Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1


Zarządzenie nr 1/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.01.2015 r.

w sprawie:

powierzenia prowadzenia spraw gminy Żyraków


Zarządzenie nr 2/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.01.2015 r.

w sprawie:

upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Żyraków do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy


Zarządzenie nr 3/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.01.2015 r.

w sprawie:

powierzenia spraw Zastępcy Wójta Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 4/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.01.2015 r.

w sprawie:

upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Żyraków do wydawania postanowień, zaświadczeń i decyzji administracyjnych w imieniu Wójta.


Zarządzenie nr 5/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.01.2015 r.

w sprawie:

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 6/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.01.2015 r.

w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny i wyboru ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2015 roku


Zarządzenie nr 7/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.01.2015 r.

w sprawie:

ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Straszęcin


Zarządzenie nr 8/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.01.2015 r.

w sprawie:

ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Góra Motyczna


Zarządzenie nr 9/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.01.2015 r.

w sprawie:

ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Żyraków


Zarządzenie nr 10/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.01.2015 r.

w sprawie:

ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Wola Żyrakowska


Zarządzenie nr 11/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13.01.2015 r.

w sprawie:

ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Bobrowa


Zarządzenie nr 12/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13.01.2015 r.

w sprawie:

ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Bobrowa Wola


Zarządzenie nr 13/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13.01.2015 r.

w sprawie:

ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Mokre


Zarządzenie nr 14/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13.01.2015 r.

w sprawie:

ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Nagoszyn


Zarządzenie nr 15/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.01.2015 r.

w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2015 roku.


Zarządzenie nr 16/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.01.2015 r.

w sprawie:

ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Korzeniów


Zarządzenie nr 17/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.01.2015 r.

w sprawie:

ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Wola Wielka


Zarządzenie nr 18/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.01.2015 r.

w sprawie:

ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Zawierzbie


Zarządzenie nr 19/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.01.2015 r.

w sprawie:

określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych


Zarządzenie nr 20/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.01.2015 r.

w sprawie:

zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Żyrakowie.


Zarządzenie nr 21/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.01.2015 r.

w sprawie:

zmiany zarządzenia nr 26/2011 o wyznaczeniu składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Żyraków.


Zarządzenie nr 22/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26.01.2015 r.

w sprawie:

opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Żyrakowie na 2015 rok


Zarządzenie nr 23/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26.01.2015 r.

w sprawie:

opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy w Żyrakowie w 2015 roku.


Zarządzenie nr 24/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.01.2015 r.

w sprawie:

zasad wynagradzania kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie.


Zarządzenie nr 25/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.02.2015 r.

w sprawie:

ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Wiewiórka


Zarządzenie nr 26/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.02.2015 r.

w sprawie:

ustalenia zebrania wiejskiego (wyborczego) w sołectwie Zasów


Zarządzenie nr 27/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.02.2015 r.

w sprawie:

zmiany zarządzenia Wójta Gminy Żyraków 62/2011 z dnia 19 września 2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Żyraków


Zarządzenie nr 28/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.02.2015 r.

w sprawie:

zmiany zarządzenia nr 38/2009 Wójta Gminy Żyraków z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żyrakowie


Zarządzenie nr 29/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.02.2015 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek bużetowych na 2015 rok.


Zarządzenie nr 30/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.03.2015 r.

w sprawie:

upoważnienia do sporządzania pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Zarządzenie nr 31/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.03.2015 r.

w sprawie:

ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Żyraków w 2015 roku.


Zarządzenie nr 32/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.03.2015 r.

w sprawie:

przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2015 rok.


Zarządzenie nr 32a/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.03.2015 r.

w sprawie:

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w 2015 r.


