Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1


Zarządzenie nr 132/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.12.2017 r.

w sprawie: wyceny nieruchomości będących własnością i pozostających we władaniu Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 131/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.


Zarządzenie nr 129/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.12.2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przedszkola" w ramach realizacji inwestycji budowa przedszkola publicznego w Nagoszynie.


Zarządzenie nr 128/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.12.2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadań pn.: Przebudowa drogi "Kolonia-Autostrada" dz. nr ewid. 960 w km 0+000-0+400 w miejscowości Wola Żyrakowska


Zarządzenie nr 127/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 06.12.2017 r.

w sprawie:zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.


Zarządzenie nr 126/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 125/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu oraz innych opłat za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 124/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.


Zarządzenie nr 123/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.11.2017 r.

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie podczas jego nieobecności w okresie od dnia 01.12.2017 r. do 31.08.2018 r.


Zarządzenie nr 122/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.11.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.


Zarządzenie nr 121/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17.11.2017 r.

w sprawie: wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu długoterminowego


Zarządzenie nr 120/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17.11.2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia szkół prowadzonych przez Gminę Żyraków


Zarządzenie nr 119/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.11.2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zrzeczenie się całości odszkodowania


Zarządzenie nr 118/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.11.2017 r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 117/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.11.2017 r.

w sprawie: opracowania projektu budżetu Gminy Żyraków na 2018 rok.


Zarządzenie nr 116/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.11.2017 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej do prowadzenia spraw w imieniu Wójta


Zarządzenie nr 115/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.11.2017 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 114/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.11.2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023


Zarządzenie nr 113/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 6.11.2017 r.

w sprawie: przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2018 rok.


Zarządzenie nr 112/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.10.2017 r.

w sprawie: powołania Komisji do oceny ofert i wyboru Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2: Poprawa jakość kształcenia ogólnego.


Zarządzenie nr 111/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.11.2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2: Poprawa jakości kształcenia ogolnego.


Zarządzenie nr 110/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie: ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz ogłoszenia aktualizacji statystycznej liczby dzieci, o której mowa w art. 78c ust.2 tej ustawy


Zarządzenie nr 109/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.10.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.


Zarządzenie nr 108/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.09.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.


Zarządzenie nr 107/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadań


Zarządzenie nr 106/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie: powołania komisji przeglądu gwarancyjnego i zakończenia gwarancji robót budowlanych pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTÓW STACJI UZDATNIANIA WODY W NAGOSZYNIE


Zarządzenie nr 105/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.10.2017 r.

w sprawie: powołania komisji przeglądu gwarancyjnego i zakończenia gwarancji robót budowlanych pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BOBROWEJ NA ODCINKU OD DROGI POWIATOWEJ DO OŚRODKA ZDROWIA W KM 0+000-0+153,50


Zarządzenie nr 104/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.10.2017 r.

w sprawie: przyznania nauczycielom Nagród Wójta Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 103/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.09.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.


Zarządzenie nr 102/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.09.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.


Zarządzenie nr 101/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.09.2017 r.

w sprawie: powołania z terenu Gminy Żyraków pszczelarzy - rzeczoznawców do szacowania przy zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczół


Zarządzenie nr 100/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26.09.2017 r.

w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie w zamian za dzień 11 listopada 2017 r.


Zarządzenie nr 99/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.09.2017 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 97/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.09.2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żyraków, część 3 Modernizacja energetyczna budynku OSP w Zasowie


Zarządzenie nr 96/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.09.2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żyraków, część 6 Modernizacja energetyczna budynku ZSP w Nagoszynie


Zarządzenie nr 95/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.09.2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żyraków, część 1 Modernizacja energetyczna budynku OSP w Bobrowej


Zarządzenie nr 94/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.09.2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żyraków, część 5 Modernizacja energetyczna budynku OSP w Korzeniowie


Zarządzenie nr 93/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.09.2017 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zajętej pod drogę gminną


Zarządzenie nr 92/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.09.2017 r.

w sprawie: ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


Zarządzenie nr 91/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.09.2017 r.

w sprawie:powołania komisji do oceny, wydzielania oraz spisu dokumentacji o wartości archiwalnej wchodzącej do państwowego zasobu archiwalnego (kat. A) oraz dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.


Zarządzenie nr 90/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.08.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r.


Zarządzenie nr 89/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.08.2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żyraków, część 2 Modernizacja energetyczna budynku PSP w Woli Wielkiej"


Zarządzenie nr 88/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.08.2017 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zarządzenie nr 87/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.08.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.


