Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1


Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.12.2012 r.

w sprawie:


 

Zarządzenie nr 100/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.12.2012 r.

w sprawie:


Zarządzenie nr 99/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.12.2012 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru zadania pn. 'Budowa przyłączy kanalizacyjnych o budynków ..."Zarządzenie nr 97/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.12.2012 r.

w sprawie:

zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2012 rok.


Zarządzenie nr 96/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.12.2012 r.

w sprawie:

zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 95/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.12.2012 r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2013r.


Zarządzenie nr 94/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.12.2012 r.

w sprawie:

przekazania majątku ruchomego do instytucji kultury pn. Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz powołania komisji zdawczo-odbiorczej i likwidacyjnej


Zarządzenie nr 93/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.12.2012 r.

w sprawie:

ustalenia wymaganych dokumentów oraz sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Żyraków za udział w działaniu ratowniczym.


Zarządzenie nr 92/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.12.2012 r.

w sprawie:

powołania Zespołu do opracowania sposobu organizacji i zasad opracowania planu obrony cywilnej Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 91/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13.12.2012 r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 90/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 6.12.2012 r.

w sprawie:

w sprawie powołania komisji do odbioru zadań


Zarządzenie nr 89/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.12.2012 r.

w sprawie:

ustalenia dnia 24 grudnia 2012r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie za odpracowaniem


Zarządzenie nr 88/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.12.2012 r.

w sprawie:

zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia


Zarządzenie nr 87/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie:

ustalenia wysokości i wypłaty stypendiów szkolnych za okres I półrocza roku szkolnego 2012/13


Zarządzenie nr 86/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.05.2012 r.

w sprawie:

zmiany jednolitego tekstu Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Zarządzenie nr 85/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21.11.2012 r.

w sprawie:

powołania komisji odbiorowej do zadania pn. "Wykonanie Boisk Sportowych w ramach budowy kompleksu boisk Moje Boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych w Żyrakowie."


Zarządzenie nr 83/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.11.2012 r.

w sprawie:

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 2 500 000 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.


Zarządzenie nr 82/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.11.2012 r.

w sprawie:

powołania opracowania projektu budżetu Gminy Żyraków na 2013 rok.


Zarządzenie nr 81/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.11.2012 r.

w sprawie:

powołania zespołu do spraw opracowania i wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 80/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.10.2012 r.

w sprawie:

powołania komisji do weryfikacji wniosków mieszkańców o umożliwienie uczestnictwa w projekcie "Instalacją systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gmin należących do Związku Gmin dorzecza Wisłoki."


Zarządzenie nr 79/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.11.2012 r.

w sprawie:

w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej gminy.


Zarządzenie nr 78/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.11.2012 r.

w sprawie:

zmiany zarządzenia nr 26/2011 o wyznaczeniu składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Żyraków


Zarządzenie nr 77a/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 5.11.2012 r.

w sprawie:

w powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji mienia ruchomego stanowiącego majątek Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 77/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 5.11.2012 r.

w sprawie:

w sprawie zmiany zarządzenia nr 3 Wójta Gminy Żyraków z dnia 23 stycznia 2009r w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 76/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.11.2012 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2012 rok


Zarządzenie nr 75/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26.10.2012 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2012 rok


Zarządzenie nr 74/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26.10.2012 r.

w sprawie:

powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji środka trwałego stanowiącego majątek Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 73/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.10.2012 r.

w sprawie:

wydania opinii przez Regionalną Izbę obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu


Zarządzenie nr 72/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.10.2012 r.

w sprawie:

upoważnienia Kierownika Referatu Finansowo Podatkowego do prowadzenia spraw w imieniu Wójta.


Zarządzenie nr 71/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.10.2012 r.

w sprawie:

opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 70/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.10.2012 r.

w sprawie:

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny.


Zarządzenie nr 69/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.10.2012 r.

w sprawie:

przyznania nauczycielom nagród Wójta Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 68/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 01.10.2012 r.

w sprawie:

przekazania majątku ruchomego do instytucji kultury pn. Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz powołania komisji zdawczo odbiorczej i likwidacyjnej


Zarządzenie nr 67a/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.09.2012 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2012 rok.


Zarządzenie nr 67/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17.09.2012 r.

w sprawie:

polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcie postępowania sprawdzającego


Zarządzenie nr 66/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.09.2012 r.

w sprawie:

powierzenia spraw zastępcy wójta


Zarządzenie nr 65/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.09.2012 r.

w sprawie:

powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy


Zarządzenie nr 64a/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.09.2012 r.

w sprawie:

powołania komisji do oszacowania szkód na drogach gminnych przez pojazdy obsługujące budowę autostrady a-4


Zarządzenie nr 64/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.09.2012 r.

w sprawie:

wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu


Zarządzenie nr 63/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.09.2012 r.

w sprawie:

wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkół Publicznych w Korzeniowe, który zastępuje w obowiązkach Dyrektora tego Zespołu w przypadku jego nieobecności.


Zarządzenie nr 61/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.08.2012 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2012 rok.