Zarządzenie nr 32b/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.03.2015 r.

w sprawie:

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy


Zarządzenie nr 33/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.03.2015 r.

w sprawie:

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu 47/2013 Wójta Gminy Żyraków w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 33a/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.03.2015 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok


Zarządzenie nr 34/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.04.2015 r.

w sprawie:

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 35/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.04.2015 r.

w sprawie:

ogłoszenia konkursów


Zarządzenie nr 36/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.04.2015 r.

w sprawie:

powołania komisji przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska


Zarządzenie nr 36a/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.04.2015 r.

w sprawie:

zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Zarządzenie nr 37/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.04.2015 r.

w sprawie:

wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie


Zarządzenie nr 38/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.04.2015 r.

w sprawie:

powołania obwodowych komisji wybroczych w Gminie Żyraków dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Zarządzenie nr 39/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21.04.2015 r.

w sprawie:

powołania obwodowych komisji do przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora:
1) Zespołu Szkół Publicznych w Korzeniowe
2) Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie


Zarządzenie nr 40/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2015 r.

w sprawie:

powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków m. Zawierzbie


Zarządzenie nr 41/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2015 r.

w sprawie:

powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn.: Budowa Kanalizacji Sanitarnej w ramach programu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żyraków - etap II


Zarządzenie nr 42/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2015 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok.


Zarządzenie nr 43/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2015 r.

w sprawie:

powołania Komisji w celu wydania karty do głosowania korespondencyjnego


Zarządzenie nr 44/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2015 r.

w sprawie:

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 45/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2015 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok.


Zarządzenie nr 46/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2015 r.

w sprawie:

zrzeczenia się członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Korzeniowie


Zarządzenie nr 47/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.05.2015 r.

w sprawie:

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Korzeniowe


Zarządzenie nr 48/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.05.2015 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru zadania końcowego zadania pn. "przebudowa drogi gminnej Nr 106722R 'Wiewiórka-Zasów" dz. nr ewid. 43 w miejscowości Wiewiórka oraz dz. nr ewid. 2206 w miejscowości Zasów w km 0+000-2+800"


Zarządzenie nr 49/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.05.2015 r.

w sprawie:

powołania Komisji w celu wydania karty do głosowania korespondencyjnego


Zarządzenie nr 50/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.05.2015 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok.


Zarządzenie nr 51/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.05.2015 r.

w sprawie:

podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych


Zarządzenie nr 52/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.05.2015 r.

w sprawie:

wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie w zamian za dzień 15 sierpnia 2015 r.


Zarządzenie nr 53/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.05.2015 r.

w sprawie:

przyznanaia nagród dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych

Zarządzenie nr 54/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.05.2015 r.

w sprawie:

stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Woli Żyrakowskiej

Zarządzenie nr 55/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.05.2015 r.

w sprawie:

wprowadzenia nowej polityki prywatności i plików cookies dla serwisów internetowych Urzędu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 56/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.05.2015 r.

w sprawie:

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie


Zarządzenie nr 57/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.05.2015 r.

w sprawie:

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Korzeniowie


Zarządzenie nr 58/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.05.2015 r.

w sprawie:

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie


Zarządzenie nr 59/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.05.2015 r.

w sprawie:

powołania komisji do oceny, wydzielenia i spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia oraz dokumentacji o wartości archiwalnej z wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.


Zarządzenie nr 60/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.06.2015 r.

w sprawie:

ustalenia wysokości i wypłaty stypendiów dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży - uczniów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Żyraków - za rok szkolny 2014/2015


Zarządzenie nr 61/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.06.2015 r.

w sprawie:

powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Zarządzenie nr 62/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.06.2015 r.

w sprawie:

ustalenia terminu składania wniosków dotyczących pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów klasy III szkoły podstawowej oraz uczniów słabowidzących, niesłyszących z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, (Wyprawka szkolna 2015/2016)


Zarządzenie nr 62a/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.06.2015 r.

w sprawie:

ustalenia stawek amortyzacyjnych


Zarządzenie nr 63/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.06.2015 r.

w sprawie:

powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 63a/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.06.2015 r.

w sprawie:

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędy Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 64/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.07.2015 r.

w sprawie:

upoważnienia do sprządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Żyrakowie, zarządzonych na dzień 9 sierpnia 2015 r.


Zarządzenie nr 65/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.07.2015 r.

w sprawie:

upoważnienia do wydawania Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub wydania decyzji administracyjnych w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy.


Zarządzenie nr 66/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.07.2015 r.

w sprawie:

powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie nr 67/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.07.2015 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok.


Zarządzenie nr 68/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.07.2015 r.

w sprawie:

nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne


Zarządzenie nr 69/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.08.2015 r.

w sprawie:

skrócenia czasu pracy na okres upałów do dnia 7 sierpnia 2015 r.


