Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Drukuj 


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TARNÓW

Uchwała Nr XXII/207/09

Rady Gminy w Żyrakowie

z dnia 26.02.2009r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

GMINY ŻYRAKÓW

obszaru „Park przemysłowy- Straszęcin”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2003, Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), stwierdzając zgodność z ustaleniami studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Żyraków: nr XII/109/99 z dnia 09.12.1999r. i zmienionym uchwałą nr XIX/180/08 z dnia 30 października 2008r., Rada Gminy w Żyrakowie uchwala, co następuje:


Rozdział I

Przepisy ogólne§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków, obszaru „ Park przemysłowy – Straszęcin” zwany dalej planem, obejmujący obszar o powierzchni 65,76 ha, położony w miejscowości Straszęcin, którego granice oznaczone są na rysunku planu.

2. Plan składa się z ustaleń w formie:

1) tekstu planu, stanowiącego treść niniejszej uchwały,

2) rysunku planu, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, sporządzonego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000 i obowiązującego w zakresie:

a) granic obszaru objętego planem

b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu

c) nieprzekraczalnych linii zabudowy

d) oznaczeń symbolami cyfrowo - literowymi podstawowych przeznaczeń terenu, mającymi odniesienie w tekście planu.

3. Ustalenia planu zawarte w tekście planu i na rysunku planu obowiązują łącznie i należy je stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych.§ 2.

Załącznikiem do uchwały, stanowiącym integralną część uchwały a nie stanowiącym ustaleń planu jest:

- załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

§ 3.

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi obszar, oznaczony jednym z symboli cyfrowo-literowych, wymienionych w §4 ust.1;

2) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć obszar jednej lub kilku działek ewidencyjnych lub ich części, przeznaczony do zainwestowania przez określony rodzaj inwestycji, w sposób zgodny z ustaleniami planu; teren inwestycji może być tożsamy z działką budowlaną lub być jej częścią,

3) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oznaczoną na rysunku planu, rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

4) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć funkcję terenu ustaloną planem jako przeważającą na danym terenie i zajmującą nie mniej niż 60% jego powierzchni,

5) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć inne funkcje terenu, których obecność jest niezbędna, pożądana lub możliwa i które plan dopuszcza przy spełnieniu dodatkowych warunków,

6) usługach publicznych - należy przez to rozumieć usługi, w tym służące realizacji celu publicznego, w zakresie: oświaty i wychowania, zdrowia, opieki społecznej, kultury, administracji publicznej,

7) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi nie stanowiące inwestycji celu publicznego, w szczególności usługi: handlu do 2000 m² powierzchni sprzedaży, rzemiosła usługowego, gastronomii, świadczenia pracy intelektualnej,

8) wielkopowierzchniowy obiekt handlowy - należy przez to rozumieć obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m²,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, która stanowi granicę, poza którą zakazuje się lokalizacji wszelkiej zabudowy,

10) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków lokalizowanych na działce budowlanej lub w terenie do powierzchni tej działki lub terenu,

11) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitej zabudowy na działce budowlanej do powierzchni tej działki; przez powierzchnię całkowitą rozumie się powierzchnię budynku po obrysie zewnętrznym, pomnożoną przez ilość kondygnacji,

12) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu lub punktu zbiegu połaci dachowych,

13) dojazdach wewnętrznych - należy przez to rozumieć wydzielone i nie wydzielone ewidencyjnie drogi wewnętrzne oraz ciągi pieszo - jezdne nie wyznaczone na rysunku planu oraz ustanowione służebności drogowe,

14) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale - zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych, przy czym określenia:

- działka budowlana,

- powierzchnia sprzedaży,

według definicji zawartej w art. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Rozdział II

Przepisy odnoszące się do całego obszaru objętego planem lub do większej ilości terenów wyznaczonych planem§4.

1. Wyznacza się w planie następujące tereny, oznaczone symbolami literowymi i numerami:

1P - teren zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów

1UP, 2UP - tereny zabudowy usługowej, w tym rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, składów i magazynów

1KDL, 2KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalnej

1KDD - teren drogi publicznej klasy dojazdowej

1 KDW - teren drogi wewnętrznej

1ZW - teren zieleni naturalnej, towarzyszącej ciekom wodnym

1ZL, 2ZL - tereny lasów i zalesień,

dla których przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania ustalone są w przepisach szczegółowych rozdziału III.

2. W ramach poszczególnych terenów, obok zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym mogą występować:

- dojazdy wewnętrzne,

- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

- zieleń urządzona,

o ile ustalenia szczegółowe nie mówią inaczej.§ 5.

