Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1


Zarządzenie nr 95/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie:

wprowadzenia polityki rachunkowości obowiązującej w Urzędzie Gminy w Żyrakowie przy realizacji Projektu "Remont drogi gminnej o nr ewid. 106710R w Górze Motycznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 "Infrastruktura techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
Zarz?dzenie nr 94/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie:

powołania Gminnej Komisji Przetargowej działającej w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez Gminę Żyraków
Zarządzenie nr 93/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok
Zarz?dzenie nr 92/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie:

ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Zasów
Zarz?dzenie nr 91/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie:

ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Wiewiórka
Zarz?dzenie nr 90/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie:

powołania Zastępcy Wójta Gminy Żyraków
Zarz?dzenie nr 89c/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie:

przeprowadzenia inwentaryzacji maj?tku w formie spisu z natury: następuj?cych składników maj?tkowych: ?rodki pieniężne w kasie, inne papiery warto?ciowe, druki ?cisłego zarachowania
Zarz?dzenie nr 89b/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie:

przeprowadzenia inwentaryzacji maj?tku w formie spisu z natury: następuj?cych składników maj?tkowych: materiały zakupione na remont dróg, węgiel
Zarz?dzenie nr 89a/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok
Zarz?dzenie nr 89/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 23 grudnia 2010 r.

w sprawie:

organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarz?dczej w Gminie Żyraków
Zarz?dzenie nr 88/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 23 grudnia 2010 r.

w sprawie:

wynajmu lokalu użytkowego oraz wyposażenia
Zarz?dzenie nr 87a/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie:

zmiany terminy wypłaty wynagrodzenia
Zarz?dzenie nr 87/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie:

uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt, obowi?zuj?cego dla organów gmin
Zarz?dzenie nr 86/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie:

odwołania Zastępcy Wójta Gminy Żyraków
Zarz?dzenie nr 85/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie:

wydania opinii przez Regionaln? Izbę Obrachunkow? w Rzeszowie o możliwo?ci spłaty pożyczki
Zarz?dzenie nr 84/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok
Zarz?dzenie nr 83/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie:

powołania Lidera Gminnego oraz Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminyw Żyrakowie
Zarz?dzenie nr 82/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 3 grudnia 2010 r.

w sprawie:

przekazania ?rodka trwałego
Zarz?dzenie nr 81/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 3 grudnia 2010 r.

w sprawie:

wyznaczenia dnia 24 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie
Zarz?dzenie nr 80/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 3 grudnia 2010 r.

w sprawie:

rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010
Zarz?dzenie nr 79/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 22 listopada 2010 r.

w sprawie:

upoważnienia pracownika do sporz?dzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach wójta
Zarz?dzenie nr 78/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 18 listopada 2010 r.

w sprawie:

wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Żyraków oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Żyraków
Zarz?dzenie nr 76/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie:

opracowania projektu budżetu gminy Żyraków na 2011 rok
Zarz?dzenie nr 75b/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok
Zarz?dzenie nr 75a/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 28 paĽdziernika 2010 r.

w sprawie:

upoważnienia pracownika do sporz?dzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików-województw oraz w wyborach wójtów burmistrzów i prezydentów miast
Zarz?dzenie nr 75/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 2 listopada 2010 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie"
Zarz?dzenie nr 74b/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 29 paĽdziernika 2010 r.

w sprawie:

przekazania ?rodków trwałych
Zarz?dzenie nr 74a/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 29 paĽdziernika 2010 r.

w sprawie:

ustalenia stawek amortyzacyjnych
Zarz?dzenie nr 74/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 20 paĽdziernika 2010 r.

w sprawie:

wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Żyraków
Zarz?dzenie nr 73/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 19 paĽdziernika 2010 r.

w sprawie:

zmiany siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w stałych obwodach głosowania
Zarz?dzenie nr 72/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 19 paĽdziernika 2010 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok
Zarz?dzenie nr 71/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 01 paĽdziernika 2010 r.

