Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1


Zarządzenie nr 1/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.01.2013 r.

w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny i wyboru ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków n 2013 roku


Zarządzenie nr 2/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17.01.2013 r.

w sprawie:

opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Żyraków na 2013 rok.


Zarządzenie nr 3/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.01.2013 r.

w sprawie:

opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Żyraków w 2013 roku.


Zarządzenie nr 4/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21.01.2013 r.

w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2013 roku.


Zarządzenie nr 5/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.01.2013 r.

w sprawie:

wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie.


Zarządzenie nr 6/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.01.2013 r.

w sprawie:

powołania Komisji Ezaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą


Zarządzenie nr 6a/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.01.2013 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2013 rok.


Zarządzenie nr 7/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.02.2013 r.

w sprawie:


powołania ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bobrowej.


Zarządzenie nr 8/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.02.2013 r.

w sprawie:


powołania ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie.


Zarządzenie nr 9/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.02.2013 r.

w sprawie:


powołania ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie


Zarządzenie nr 10/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.03.2013 r.

w sprawie:


zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 11/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie:

powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bobrowej


Zarządzenie nr 12/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie:

powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie


Zarządzenie nr 13/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie:

powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie


Zarządzenie nr 14/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.03.2013 r.

w sprawie:


zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych w 2013 roku.


Zarządzenie nr 15/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.02.2013 r.

w sprawie:


przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2012 rok.


Zarządzenie nr 16/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.03.2013 r.

w sprawie:

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w 2013r.


Zarządzenie nr 17/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.03.2013 r.

w sprawie:

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy


Zarządzenie nr 18/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26.03.2013 r.

w sprawie:

o zmianie treści zarządzeń.


Zarządzenie nr 19/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.04.2013 r.

w sprawie:


powołania komisji przeglądu gwarancyjnego zadania: "Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska"


Zarządzenie nr 20/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.04.2013 r.

w sprawie:

ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Żyraków w 2013 roku


Zarządzenie nr 21/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.04.2013 r.

w sprawie:

powołania Komisji do przeprowadzenia kasacji rzeczowego składnika majątkowego Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 22/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.04.2013 r.

w sprawie:


wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 23/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.04.2013 r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Żyraków w 2013 roku


Zarządzenie nr 24/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.04.2013 r.

w sprawie:

w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 26/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26.04.2013 r.

w sprawie:


zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2013 rok. 3/2013 Żyrakowie


Zarządzenie nr 27/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 06.05.2013 r.

w sprawie:

powołania Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu i gradu w Gminie Żyraków w dniu 3 maja 2013 roku.


Zarządzenie nr 28/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2013 r.

w sprawie:

reorganizacji formacji obrony cywilnej działających na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 29/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13.05.2013 r.

w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Żyraków w 2013 roku


Zarządzenie nr 30/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13.05.2013 r.

w sprawie:

rozstrzygnięcia otwarego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Żyraków w 2013r.


Zarządzenie nr 31/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.05.2013 r.

w sprawie:

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie


Zarządzenie nr 32/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.05.2013 r.

w sprawie:

zmiany zarządzenia nr 4/2012 z 19 stycznia 2012 r. Wójta Gminy Żyraków w srawie powołania i organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 33/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.05.2013 r.

w sprawie:

podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych


Zarządzenie nr 34/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.05.2013 r.

w sprawie:

ustalenia wysokości i wypłaty stypendiów szkolnych za okres II półrocza roku szkolnego 2012/2013


Zarządzenie nr 35/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 03.06.2013 r.

w sprawie:

Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na nieruchomości stanowiące mienie Komnalne Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 36/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 03.06.2013 r.

w sprawie:

oddanie na użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Zarządzenie nr 37/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.06.2013 r.

w sprawie:

głoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 38/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.06.2013 r.

w sprawie:

ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 39/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.06.2013 r.

w sprawie:

powołania gminnej komisji od oceny zaistniałej sytuacji i oszacowania szkód powodziowych na prywatnych posesjach, powstałych w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych i wylewu rzek potoków, kanałów i cieków wodnych w dniu 11 czerwca 2013r.


