik Nr 3.

§ 2

1. Powołuje się komisję do spraw oceny i wyboru ofert.

2. W skład komisji wchodzą:

a) Małgorzata Błaszczyk - Przewodniczący Komisji
b) Grzegorz Reguła - Z-ca Przewodniczącego
c) Małgorzata Szymaszek - Sekretarz Komisji

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Żyrakowie, na stronie internetowej: www.zyrakow.pl oraz w dzienniku o zasięgu lokalnym.

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 19820