Zarządzenie nr 70/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.08.2015 r.

w sprawie:

powołania Samorządowego Zespołu ds. CAF


Zarządzenie nr 71/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 06.08.2015 r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie miejscowości Korzeniów w 2015 r.


Zarządzenie nr 72/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 06.08.2015 r.

w sprawie:

powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żyraków.


Zarządzenie nr 73/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13.08.2015 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej pn. Szkoła - Książek w m. Korzeniów w km. 0+000-0+388 oraz 0+400-0+608"


Zarządzenie nr 74/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17.08.2015 r.

w sprawie:

powołania obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Żyraków dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.


Zarządzenie nr 75/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17.08.2015 r.

w sprawie:

powołania komisji do oceny stanu technicznego sprzętu p.poż znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP działających na terenie gminy Żyraków


Zarządzenie nr 75a/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17.08.2015 r.

w sprawie:

wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 101/2011 Wójta Gminy w Żyrakowie z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości obowiązującej w urzędzie Gminy w Żyrakowie przy realizacji Projektu Nr POIS.01.01.00-00.240/10 "Program poprawny czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II" na zadanie "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Zarządzenie nr 76/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17.08.2015 r.

w sprawie:

upoważnienia do sprządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.


Zarządzenie nr 77/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21.08.2015 r.

w sprawie:

powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn.: Przebudowa i budowa przewodów wodociągowych oraz kabla sterowniczego i sygnalizacyjnego ze studni głębinowych do budynku SUW w ramach przebudowy i budowy niezbędnej infrastruktury technicznej stacji uzdatniania wody w m. Nagoszyn wraz z rozbiórką istniejących przewodów wodociągowych rur azbestowych


Zarządzenie nr 78/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.08.2015 r.

w sprawie:

przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Żyraków za I półrocze 2015 r.


Zarządzenie nr 79/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.08.2015 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru zadania pn. "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Żyrakowie"


Zarządzenie nr 80/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.08.2015 r.

w sprawie:

powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Zarządzenie nr 81/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.08.2015 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok.


Zarządzenie nr 82/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.08.2015 r.

w sprawie:

ustanowienia regulaminu dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli


Zarządzenie nr 83/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 03.09.2015 r.

w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny i wyboru ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie miejscowości Korzeniów w 2015 roku.


Zarządzenie nr 84/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.09.2015 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok.


Zarządzenie nr 85/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.09.2015 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 106714R pn. "Zawierzbie-Straszęcin" nr ew. 340/4 w miejscowości Zawierzbie w km 0+419,80 - 0,820,00".


Zarządzenie nr 86/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 06.09.2015 r.

w sprawie:

odwołania członków obwodowych komisji wyborczych ds. referendum


Zarządzenie nr 87/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.09.2015 r.

w sprawie:

udzielenie upoważnienia


Zarządzenie nr 88/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.09.2015 r.

w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie miejscowości Korzeniów w 2015 roku.


Zarządzenie nr 89/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.09.2015 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok.


Zarządzenie nr 90/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21.09.2015 r.

w sprawie:

wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Korzeniowe podczas jego nieobecności w okresie od 21 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.


Zarządzenie nr 91/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.09.2015 r.

w sprawie:

upoważnienia do wydawania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub wydania decyzji administracyjnych w przypadku stwierdzenia utraty proawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy.


Zarządzenie nr 92/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.09.2015 r.

w sprawie:

udziału w Powiatowym Kompleksowym Ćwiczeniu Zgrywającym Obrony Cywilnej Powiatu Dębickiego


Zarządzenie nr 93/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.09.2015 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok.


Zarządzenie nr 94/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.09.2015 r.

w sprawie:

wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytów długoterminowych

Zarządzenie nr 95/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 1.10.2015 r.

w sprawie:

przyznania nauczycielom Nagród Wójta Gminy Żyraków

Zarządzenie nr 96/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 1.10.2015 r.

w sprawie:

zobowiązania wszystkich pracowników Urzędu do przeglądu posiadanej dokumentacji sprzed 2013 r. oraz przekazywania do archiwum zakładowego dokumentacji regularnie i kompletnymi rocznikami


Zarządzenie nr 97/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.10.2015 r.

w sprawie:

powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Żyraków dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


Zarządzenie nr 98/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.10.2015 r.

w sprawie:

opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 99/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.10.2015 r.

w sprawie:

upoważnienia do sprządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.