w sprawie:

wprowadzenia polityki rachunkowo?ci obowi?zuj?cej w Urzędzie Gminy w Żyrakowie przy realizacji Projektu "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie i Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 "Infrastruktura techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Zarz?dzenie nr 69/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 wrze?nia 2010 r.

w sprawie:

opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żyraków
Zarz?dzenie nr 68/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 wrze?nia 2010 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok
Zarz?dzenie nr 67/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 22 wrze?nia 2010 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok
Zarz?dzenie nr 66/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 7 wrze?nia 2010 r.

w sprawie:

powołania gminnej komisji do oceny zaistniałej sytuacji i oszacowania szkód powodziowych na prywatnych posesjach, powstałych w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych i wylewu rzek, potoków, kanałów i cieków wodnych w dniach 1-2 wrze?nia 2010 r.
Zarz?dzenie nr 65/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 7 wrze?nia 2010 r.

w sprawie:

powołania gminnej komisji do oceny zaistniałej sytuacji i oszacowania szkód powodziowych na prywatnych posesjach, powstałych w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych i wylewu rzek, potoków, kanałów i cieków wodnych w dniach 1-2 wrze?nia 2010 r.
Zarz?dzenie nr 64/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 6 wrze?nia 2010 r.

w sprawie:

odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Żyraków
Zarz?dzenie nr 63/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 3 wrze?nia 2010 r.

w sprawie:

odwołania alarmu powodziowego na terenie Gminy
Zarz?dzenie nr 62/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 1 wrze?nia 2010 r.

w sprawie:

ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie Gminy
Zarz?dzenie nr 61/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 1 wrze?nia 2010 r.

w sprawie:

ogłoszenia pogotowia powodziowego na terenie Gminy
Zarz?dzenie nr 60a/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok
Zarz?dzenie nr 60/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 13 sierpnia 2010 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie"
Zarz?dzenie nr 59/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 13 sierpnia 2010 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa budynku Szkoły Publicznej w Korzeniowie"
Zarz?dzenie nr 58a/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 10 sierpnia 2010 r.

w sprawie:

polecenia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcie postępowania sprawdzającego
Zarz?dzenie nr 58/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 9 lipca 2010 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Zasów, Mokre, Nagoszyn Cieszęciny oraz Żyraków przysiółek Kolonia Żyrakowska"
Zarz?dzenie nr 57/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 4 sierpnia 2010 r.

w sprawie:

przyznania nagrody rocznej Kierownikowi Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie
Zarz?dzenie nr 56a/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok
Zarz?dzenie nr 56/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 26 lipca 2010 r.

w sprawie:

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie
Zarz?dzenie nr 55a/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 26 lipca 2010 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok
Zarz?dzenie nr 55/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 26 lipca 2010 r.

w sprawie:

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Korzeniów
Zarz?dzenie nr 54/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie:

powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegaj?cych się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego
Zarz?dzenie nr 53/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 15 lipca 2010 r.

w sprawie:

powołania gminnej komisji do oceny zniszczeń na budynkach mieszkalnych i koniecznych remontów na prywatnych posesjach powstałych w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych i wylewu rzek, potoków, kanałów i cieków wodnych w dniach 3-5 czerwca 2010 r.
Zarz?dzenie nr 52/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 12 lipca 2010 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru robót remontowych wykonanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Zarz?dzenie nr 51/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie:

powołania Komisji konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie
Zarz?dzenie nr 50/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 4 lipca 2010 r.

w sprawie:

odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Górze Motycznej, w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r.
Zarz?dzenie nr 49/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 3 lipca 2010 r.

w sprawie:

odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Wiewiórce, w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r.
Zarz?dzenie nr 48a/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 czerwiec 2010 r.

w sprawie:

zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie
Zarz?dzenie nr 48/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 czerwiec 2010 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok
Zarz?dzenie nr 47/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie:

w sprawie odwołania ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Mokrem, w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r.
Zarz?dzenie nr 46b/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 22 czerwiec 2010 r.