Zarządzenie nr 86/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.08.2017 r.

w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania Budżetu Gminy Żyraków za I półrocze 2017


Zarządzenie nr 85/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.08.2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Utworzenie Oddziałów Przedszkolnych na terenie Gminy Żyraków - część 2 Przedszkole w Mokrem"


Zarządzenie nr 84/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.08.2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Utworzenie Oddziałów Przedszkolnych na terenie Gminy Żyraków - część 1 Przedszkole w Górze Motycznej"


Zarządzenie nr 83/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.08.2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Utworzenie oddziałów Przedszkolnych na terenie Gminy Żyraków - część 4 Przeszkole w Wiewiórce"


Zarządzenie nr 82/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.08.2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żyraków, część 4 Modernizacja energetyczna budynku ZSP w Wiewiórce"


Zarządzenie nr 81/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.08.2017 r.

w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 131/2015 Wójta Gminy Żyraków z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Pani Bożenie Ososze, Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie


Zarządzenie nr 80/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.08.2017 r.

w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 63/2014 Wójta Gminy Żyraków z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia Pani Urszuli Dydo, Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej


Zarządzenie nr 79/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.08.2017 r.

w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 61/2014 Wójta Gminy Żyraków z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Radwańskiej, Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Wiewiórce, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół Publicznych w Wiewiórce


Zarządzenie nr 78/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.08.2017 r.

w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 60/2014 Wójta Gminy Żyraków z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia Pani Renacie Gurak, Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszynie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszynie


Zarządzenie nr 77/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.08.2017 r.

w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 59/2014 Wójta Gminy Żyraków z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia Pani Bożenie Madej, Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im Adama Mickiewicza w Mokrem, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Publicznej Szkoły Podstawowej im Adama Mickiewicza w Mokrem


Zarządzenie nr 76/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.08.2017 r.

w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 58/2014 Wójta Gminy Żyraków z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia Pani Teresie Jakubiak, Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Korzeniowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół Publicznych w Korzeniowie


Zarządzenie nr 75/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.08.2017 r.

w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 57/2014 Wójta Gminy Żyraków z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Żabickiej, Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Górze Motycznej, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół Publicznych w Górze Motycznej


Zarządzenie nr 74/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.08.2017 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 37/2016 o powołaniu i trybie pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


Zarządzenie nr 73/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.08.2017 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia statutów wszystkich sołectw gminy Żyraków


Zarządzenie nr 72/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.07.2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2017 r.


Zarządzenie nr 71/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.08.2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany"


Zarządzenie nr 70/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.07.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r.


Zarządzenie nr 69/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.07.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.


Zarządzenie nr 68/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.07.2017 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od Agencji Nieruchomości Rolnych zajętej pod drogę gminną


Zarządzenie nr 67/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.07.2017 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od Agencji Nieruchomości Rolnych zajętej pod drogę Gminną


Zarządzenie nr 66/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.07.2017 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 24/2015 Wójta Gminy Żyraków z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania kierownika Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie


Zarządzenie nr 65/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.07.2017 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 36/2016 Wójta Gminy Żyraków z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych


Zarządzenie nr 64/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.07.2017 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 2/b/2016 Wójta Gminy Żyraków z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, wpisanych do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Żyraków


Zarządzenie nr 63/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.07.2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Zarządzenie nr 62b/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.06.2017 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 84/2016 Wójta Gminy Żyraków z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 62a/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.06.2017 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 62/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.06.2017 r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 61/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.06.2017 r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 60/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.06.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok


Zarządzenie nr 59/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Modernizacja energetyczna PSP w Woli Wielkiej"


Zarządzenie nr 58a/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.06.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.


Zarządzenie nr 58/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.06.2017 r.

w sprawie: przyznania pani Danucie Rydel, nauczycielce w Zespole Szkół Publicznych w Wiewiórce, Nagrody Wójta Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 57/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.06.2017 r.

w sprawie: wydania opinii przez Regionalna Izbę obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytów długoterminowych.


Zarządzenie nr 56/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.06.2017 r.

w sprawie: ustalenia wysokości i wypłaty stypendiów dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży - uczniów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Żyraków - za rok szkolny


Zarządzenie nr 55/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.06.2017 r.

w sprawie: zlecenia realizacji zadania publicznego pn. "Życie to nie gra"


Zarządzenie nr 54/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.06.2017 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Zarządzenie nr 53/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.06.2017 r.

w sprawie: powołania komisji do oceny, wydzielenia oraz spisu dokumentacji o wartości archiwalnej oraz dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia z wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Żyrakowie, zarządzonych na dzień 9 sierpnia 2015 r.


Zarządzenie nr 52/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.05.2017

w sprawie:

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.


Zarządzenie nr 51/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.05.2017

w sprawie:

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ust. 1 ptk 2 ustawy o finansach publicznych.


Zarządzenie nr 50/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.05.2017

w sprawie:

w sprawie: powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych np.: "BUDOWA ODCINKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ W M. KORZENIÓW ZLOKALIZOWANYCH W OBRĘBIE PASA DROGI GMINNEJ"


Zarządzenie nr 49/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.05.2017

w sprawie:

w sprawie: powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie


Zarządzenie nr 48/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.05.2017

w sprawie:

w sprawie: określenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności oraz program działania Centrum Kultury i Promocji


Zarządzenie nr 47/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.04.2017

w sprawie:

w sprawie: określania zasad i trybu dokonywania kontroli i oceny realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Zarządzenie nr 46/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.04.2017

w sprawie:

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie za 2016 rok.


Zarządzenie nr 45/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.04.2017

w sprawie:

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie za 2016 rok.


