Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1

Drukuj 


KOMUNIKAT nr 1.2017


Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ? Prawo budowlane). Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać ? w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych ? osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych ? tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ? Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.) Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych. Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary.

Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy ? Prawo budowlane). Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy ? Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia
bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy ? Prawo budowlane).


Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Dębicy
mgr inż. Wojciech Gleń
  Ilość odwiedzin: 170328