W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony krajobrazu i środowiska kulturowego ustala się:

1) lokalizacja budynków powinna uwzględniać wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linię zabudowy,

2) stosowanie wskaźników kształtowania zabudowy zgodnie z ustaleniami przepisów szczegółowych, zawartych w rozdziale III,

3) zagospodarowanie pasa terenu pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą teren dróg publicznych, o symbolach KDL i KDD:

a) lokalizacja, w zależności od potrzeb:

- obiektów i urządzeń komunikacji pieszo - jezdnej,

- obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

- obiektów małej architektury, wolnostojących urządzeń reklamowych, wiat przystankowych,

- ogrodzeń, z zastrzeżeniem punktu b,

- zieleni urządzonej, komponowanej,

b) zakaz lokalizacji:

- miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych,

- tymczasowych obiektów budowlanych,

- ogrodzeń pełnych na odcinkach o długości przekraczającej 20m i ogrodzeń w postaci prefabrykatów betonowych,

4) w granicach terenu inwestycji należy budynki i obiekty budowlane dostosowywać wzajemnie do siebie pod względem form architektonicznych, w tym rodzaju dachu, oraz wykończenia zewnętrznego w postaci rodzaju materiałów elewacyjnych i ich kolorystyki.§ 6.

W zakresie ochrony środowiska i przyrody ustala się:

1) Na całym obszarze objętym planem wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, poza stacjami demontażu pojazdów i zakładami przetwarzania odpadów powstałych z tych pojazdów oraz punktami demontażu pojazdów.

2) Na całym obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizowania:

- stacji elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV,

- magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu, stacji paliw oraz innych inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, bez zainstalowania urządzeń zabezpieczających wody powierzchniowe i podziemne przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonej działalności i w przypadku ewentualnych awarii.

3) W celu zapewnienia racjonalnej gospodarki zasobami środowiska i przyrody oraz ich ochrony ustala się:

w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

- pokrycie potrzeb cieplnych powstających obiektów należy zapewnić poprzez stosowanie paliw ekologicznie czystych (gaz, lekki olej opałowy, energia elektryczna i inne) nie powodujących tzw. „niskiej emisji” lub stosowanie wysokosprawnych urządzeń,

- substancje wprowadzane do środowiska winny spełniać wymagania odpowiednich przepisów odrębnych z zakresu prawa ochrony środowiska,

w zakresie ochrony klimatu akustycznego:

- ochronę przed hałasem terenów zabudowy mieszkaniowej, podlegających ochronie akustycznej, w tym znajdujących się poza obszarem planu, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- obowiązek urządzenia pasów zieleni izolacyjnej w terenach produkcyjno-usługowych i usługowych na działkach budowlanych graniczących z terenami zabudowy mieszkaniowej,

w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

- wszelkie działania inwestycyjne powinny uwzględniać ochronę wód podziemnych i powierzchniowych z uwagi na położenie południowo-wschodniej części terenu planu w obszarze zbiornika wód podziemnych nr 425 oraz całości terenu planu w projektowanym obszarze ochronnym GZWP 425 zgodnie z przepisami odrębnymi,

- obowiązek odprowadzania ścieków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej lub do szczelnych zbiorników z wywozem do oczyszczalni - do czasu rozbudowy kanalizacji,

- nie dopuszcza się realizacji oczyszczalni ścieków z rozsączaniem oczyszczonych ścieków do gruntu,

- odprowadzanie wód opadowych i oczyszczonych ścieków opadowych powinno być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,

w zakresie ochrony ziemi, ochrony gleb i gospodarki odpadami:

- gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich powstawania, z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych.§ 7.

Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej:

1) Obsługa komunikacyjna obszaru opiera się na istniejącym i przewidzianym do rozbudowy układzie dróg lokalnych (KDL) - włączonym do znajdującej się poza obszarem planu drogi powiatowej nr 1184 - według zasad określonych dla poszczególnych terenów w rozdziale III.

2) Ustala się następującą minimalną ilość miejsc postojowych:

a) dla obiektów i budynków produkcyjnych: nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych,

b) dla budynków usługowych: nie mniej niż 3 miejsca na 100m2 powierzchni użytkowej budynku lub 1 miejsce na 4 zatrudnionych,

c) dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych: nie mniej niż 5 miejsc na 100m² powierzchni sprzedaży.

3) Parkingi i miejsca postojowe niezbędne dla obsługi obiektów należy lokalizować w granicy terenu inwestycji lub działki budowlanej.§ 8.

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodę:

- z istniejącej i rozbudowywanej sieci wodociągowej,

- z indywidualnych ujęć: studni kopanych i wierconych - zgodnie z przepisami odrębnymi.

2) Zaopatrzenie w energię elektryczną:

- z istniejącej i rozbudowywanej sieci elektroenergetycznej,

- na wszystkich terenach, z wyłączeniem terenu ZL i ZW, dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nN w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem podstawowym terenu.

3) Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej i rozbudowywanej na potrzeby nowej zabudowy sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej i zrzutem do oczyszczalni ścieków; do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych, bezodpływowych zbiorników, z wywozem do oczyszczalni ścieków.

4) Sposób postępowania ze ściekami technologicznymi - zgodnie z przepisami odrębnymi.

5) Odprowadzanie wód opadowych:

- powierzchniowe, na teren działki użytkownika,

- do zbiorczej sieci kanalizacji opadowej, po jej wybudowaniu,

- poprzez indywidualne urządzenia do gruntu lub istniejących odbiorników wód - zgodnie z przepisami odrębnymi.

6) Odprowadzanie ścieków opadowych, w tym z terenów utwardzonych jezdni, placów i parkingów:

- do istniejących rowów i cieków powierzchniowych lub do gruntu, po uprzednim oczyszczeniu i doprowadzeniu do stanu zgodnego z wymogami przepisów odrębnych.

7) Zaopatrzenie w ciepło:

- z wykorzystaniem takich źródeł jak: energia elektryczna, paliwa gazowe, oleje opałowe, biomasa oraz inne niekonwencjonalne źródła energii nie powodujące przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza.

8) Gospodarka odpadami:

- gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z przepisami odrębnymi, według zasad przyjętych na terenie gminy,

- sposób postępowania z odpadami technologicznymi, w tym niebezpiecznymi, zgodnie z przepisami odrębnymi.§ 9.

W zakresie warunków i zasad podziałów geodezyjnych ustala się możliwość podziałów i scaleń, mających na celu:

1) wydzielenie terenów wyznaczonych planem,

2) wydzielenie dróg wewnętrznych nie wskazanych na rysunku planu, o szerokości nie mniej niż 6m, o ile ustalenia szczegółowe nie mówią inaczej,

3) powstanie działek budowlanych, których parametry umożliwiają ich zagospodarowanie zgodne z ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi, przy czym:

- minimalna wielkość działki budowlanej – 0,20 ha ,

- minimalna szerokość frontu działki budowlanej - 30 m,

- front działki przyległy do jednej z dróg wyznaczonych w planie lub do wydzielonej drogi wewnętrznej zgodnie z p.2,

- dopuszcza się odchylenie do 30º od kąta prostego położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego, do którego przylega front działki.

4) dopuszcza się wydzielanie nowych działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż określona w p. 3 dla potrzeb lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej lub powiększenia nieruchomości sąsiedniej.


Rozdział III

Przepisy szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów

§ 10.

1. Wyznacza się teren zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów oznaczony na rysunku planu symbolem 1P.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu: lokalizacja obiektów produkcyjnych, składowych, magazynowych, baz transportowych i przeładunkowych, centrów badawczych, technologicznych i logistycznych wraz z zabudową towarzyszącą, funkcjonalnie związaną z podstawowym przeznaczeniem.

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu:

1) lokalizacja usług komercyjnych oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, przy czym:

- łączna ich powierzchnia nie może przekroczyć 30% powierzchni terenu 1P,

- teren inwestycji dla wielkopowierzchniowego obiektu handlowego powinien posiadać bezpośredni zjazd z drogi 1KDD,

2) lokalizacja wolnostojących wież radio- i telekomunikacyjnych,

3) parkingi, lądowiska,

4) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej na działkach wydzielonych.

4. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) wskaźniki kształtowania zabudowy:

- powierzchnia zabudowy - do 60% terenu inwestycji,

- wysokość zabudowy - do 20 m, lecz nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,

- dopuszcza się 1 kondygnację podziemną,

2) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 15% terenu inwestycji, przy czym co najmniej 50% powierzchni biologicznie czynnej należy zagospodarować zielenią wysoką,

3) w pasie przyległym do terenów 2ZL i 1ZW, o szerokości nie mniejszym niż 30 m:

- nie dopuszcza się lokalizacji obiektów kubaturowych,

- należy zachować nie mniej niż 50% powierzchni biologicznie czynnej, z zachowaniem zieleni naturalnej,

4) zakaz lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej; lokalizację bezpośrednio przy granicy działki lub zbliżenie do niej na odległość mniejszą, niż określają przepisy odrębne dopuszcza się tylko dla budynków gospodarczych i garażowych,

5) obsługa komunikacyjna terenu:

- dojazd z drogi lokalnej 1KDL lub drogi dojazdowej 1KDD poprzez zjazdy bezpośrednie lub dojazdy wewnętrzne, w rozumieniu §3 ust.1 pkt 13, przy czym szerokość wydzielonych dróg wewnętrznych ustala się na nie mniej niż 8 m,

- wyznaczanie miejsc postojowych zgodnie z zasadami określonymi w §7 ust. 2 i 3,

6) zagospodarowanie terenu powinno uwzględnić występujące ograniczenia w następujący sposób:

- od gazociągu wysokoprężnego DN 700 oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV należy zachować określone przepisami odrębnymi bezpieczne odległości obiektów terenowych,

- dopuszcza się przekrycie, przebudowę oraz przełożenie istniejących rowów melioracyjnych - z jednoczesnym zapewnieniem ich funkcjonowania zgodnie z przepisami odrębnymi.§ 11.