Zarządzenie nr 44/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.04.2017

w sprawie:

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.


Zarządzenie nr 43/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21.04.2017

w sprawie:

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok


Zarządzenie nr 42/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13.04.2017

w sprawie:

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.


Zarządzenie nr 41/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13.04.2017

w sprawie:

w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej


Zarządzenie nr 40/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.04.2017

w sprawie:

w sprawie: potwierdzenia, że z dniem 1 września 2017 r. dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie podlegającego zmianom orgnizacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzjące ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 60) pozostaje dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie


Zarządzenie nr 39/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.04.2017

w sprawie:

w sprawie: potwierdzenia, że z dniem 1 września 2017 r. dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie podlegającego zmianom organizacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 60) pozostaje dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie


Zarządzenie nr 38/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.04.2017

w sprawie:

w sprawie: potwierdzenia, że z dniem 1 września 2017 r. dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bobrowej podlegającego zmianom organizacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz 60) pozostaje dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Bobrowej


Zarządzenie nr 37/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.04.2017

w sprawie:

w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 36/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.04.2017

w sprawie:

w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych


Zarządzenie nr 35/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.04.2017

w sprawie:

w sprawie:potwierdzenia, że z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie staje się dyrektorem ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Zasowie


Zarządzenie nr 34/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.04.2017

w sprawie:

w sprawie: potwierdzenia, że z dniem września 2017 r. dyrektor dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Korzeniowie staje się dyrektorem ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Korzeniowie


Zarządzenie nr 33/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.04.2017

w sprawie:

w sprawie: potwierdzenia, że z dniem września 2017 r. dyrektor dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Górze Motycznej staje się dyrektorem ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Górze Motycznej


Zarządzenie nr 32/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.04.2017

w sprawie:

w sprawie: potwierdzenia, że z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej szaścioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej staje się dyrektorem ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej


Zarządzenie nr 31/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 03.04.2017

w sprawie:

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Nagoszynie.


Zarządzenie nr 30/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3.04.2017

w sprawie:

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Nagoszynie Woli


Zarządzenie nr 29/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 03.04.2017

w sprawie:

w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszynie


Zarządzenie nr 28/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 03.04.2017

w sprawie:

w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wiewiórce


Zarządzenie nr 27/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 03.04.2017

w sprawie:

w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Mokrem


Zarządzenie nr 26b/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.03.2017

w sprawie:

w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy


Zarządzenie nr 26a/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.03.2017

w sprawie:

w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowych wydatków w 2017 r.


Zarządzenie nr 26/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.03.2017

w sprawie:

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.


Zarządzenie nr 25/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.03.2017

w sprawie:

w sprawie: ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Żyraków w 2017 roku


Zarządzenie nr 24/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.03.2017

w sprawie:

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2016 rok.


Zarządzenie nr 23/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.03.2017

w sprawie:

w sprawie: zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Zarządzenie nr 22/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.03.2017

w sprawie:

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zarządzenie nr 21/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13.03.2017

w sprawie:

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz ustalenia regulaminu Konkursu


Zarządzenie nr 20/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.03.2017

w sprawie:

powołania Pełnomocnika systemu zarządzania energią (SZE)


Zarządzenie nr 19/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.03.2017

w sprawie:

powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zarządzenie nr 18/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.03.2017

w sprawie:

powierzenia pełnienie obowiązków Dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie


Zarządzenie nr 17/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.02.2017

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok


Zarządzenie nr 16/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.02.2017

w sprawie:

odwołania Pani Marii Czernik ze stanowiska Dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie


Zarządzenie nr 15/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.02.2017

w sprawie:

zmiany zarządzenia Nr 41/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Wójta Gminy Żyraków w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żyraków oraz zasad ich rozliczania


Zarządzenie nr 14/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.02.2017

w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 13/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.01.2017r.

w sprawie:

powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 12/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.01.2017r.

w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej do sproawie oceny i wyboru ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2017 roku.


Zarządzenie nr 11/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.01.2017r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku


Zarządzenie nr 10/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.01.2017r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.


Zarządzenie nr 9/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.01.2017r.

w sprawie:

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Żyraków postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sproawach z zakresu świadczeń wsparcia kobiet w ciązy i rodzin wprowadzonych w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciązy i rodzin "Za życiem"


Zarządzenie nr 7/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.01.2017r.

w sprawie:

opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Żyraków na 2017 rok.


Zarządzenie nr 6/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.01.2017r.

w sprawie:

opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 5/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.01.2017r.

w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 4/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.01.2017r.

w sprawie:

udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych


Zarządzenie nr 3/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.01.2017r.

w sprawie:

powierzenia realizacji projektu pt. "Szczęśliwe dzieci w Gminie Żyraków" - Zespołowi Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Żyrakowie


Zarządzenie nr 2/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.01.2017r.

w sprawie:

udzielenia Panu Leszkowi Połomskiemu, Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Żyrakowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Żyrakowie.


Zarządzenie nr 1/2017

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.01.2017r.

w sprawie:

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie

  Ilość odwiedzin: 170501