Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Zarządzenie nr 1/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.01.2014 r.

w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny i wyboru ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2014 roku


Zarządzenie nr 2/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.01.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji od oceny, wydzielania i spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia oraz dokumentacji o wartości archiwalnej z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2013 roku.


Zarządzenie nr 3/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.01.2014 r.

w sprawie:

udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 4/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.01.2014 r.

w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2014 roku..


Zarządzenie nr 4a/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.01.2014 r.

w sprawie:

opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Żyraków na 2014 rok.


Zarządzenie nr 4b/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.01.2014 r.

w sprawie:

opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Żyraków na 2014 rok.


Zarządzenie nr 5/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.01.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej, czynnej na potrzeby Gminy Żyraków, Gminy Jodłowa i ich jednostek organizacyjnych.


Zarządzenie nr 5a/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.01.2014 r.

w sprawie:

określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Żyraków


Zarządzenie nr 6/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.02.2014 r.

w sprawie:

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Górze Motycznej


Zarządzenie nr 7/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.02.2014 r.

w sprawie:

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej


Zarządzenie nr 8/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.02.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji likwidacyjnej


Zarządzenie nr 9/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy i planach finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok.


Zarządzenie nr 10/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.03.2014 r.

w sprawie:

upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.


Zarządzenie nr 11/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17.03.2014 r.

w sprawie:

powołania Komisji do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora.


Zarządzenie nr 13/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26.03.2014 r.

w sprawie:

ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów - urzędnika wyborczego


Zarządzenie nr 14/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.03.2014 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok


Zarządzenie nr 14a/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.03.2014 r.

w sprawie:

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowych wydatków w 2014


Zarządzenie nr 14b/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.03.2014 r.

w sprawie:

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy


Zarządzenie nr 15/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 03.04.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji przeglądu gwarancyjnego inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska


Zarządzenie nr 16/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.04.2014 r.

w sprawie:

wyznaczenia terminów dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie w zamian za dzień 3 maja 2014r.


Zarządzenie nr 18/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.05.2014 r.

w sprawie:

powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Żyraków do przeprowadzenia wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.


Zarządzenie nr 19/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.05.2014 r.

w sprawie:

ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Żyraków w 2014 roku.


Zarządzenie nr 20/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.05.2014 r.

w sprawie:

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa od świadczeń opieki zdrowotnej.


Zarządzenie nr 22/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.05.2014 r.

w sprawie:

stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Zawierzbiu


Zarządzenie nr 25/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.05.2014 r.

w sprawie:

ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 27/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.05.2014 r.

w sprawie:

ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 28/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.05.2014 r.

w sprawie:

odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 29/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.05.2014 r.

w sprawie:

powołania Gminnej Komisji do oceny zaistniałej sytuacji i oszacowania szkód w infrastrukturze gminnej, powstałych w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych i wylewu rzek, potoków, kanałów i cieków wodnych w dniach od 16 maja 2014r. do 18 maja 2014r.


Zarządzenie nr 30/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.05.2014 r.

w sprawie:

odwołania pogotowania przeciwpowodziowego na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 31/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.05.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Przebudowa i remont drogi gminnej pn. Sojkówka w miejscowości Bobrowa w km 0+00 - 0+680 - 0+741"


Zarządzenie nr 32/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.05.2014 r.

w sprawie:

stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Woli Wielkiej


Zarządzenie nr 33/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.05.2014 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok.


Zarządzenie nr 34/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.05.2014 r.

w sprawie:

podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych


Zarządzenie nr 35/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.05.2014 r.

w sprawie:

stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Woli Wielkiej


Zarządzenie nr 36/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.06.2014 r.

w sprawie:

powłania komisji do odbioru zadania pn. "Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w miejscowości Wiewiórka Nagoszyn i Straszęcin.


Zarządzenie nr 37/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.06.2014 r.

w sprawie:

ustalenia i wypłaty stypendiów dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży - uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Żyraków - za ich osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014


Zarządzenie nr 37a/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.06.2014 r.

w sprawie:

udzielenia upoważnienia Kierownikowi gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie


Zarządzenie nr 38/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie:

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Górze Motycznej


Zarządzenie nr 39a/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie:

udzielenia upoważnienia


Zarządzenie nr 39/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie:

powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej


Zarządzenie nr 40/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.06.2014 r.

w sprawie:

udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia "Łączymy pokolenia - Mokre Wczoraj i Dziś"


Zarządzenie nr 41/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26.06.2014 r.

w sprawie:

ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych do pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żyraków i zasad ich rozliczania.


Zarządzenie nr 42/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.06.2014 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatkow budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 214 rok.