Zarządzenie nr 99a/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.10.2015 r.

w sprawie:

zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy w Żyrakowie i jednostek organizacyjnych Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 100/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.10.2015 r.

w sprawie:

powołania komisji przeglądu gwarancyjnego zadania pn: Rozbudowa i Przebudowa Obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Nagoszynie"


Zarządzenie nr 101/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.10.2015 r.

w sprawie:

wprowadzenia nowej Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 102/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.10.2015 r.

w sprawie:

powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do oceny przydatności składników mienia ruchomego Urzędu Gminy w Żyrakowie i ustalania zasad przeprowadzania likwidacji.


Zarządzenie nr 103/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.10.2015 r.

w sprawie:

nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne


Zarządzenie nr 104/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.10.2015 r.

w sprawie:

niedpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne


Zarządzenie nr 105/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9.10.2015 r.

w sprawie:

powierzenia prowadzenia spraw gminy Zastępcy Wójta


Zarządzenie nr 106/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.10.2015 r.

w sprawie:

zrzeczenia się członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Wiewiórce


Zarządzenie nr 107/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.10.2015 r.

w sprawie:

zrzeczenia się członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Zasowie


Zarządzenie nr 108/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.10.2015 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok.


Zarządzenie nr 109/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.10.2015 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Straszęcin na odcinku od drogi powiatowej do szpitala powiatowego z oddziałem psychiatrycznym"


Zarządzenie nr 110/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.10.2015 r.

w sprawie:

zrzeczenia się członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Nagoszynie


Zarządzenie nr 111/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26.10.2015 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej "Wojciechowska Skrzyżowanie - Lach"


Zarządzenie nr 112/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.10.2015 r.

w sprawie:

przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2016 rok


Zarządzenie nr 113/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.10.2015 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 114/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.11.2015 r.

w sprawie:

ustalenia wysokości i wypłaty stypendiów szkolnych za okres I półrocza roku szkolnego 2015/16


Zarządzenie nr 114a/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.11.2015 r.

w sprawie:

przyjęcia sprawozdania z wyników I samooceny CAF.


Zarządzenie nr 115/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.11.2015 r.

w sprawie:

opracowania projektu budżetu gminy Gminy Żyraków na 2016 rok.


Zarządzenie nr 116/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.11.2015 r.

w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 117/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.11.2015 r.

w sprawie:

zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia


Zarządzenie nr 118/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.11.2015 r.

w sprawie:

wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie w zamian za dzień 26 grudnia 2015 r.


Zarządzenie nr 119/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.11.2015 r.

w sprawie:

powołanie stałej Komisji Inwentaryzacyjnej


Zarządzenie nr 120/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.11.2015 r.

w sprawie:

przyjęcia planów doskonalenia w związku z przeprowadzeniem I samooceny CAF oraz powołania zespołów zadaniowych.


Zarządzenie nr 121/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26.11.2015 r.

w sprawie:

przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołanie zespołów spisowych


Zarządzenie nr 122/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.11.2015 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok.


Zarządzenie nr 123/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.12.2015 r.

w sprawie:

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie.


Zarządzenie nr 124/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.12.2015 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok.


Zarządzenie nr 125/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.12.2015 r.

w sprawie:

udzielenia pełnomocnictwa do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020.


Zarządzenie nr 125a/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.12.2015 r.

w sprawie:

przekazania środka trwałego na majątek jednostki OSP Straszęcin


Zarządzenie nr 126/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.12.2015 r.

w sprawie:

zmiany i planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok.


Zarządzenie nr 128/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.12.2015 r.

w sprawie:

ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych należących do mienia komunalnego Gminy Żyraków, zarządzanych przez jednostki organizacyjne Gminy Żyraków.


Zarządzenie nr 129/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.12.2015 r.

w sprawie:

ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 130/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.12.2015 r.

w sprawie:

ustalenia stawek czynszu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 131/2015

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.12.2015 r.

w sprawie:

udzielenia Pani Bożenie Osocha, Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynnosci zwykłego zarządu w sproawach związanych z bieżącym funkcjonowanie oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie.
  Ilość odwiedzin: 170501