Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Drukuj 


Otwarty nabór partnera - REWITALIZACJA


Gmina Żyraków ogłasza otwarty nabór partnera/ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

 Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1460).
Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu zamieszczone są na stronie internetowej www.zyrakow.pl/bip

Partnerami w projekcie mogą być następujące podmioty:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

 2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

 3. przedsiębiorstwa;

 4. jednostki sektora finansów publicznych;

 5. organizacje pozarządowe;

 6. kościoły i ich związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

 7. szkoły wyższe;

 8. spółdzielnie mieszkaniowe.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: "Remont pomieszczeń zabytkowego Dworku w Straszęcinie w celu nadania nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i przebudową drogi dojazdowej do rewitalizowanego obiektu". Głównym celem jest efektywna rewitalizacja pomieszczeń zabytkowego Dworku oraz otoczenia i nadanie mu nowych funkcji społecznych, wpływająca bezpośrednio na procesy niwelowania negatywnych zjawisk społeczno ? gospodarczych i poprawiająca spójność przestrzenną. Po stronie partnera oczekuje się przede wszystkim przygotowania i przeprowadzenia działań społecznych i kulturowych. Przestrzeń w bezpośrednim otoczeniu Dworku będzie wykorzystywana do prowadzenia cyklicznych "Spotkań z kulturą" dla osób starszych, co przyczyni się do zwiększenia aktywności wzrostu integracji międzypokoleniowej.
Nie przewiduje się wynagrodzenia dla wyłonionego w ramach naboru Partnera.

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

 2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa ( zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).

 3. Proponowany zakres merytoryczny przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.

 4. Zgodność Podmiotu z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 16.08.2018 do 7.09.2018. do godz. 09.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją "Otwarty nabór na Partnera w projekcie Rewitalizacja" osobiście, listownie lub kurierem na adres: Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137 (decyduje data wpływu).
Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137, fax. 14 6807124,e-mail gmina@zyrakow.pl

 

 

Zaktualizowano w dniu: 31-08-2018 r:

 • Na podstawie Regulaminu konkursu i w związku z rozdziałem VII pkt 2 Gmina Żyraków unieważnia nabór bez podania przyczyny
   

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 170325