Zarządzenie nr 43/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.06.2014 r.

w sprawie:

przekazania środka trwałego na stan ewidencyjny dla Gminnego Zakładu w Żyrakowie


Zarządzenie nr 44/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.07.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"


Zarządzenie nr 45/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.07.2014 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok.


Zarządzenie nr 46/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.07.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji odbioru częściowego robót budowlanych pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BOBROWEJ NA ODCINKU OD DROGI POWIATOWEJ DO OŚRODKA ZDROWIA W KM 0+000+0+153,50


Zarządzenie nr 47/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.07.2014 r.

w sprawie:

wprowadzenia polityki prywatności i plików cookies dla serwisów internetowych Urzędu Gminy w Żyrakowie.


Zarządzenie nr 47a/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.07.2014 r.

w sprawie:

wzmiany w planie dochodów i wydatków bużetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok.


Zarządzenie nr 48/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.08.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru zadania pn. "Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Publicznych w Bobrowej".


Zarządzenie nr 49/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.08.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru zadania pn. "Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej w m. Bobrowa, Bobrowa Wola, Mokre, Wola Wielka i Wola Żyrakowska"


Zarządzenie nr 50/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.08.2014 r.

w sprawie:

ustalenia terminu składania wniosków dotyczących pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów klas II-III i klasy IV szkoły podstawowej oraz uczniów słabowidzących, niesłyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.


Zarządzenie nr 50a/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.08.2014 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych


Zarządzenie nr 51/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.08.2014 r.

w sprawie:

przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Żyraków za I półrocze 2014 roku.


Zarządzenie nr 52/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.08.2014 r.

w sprawie:

zmiany zarządzenia 62/2011 Wójta Gminy Żyraków z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Żyraków.


Zarządzenie nr 53/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 03.09.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn.: "Budowa rowu odwadniającego (L=375) od przepustu pod drogą powiatową do rowu melioracyjnego R-A1 w Zasowie"


Zarządzenie nr 54/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.09.2014 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok.


Zarządzenie nr 55/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17.09.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robót zadania pn.: Remont Budynku technicznego Oczyszczalni ścieków w Zawierzbiu


Zarządzenie nr 56/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.09.2014 r.

w sprawie:

udzielenia Panu Robertowi Madejowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Bobrowej, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół Publicznych w Bobrowej


Zarządzenie nr 57/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.09.2014 r.

w sprawie:

udzielenia Pani Małgorzacie Żabickiej, Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Górze Motycznej, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół Publicznych w Górze Motycznej


Zarządzenie nr 58/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.09.2014 r.

w sprawie:

udzielenia Pani Teresie Jakubiak, Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Korzeniowe, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół Publicznych w Korzeniowe


Zarządzenie nr 59/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.09.2014 r.

w sprawie:

udzielenia Pani Bożenie Madej, Dyrektorowi Szkoły podstawowej w Mokrem, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrem


Zarządzenie nr 60/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.09.2014 r.

w sprawie:

udzielenia Pani Renacie Gurak, Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszynie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszynie


Zarządzenie nr 61/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.09.2014 r.

w sprawie:

udzielenia Pani Alicji Błońskiej, Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie


Zarządzenie nr 62/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.09.2014 r.

w sprawie:

udzielenia Pani Agnieszce Radwańskiej, Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Wiewiórce, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół Publicznych w Wiewiórce


Zarządzenie nr 63/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.09.2014 r.

w sprawie:

udzielenia Pani Urszuli Dydo, Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej


Zarządzenie nr 64/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.09.2014 r.

w sprawie:

udzielenia Pani Marzenie Miczek, Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie


Zarządzenie nr 65/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.09.2014 r.

w sprawie:

udzielenia Pani Elżbiecie Ulak, Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie


Zarządzenie nr 66/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.09.2014 r.

w sprawie:

udzielenia Pani Marii Kurpiel, Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Nagoszynie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Publicznego Przedszkola w Nagoszynie


Zarządzenie nr 67/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.09.2014 r.

w sprawie:

udzielenia Pani Krystynie Żądło, Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Nagoszynie Woli, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Publicznego Przedszkola w Nagoszynie Woli


Zarządzenie nr 68/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.09.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa placów zabaw w m. Żyraków, Góra Motyczna i Zasów"


 

Zarządzenie nr 68a/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.09.2014 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok.


Zarządzenie nr 69/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.10.2014 r.

w sprawie:

upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy w Żyrakowie oraz w wyborach Wójta Gminy Żyraków zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Zarządzenie nr 70/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.10.2014 r.

w sprawie:

wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowania.


Zarządzenie nr 71/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.10.2014 r.

w sprawie:

przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2014 rok.