w sprawie:

oddelegowania Kierownika Gminnego O?rodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prac w Lokalnej Grupie Działania "PROWENT"
Zarz?dzenie nr 46a/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 17 czerwiec 2010 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok
Zarz?dzenie nr 46/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 15 czerwiec 2010 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok
Zarz?dzenie nr 45a/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 14 czerwiec 2010 r.

w sprawie:

udzielenia upoważnienia
Zarz?dzenie nr 45/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 14 czerwiec 2010 r.

w sprawie:

wydania opinii przez Regionaln? Izbę Obrachunkow? w Rzeszowie o możliwo?ci spłaty pożyczki
Zarz?dzenie nr 44/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 14 czerwiec 2010 r.

w sprawie:

wydania opinii przez Regionaln? Izbę Obrachunkow? w Rzeszowie o możliwo?ci spłaty pożyczki
Zarz?dzenie nr 43/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 14 czerwiec 2010 r.

w sprawie:

wydania opinii przez Regionaln? Izbę Obrachunkow? w Rzeszowie o możliwo?ci spłaty pożyczki
Zarz?dzenie nr 42b/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 9 czerwiec 2010 r.

w sprawie:

powołania gminnej komisji do oceny zaistniałej sytuacji i oszacowania szkód powodziowych na prywatnych posesjach powstałych w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych i wylewu rzek, potoków, kanałów i ciekow wodnych w dniach 3-5 czerwca 2010 r.
Zarz?dzenie nr 42a/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 8 czerwiec 2010 r.

w sprawie:

powołania gminnej komisji do oceny zaistniałej sytuacji i oszacowania szkód powodziowych na prywatnych posesjach powstałych w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych i wylewu rzek, potoków, kanałów i ciekow wodnych w dniach 3-5 czerwca 2010 r.
Zarz?dzenie nr 42/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 7 czerwiec 2010 r.

w sprawie:

odwołania alarmu powodziowego na terenie gminy Żyraków
Zarz?dzenie nr 41/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 7 czerwiec 2010 r.

w sprawie:

powołania Gminnej Komisji d/s szacowania zakresu i wysoko?ci strat poniesionych w gospodarstwach rolnych
Zarz?dzenie nr 40/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 7 czerwiec 2010 r.

w sprawie:

powołania gminnej komisji do oceny zaistniałej sytuacji i oszacowania szkód powodziowych w infrastrukturze gminnej
Zarz?dzenie nr 39/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 7 czerwiec 2010 r.

w sprawie:

powołania gminnej komisji do oceny zaistniałej sytuacji i szacowania szkód powodziowych na prywatnych posesjach
Zarz?dzenie nr 38/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 2 czerwiec 2010 r.

w sprawie:

ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie gminy
Zarz?dzenie nr 37/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 1 czerwiec 2010 r.

w sprawie:

utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy w Żyrakowie
Zarz?dzenie nr 36/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok
Zarz?dzenie nr 35/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie:

w sprawie podania do publicznej wiadomo?ci informacji wynikaj?cej z art.37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
Zarz?dzenie nr 34/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie:

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarz?dzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
Zarz?dzenie nr 33/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 24 maj 2010 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok.
Zarz?dzenie nr 32/2010dzenie nr 61/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 1 wrze

w sprawie:

ogłoszenia pogotowia powodziowego na terenie Gminy
Zarz?
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok
Zarz?
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 13 sierpnia 2010 r.

w sprawie:

podziowego na terenie gminy Żyraków
Zarz?dzenie nr 31/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 21 maj 2010 r.

w sprawie:

powołania lidera gminnego
Zarz?dzenie nr 30/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 20 maja 2010 r.

w sprawie:

powołania gminnej komisji ds. szacowania zakresu i wysoko?ci poniesionych strat w gospodarstwach rolnych
Zarz?dzenie nr 29/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 20 maja 2010 r.

w sprawie:

powołania gminnej komisji do oceny zaistniałej sytuacji i oszacowania szkód powodziowych w infrastrukturze gminnej
Zarz?dzenie nr 28/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 20 maja 2010 r.