1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, w tym rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, składów i magazynów oznaczone na rysunku planu symbolami 1UP, 2UP.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu: lokalizacja obiektów usługowych, w tym wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, magazynów, składów, baz transportowych i naprawczych - z obiektami towarzyszącymi.

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu:

- lokalizacja obiektów produkcyjnych, z wyłączeniem mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

- lokalizacja funkcji mieszkalnej w obiektach usługowych, lecz nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku,

- parkingi ogólnodostępne.

4. Wyklucza się lokalizację:

- stacji bazowych telefonii komórkowych w postaci wolnostojących wież,

- usług publicznych, w rozumieniu §3 ust.1 pkt 6.

5. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) wskaźniki kształtowania zabudowy:

- powierzchnia zabudowy - do 60% terenu inwestycji,

- wysokość zabudowy - do 15 m i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne,

z dopuszczeniem jednej kondygnacji podziemnej,

2) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 10%,

3) nie dopuszcza się lokalizacji budynków:

- bezpośrednio przy granicach nieruchomości i w odległościach mniejszych niż określają to przepisy budowlane - z wyjątkiem budynków gospodarczych i garażowych,

- w odległości mniejszej niż 15m od terenu 1ZL,

4) obsługa komunikacyjna terenu:

- dojazd z drogi lokalnej 1KDL oraz z drogi dojazdowej 1KDD poprzez zjazdy bezpośrednie lub dojazdy wewnętrzne w rozumieniu §3 ust.1 pkt 13,

- wyznaczanie miejsc postojowych zgodnie z zasadami określonymi w §7 ust. 2 i 3,

5) w terenie 2UP obowiązują zasady określone w §10 ust. 4 pkt 6.§ 12.

1. Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL i 2KDL.

2. Teren 2KDL obejmuje część pasa drogowego, przeznaczoną na poszerzenie drogi istniejącej, znajdującej się poza obszarem planu.

3. Przeznaczenie podstawowe terenów: lokalizacja drogi publicznej klasy lokalnej, o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniej niż 15m wraz z jej elementami, w tym:

- jezdnia o szerokości nie mniej niż 6m,

- chodniki,

- zatoki postojowe i autobusowe,

- obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem drogi.

4. Przeznaczenie dopuszczalne terenów:

- ścieżki rowerowe jednostronne dla ruchu dwukierunkowego,

- urządzenia osłony akustycznej i przeciwwibracyjnej,

- wiaty przystankowe,

- reklamy i znaki informacyjne, usytuowane w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5. Zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami o drogach publicznych.§ 13.

1. Wyznacza się teren drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDD.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu: lokalizacja drogi publicznej klasy dojazdowej, o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniej niż 15 m, wraz z jej elementami, w tym jezdnią o szerokości min. 5,5 m.

3. Zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

§ 14.

1. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDW.

2. Przeznaczenie podstawowe terenu : lokalizacja drogi wewnętrznej o szerokości nie mniej niż 10 m;

3. Zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie z przepisami o drogach publicznych, przy czym dopuszcza się urządzenie drogi jako ciągu pieszo – jezdnego.§ 15.

1. Wyznacza się teren zieleni naturalnej, towarzyszącej ciekom wodnym,
oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZW.

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów jest zieleń wysoka i niska, towarzysząca ciekom wodnym.

3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:

1) konieczność zachowania istniejącej zieleni łęgowej, zadrzewień i trwałych użytków zielonych; wycinkę drzew należy ograniczyć wyłącznie do przypadków uzasadnionych względami bezpieczeństwa oraz do zabiegów pielęgnacyjnych,

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem § 4 ust.2,

3) zakaz lokalizacji trwałych ogrodzeń,

4) nie dopuszcza się przekrywania cieków i rowów, z wyjątkiem przekroczeń dojazdami wewnętrznymi w rozumieniu §3 ust.1 pkt.13.§ 16.

1. Wyznacza się tereny lasów i zalesień, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZL 2ZL.

2. Przeznaczeniem terenów są lasy.

3. Grunty rolne należy zalesiać i gospodarkę leśną prowadzić zgodnie z wymogami przepisów odrębnych o lasach.


Rozdział IV

Ustalenia końcowe§ 17.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20 %.§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.§ 19.

Uchwała wchodzi w życie po wpływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Województwa Podkarpackiego.Przewodniczący Rady Gminy


10

  Ilość odwiedzin: 171014