Zarządzenie nr 72/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 03.10.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w Bobrowej na odcinku od drogi powiatowej do Ośrodka Zdrowia w km 0+000 - 0 +153,5"


Zarządzenie nr 73/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 03.10.2014 r.

w sprawie:

Opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej


Zarządzenie nr 74/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.10.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji do oceny, wydzielenia i spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia oraz dokumentacji o wartości archiwalnej z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.


Zarządzenie nr 75/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.10.2014 r.

w sprawie:

przyznania nauczycielom nagród Wójta Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 76/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.10.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Urzędu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 77/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.10.2014 r.

w sprawie:

wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie w zamian za dzień 1 listopada 2014 r.


Zarządzenie nr 78/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.10.2014 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok.


Zarządzenie nr 79/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.10.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji odbioru końcowego robot budowlanych pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW STACJI UZDATNIANIA WODY W NAGOSZYNIE


Zarządzenie nr 80/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.10.2014 r.

w sprawie:

powłania komisji odbioru częściowego robót budowlanych np.: Budowa kanlizacji sanitarnej w ramach programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żyraków - etap II


Zarządzenie nr 81/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.10.2014 r.

w sprawie:

wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Górze Motycznej podcza jego nieobecności w okresie od 27 października 2014 r. do 31 sierpnia 2018 r.


Zarządzenie nr 82/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.10.2014 r.

w sprawie:

wyznaczenia nauczyciela zstępującego Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Korzeniowie podczas jego nieobecności w okresie 27 października 2014 do 31 sierpnia 2015 r.


Zarządzenie nr 83/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.10.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "przebudowa drogi gminnej pn. SUW-CMENTARZ w miejscowości Nagoszyn w km 0+000,00 - 0+720,00 oraz km 0+760,00 - 0+960,00:.


Zarządzenie nr 84/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3.11.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Budowa punktu gromadzenia odapdów komunalnych przy budynkach wielorodzinnych w Bobrowej".


Zarządzenie nr 85/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3.11.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą: "Przebudowa ciągu drogi gminnej pod nazwą: "Świercze" w miejscowości Wola Wielka"


Zarządzenie nr 86/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4.11.2014 r.

w sprawie:

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 87/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4.11.2014 r.

w sprawie:

zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzedzie Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 88/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 6.11.2014 r.

w sprawie:

ustalenia wyskości i wypłaty stypendiów szkolnych za okres I półrocza roku szkolnego 2014/15Zarządzenie nr 89/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 6.11.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "remont cmentarza z I wojny światowej Nr 242 w Zasowie - etap II"


Zarządzenie nr 90/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.11.2014 r.

w sprawie:

opracowania projketu budżetu Gminy Żyraków na 2015 rok.


Zarządzenie nr 91/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.10.2014 r.

w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków.


Zarządzenie nr 92/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.10.2014 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok.


Zarządzenie nr 93/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13.11.2014 r.

w sprawie:

udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich "Górzanki"


Zarządzenie nr 93a/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13.11.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 94/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17.11.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Przebudowa drogi gminnej pn. Nagoszyn "Stadion" w km 0+000 - 0+300 oraz utwardzenie terenu działki budowlanej w miejscowości Nagoszyn


Zarządzenie nr 95/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.11.2014 r.

w sprawie:

powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Zarządzenie nr 96/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.11.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Korzeniów"


Zarządzenie nr 97/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.11.2014 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok.


Zarządzenie nr 98/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.11.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji odbioru etapu I robót budowlanych pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zawierzbie


Zarządzenie nr 101/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8.12.2014 r.

w sprawie:

odwołania Zastępcy Wójta Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 102/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8.12.2014 r.

w sprawie:

zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia


Zarządzenie nr 102a/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.12.2014 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2014 rok.


Zarządzenie nr 103/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.12.2014 r.

w sprawie:

zmiany zarządzenia nr 41/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku Wójta Gminy Żyraków w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żyraków oraz zasad ich rozliczania


Zarządzenie nr 104/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8.12.2014 r.

w sprawie:

zminay zarządzenie nr 26/2011 o wyznaczeniu składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Żyraków


Zarządzenie nr 105/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8.12.2014 r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 108/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.12.2014 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru zadania pn. "Termomodernizacja dworku w Straszęcinie polegająca na wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej".


Zarządzenie nr 110/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.12.2014 r.

w sprawie:

powołania Zastępcy Wójta Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 111/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.12.2014 r.

w sprawie:

przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury składników majątkowych Gminy Żyraków znajdujących się na ewidencji Urzędu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 113/2014

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.12.2014 r.

w sprawie:

przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2015 rok

  Ilość odwiedzin: 171026