w sprawie:

w sprawie odwołania alarmu powodziowego na terenie gminy Żyraków
Zarz?dzenie nr 27/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie:

powołania gminnej komisji do oceny zaistniałej sytuacji i oszacowania szkód powodziowych na prywatnych posesjach
Zarz?dzenie nr 26a/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 17 maj 2010 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok.
Zarz?dzenie nr 26/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 17 maja 2010 r.

w sprawie:

ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie gminy
Zarz?dzenie nr 25/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 17 maja 2010 r.

w sprawie:

ogłoszenia pogotowia powodziowego na terenie gminy
Zarz?dzenie nr 24/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 kwiecień 2010 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok.
Zarz?dzenie nr 23/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 kwiecień 2010 r.

w sprawie:

przekazania ?rodków trwałych
Zarz?dzenie nr 22/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie:

upoważnienia pracownika do sporz?dzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Zarz?dzenie nr 21/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie:

wyznaczenia dnia 4 czerwca 2010 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie
Zarz?dzenie nr 20/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie:

ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarz?dzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Żyraków w 2010 r.
Zarz?dzenie nr 19/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie:

zmiany siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w stałych obwodach głosowania
Zarz?dzenie nr 18/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie:

zmian w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok
Zarz?dzenie nr 17/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2010 rok
Zarz?dzenie nr 16/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie:

ustalenia odpłatno?ci za korzystanie z drukarki w ?wietlicy wiejskiej w Bobrowej Woli
Zarz?dzenie nr 15/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Żyraków w 2010 roku
Zarz?dzenie nr 14/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny i wyboru ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Żyraków w 2010 roku
Zarz?dzenie nr 13/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie:

ustalenia odpłatno?ci za korzystanie z drukarki w ?wietlicy wiejskiej w Straszęcinie
Zarz?dzenie nr 12/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 4 marca 2010 r.

w sprawie:

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zyrakowie
Zarz?dzenie nr 11/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Żyraków w 2010 roku
Zarz?dzenie nr 10/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Żyraków w 2010 roku
Zarz?dzenie nr 9/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 1 marca 2010 r.

w sprawie:

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok
Zarz?dzenie nr 8a/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 26 luty 2010 r.

w sprawie:

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Terytorialnego O?rodka Bibliotek i Kultury w Żyrakowie z/s w Woli Żyrakowskiej.
Zarz?dzenie nr 8/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 10 lutego 2010 r.

w sprawie:

wyznaczenia składu osobowego Gminnego Zespołu Reagowania w Gminie Żyraków
Zarz?dzenie nr 7/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 9 lutego 2010 r.

w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny i wyboru ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Żyraków w 2010 roku
Zarz?dzenie nr 6/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 26 styczeń 2010 r.

w sprawie:

opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy w Żyrakowie w 2010 roku.
Zarz?dzenie nr 5/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 25 stycznia 2010 r.

w sprawie:

zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Żyrakowie w 2010 roku
Zarz?dzenie nr 4/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 18 styczeń 2010 r.

w sprawie:

opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Żyrakowie w 2010 roku.
Zarz?dzenie nr 3C/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 5 stycznia 2010 r.

w sprawie:

utworzenia ?wietlicy wiejskiej w Woli Żyrakowskiej.
Zarz?dzenie nr 3B/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 5 stycznia 2010 r.

w sprawie:

utworzenia ?wietlicy wiejskiej w Straszęcinie.
Zarz?dzenie nr 3A/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 5 stycznia 2010 r.

w sprawie:

utworzenia ?wietlicy wiejskiej w Bobrowej Woli.
Zarz?dzenie nr 3/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 5 stycznia 2010 r.

w sprawie:

wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej do stosowania w gminnych jednostkach organizacyjnych.
Zarz?dzenie nr 2/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 5 stycznia 2010 r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Żyraków w 2010 roku.
Zarz?dzenie nr 1/2010
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 5 stycznia 2010 r.

w sprawie:

wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynno?ci w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.  Ilość odwiedzin: 170502