Zarządzenie nr 40/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.06.2013 r.

w sprawie:

powołania gminnej komisji od oceny zaistniałej sytuacji i oszacowania szkód powodziowych w infrastrukturze gminnej, powstałych w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych i wylewu rzek potoków, kanałów i cieków wodnych w dniu 11 czerwca 2013r.


Zarządzenie nr 41/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.06.2013 r.

w sprawie:

odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 42/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.06.2013 r.

w sprawie:

odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 43/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17.06.2013 r.

w sprawie:

ustalenia wysykości i wypłaty stypendiów dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży - uczniów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Żyraków za rok szkolny 2012/2013


Zarządzenie nr 44/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.06.2013 r.

w sprawie:

zmiany Zarządzenia 89/2010 Wójta Gminy Żyraków z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Żyraków.


Zarządzenie nr 45/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.06.2013 r.

w sprawie:

wprowadzenia zmian do procedur obsługi dokumentów finansowo księgowych Projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej... "


Zarządzenie nr 46/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.06.2013 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych Gminy na 2013 rok.


Zarządzenie nr 47/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.07.2013 r.

w sprawie:

zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędy Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 48/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.07.2013 r.

w sprawie:


wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 49/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.07.2013 r.

w sprawie:


wydania opini przez Regionalną Izbę Obrachunkową o możliwości spłaty kredytu


Zarządzenie nr 50/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.07.2013 r.

w sprawie:


zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2013 rok.


Zarządzenie nr 51/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.07.2013 r.

w sprawie:


powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.Zarządzenie nr 52/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.07.2013 r.

w sprawie:


powołania komisji przeglądu gwarancyjnego zadania p.n. Budowa Sieci Kanalizacji we wsi Zasów, Mokre, Nagoszyn Cieszęciny oraz Żyraków przysiółek Kolonia Żyrakowska "


Zarządzenie nr 53/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.07.2013 r.

w sprawie:


ustalenia terminu składania wniosków dotyczących pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów klas I-III i klasy V szkoły podstawowej oraz uczniów słabowidzących, niesłyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.


Zarządzenie nr 54/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17.07.2013 r.

w sprawie:


powierzenia Pani Alicji Błońskiej, nauczycielce w Zespole Szkół Publicznych w Straszęcinie, pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie na okres od dnia 1 sierpnia 2013r. do dnia 31 sierpnia 2013r.


Zarządzenie nr 55/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.07.2013 r.

w sprawie:


przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Żyraków za I półrocze 2013 roku


Zarządzenie nr 56/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.07.2013 r.

w sprawie:

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie


Zarządzenie nr 57/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.07.2013 r.

w sprawie:

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie


Zarządzenie nr 58/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.07.2013 r.

w sprawie:

organizacji i funkcjonowania "zastępczych miejsc szpitalnych" (ZMSz)w Zespole Szkół Publicznych w Wiewiórce


Zarządzenie nr 59/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.07.2013 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 60/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.08.2013 r.

w sprawie:

upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 55, zarządzonych na dzień 8 września 2013r.


Zarządzenie nr 61/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.08.2013 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa parkingu dla samochodów osobowych w Zasowie"


Zarządzenie nr 62/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.08.2013 r.

w sprawie:

powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Żyraków dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 55, zarządzonych na dzień 8 września 2013r."


Zarządzenie nr 63/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21.08.2013 r.

w sprawie:

przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Żyraków za I półrocze 2013 roku


Zarządzenie nr 64/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21.08.2013 r.

w sprawie:


powołania komisji ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robót zadania pn.: budowa sieci kanalizacji we wsi Zasów, Mokre, Nagoszyn Cieszęciny oraz Żyraków przysiółek kolonia Żyrakowska


Zarządzenie nr 65/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.08.2013 r.

w sprawie:


powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn. "Przebudowa ciągu drogi Gminnej w m. Straszęcin i Wola Wielka w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogowym"


Zarządzenie nr 66/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.08.2013 r.

w sprawie:


uchylające Zarządzenie 54/2013 Wojta Gminy Żyraków z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie powierzenia pani Alicji Błońskiej nauczycielce w Zespole Szkół Publicznych w Straszęcinie, pełnienia obowiazków dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie


Zarządzenie nr 66a/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.08.2013 r.

w sprawie:


upoważnienia kierownika Refaratu Finansowo - Podatkowego do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych w imieniu Wójta


Zarządzenie nr 67/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.09.2013 r.

w sprawie:


powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 2 594 160 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.


Zarządzenie nr 68/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.09.2013 r.

w sprawie:


przeprowadzenia szkolenia obronnego w Urzędzie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 69/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.09.2013 r.

w sprawie:


wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Korzeniowe podczas nieobecności w okresie od 19 września 2013 do 27 czerwca 2014


Zarządzenie nr 70/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.09.2013 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżety Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2013 rok


Zarządzenie nr 71/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.10.2013 r.

w sprawie:

przyznania nauczycielom nagród Wójta Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 72/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.10.2013 r.

w sprawie:

opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 73/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia

w sprawie:

powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopni Zasowie


Zarządzenie nr 74/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.10.2013 r.

w sprawie:

upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Żyraków do wydawania postanowień, zaświadczeń i decyzji administracyjnych w imieniu Wójta.


Zarządzenie nr 75/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.10.2013 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2013 rok


Zarządzenie nr 76/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.10.2013 r.

w sprawie:

powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn.: REMONT CMENTARZA Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 242 W ZASOWIE


Zarządzenie nr 77/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.10.2013 r.

w sprawie:

organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 78/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.10.2013 r.

w sprawie:

zmiany zarządzenia nr 15/2009 Wójta Gminy Żyraków z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przyznawania nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Żyrakowie na podstawie powołania.


Zarządzenie nr 79/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.11.2013 r.

w sprawie:

opracowania projektu Budżetu Gminy Żyraków na 2014 rok


Zarządzenie nr 80/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.11.2013 r.

w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 81/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.11.2013 r.

w sprawie:

zmiany Regulaminu Pracy w Urządzie Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 82/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.11.2013 r.

w sprawie:

zmiany w planie doochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2013 rok


Zarządzenie nr 83/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.11.2013 r.

w sprawie:

ustalenia wysokości i wypłaty stypendiów szkolnych za okres I półrocza roku szkolnego 2013/2014


Zarządzenie nr 84/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.11.2013 r.

w sprawie:

ustalenia dnia 24 grudnia 2013 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 85/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.11.2013 r.

w sprawie:

zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia


Zarządzenie nr 86/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26.11.2013 r.

w sprawie:

o zmianie treści zarządzenie nr 83/2013 z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty stypendiów szkolnych za okres pierwszego półrocza roku szkolnego 2013/2014.


Zarządzenie nr 87/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.11.2013 r.

w sprawie:

wydania opini przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytów


Zarządzenie nr 89/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.12.2013 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru częściowego zadania pn. "Zagospodarownie miejsc użyteczności publicznej w m. Wiewiórka, Nagoszyn, Straszęcin".


Zarządzenie nr 90/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.12.2013 r.

w sprawie:

powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Gminy w Żyrakowie.


Zarządzenie nr 91/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.12.2013 r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków.


Zarządzenie nr 92/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.12.2013 r.

w sprawie:

wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzedzie Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 94/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.12.2013 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2013 rok.


Zarządzenie nr 95/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.12.2013 r.

w sprawie:

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żyraków.


Zarządzenie nr 96/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.12.2013 r.

w sprawie:

zmiany zarządzenie nr 89/2010 Wójta Gminy Żyraków z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Żyraków


Zarządzenie nr 97/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.12.2013 r.

w sprawie:

sporządzenia nalizy ryzyka dla Urzedu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 98/2013

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.12.2013 r.

w sprawie:

ustalenia stawek za 1 kilometr podróży służbowej pracownikom Urzędu Gminy w Żyrakowie oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy
  Ilość odwiedzin: 170501