Zarządzenie nr 60/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.08.2012 r.

w sprawie:

przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Żyraków za I półrocze 2012


Zarządzenie nr 59/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.08.2012 r.

w sprawie:

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 58/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.08.2012 r.

w sprawie:

powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.


Zarządzenie nr 57/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.08.2012 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2012 rok.


Zarządzenie nr 56/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.07.2012 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru zadania pn. : "Budowa Kanalizacji w m. Zasów, Mokre i Nagoszyn Cieszęciny - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych"


Zarządzenie nr 56a/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.07.2012 r.

w sprawie:

powołania komisji do odbioru zadania pn. "Termomodernizacja i remont budynku Domu Ludowego w Nagoszynie wraz z budową miejsc postojowych i utwardzeniem placu.


Zarządzenie nr 56/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.07.2012 r.

w sprawie:

zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie.


Zarządzenie nr 55/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.07.2012 r.

w sprawie:

regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie.


Zarządzenie nr 54/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.07.2012 r.

w sprawie:

zmiany zarządzenia 16/2011 z dnia 7 lutego 2011 w sprawie wprowadzenia planu kont dla Gminy Żyraków, Urzędu Gminy w Żyrakowie oraz zasad polityki rachunkowości w gminnych jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym.


Zarządzenie nr 53/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.07.2012 r.

w sprawie:

powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie nr 52/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.07.2012 r.

w sprawie:

zmiany Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Żyrakowie.


Zarządzenie nr 51/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.07.2012 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2012 rok.


Zarządzenie nr 50/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.07.2012 r.

w sprawie:

zmiany zarządzenia Wójta Gminy Żyraków nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


Zarządzenie nr 49/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.07.2012 r.

w sprawie:

powołania komisji zdawczo - odbiorczej


Zarządzenie nr 48c/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.07.2012 r.

w sprawie:

ustalenia stawek amortyzacyjnych


Zarządzenie nr 48b/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.06.2012 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2012 rok


Zarządzenie nr 48a/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.06.2012 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2012 rok


Zarządzenie nr 48/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.06.2012 r.

w sprawie:

w sprawie przyznania nauczycielom nagród Wójta Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 47/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.06.2012 r.

w sprawie:

powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Nagoszynie Woli


Zarządzenie nr 46/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.06.2012 r.

w sprawie:

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wiewiórce


Zarządzenie nr 45/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.06.2012 r.

w sprawie:

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszynie


Zarządzenie nr 44/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.06.2012 r.

w sprawie:

powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Mokrem.


Zarządzenie nr 43a/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.06.2012 r.

w sprawie:

ustalenia terminu składania wniosków dot. pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz uczniów słabo widzących, nie słyszących z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnoprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.


Zarządzenie nr 42/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.06.2012 r.

w sprawie:

ustalenia wysokości i wypłaty stypendiów dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży za rok szkolny 2011/12


Zarządzenie nr 41/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.06.2012 r.

w sprawie:

powołania komisji do obioru zadań: remont dróg


Zarządzenie nr 40/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.06.2012 r.

w sprawie:

powołania komisji do obioru zadań: Budowa odcinka sieci Kanalizacji Sanitarnej wraz z przyłączami


Zarządzenie nr 39/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.06.2012 r.

w sprawie:

powołania komisji do obioru zadań: remont dróg


Zarządzenie nr 38/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.06.2012 r.

w sprawie:

zobowiązania wszystkich pracowników Urzędu do przeglądu posiadanej dokumentacji sprzed 2010 r. oraz przekazywania do archiwum zakładowego dokumentacji regularnie i kompletnymi rocznikami.


Zarządzenie nr 37/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.06.2012 r.

w sprawie:

powołania Komisji konkursu na kandydata na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola.


Zarządzenie nr 36a/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.05.2012 r.

w sprawie:

powierzenia ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nam=


Zarządzenie nr 36/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.05.2012 r.

w sprawie:

zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 35/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.05.2012 r.

w sprawie:

powierzenia podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych


Zarządzenie nr 34/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.05.2012 r.

w sprawie:

powierzenia powołania komisji ds. brakowania i niszczenia niearchiwalnej kat. B przechowywanej w zasobach Archiwum Zakładowego w Urzędzie Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 33/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.05.2012 r.

w sprawie:

powierzenia przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniu ludzi i środowiska na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 32/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.05.2012 r.

w sprawie:

powierzenia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie


Zarządzenie nr 31/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.05.2012 r.

w sprawie:

Ustalenia wysokości i wypłaty stypendiów szkolnych za okres drugiego półrocza roku szkolenogo 2011/12


Zarządzenie nr 30/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2012 r.

w sprawie:

powierzenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony miasta i Gminy Żyraków w 2012 r.


Zarządzenie nr 29/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.05.2012 r.

w sprawie:

powierzenia ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Nagoszynie Woli


Zarządzenie nr 28/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.06.2012 r.

w sprawie:

powierzenia ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wiewiórce


Zarządzenie nr 27/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.06.2012 r.

w sprawie:

powierzenia ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszynie


Zarządzenie nr 26/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 7.05.2012 r.

w sprawie:

powierzenia ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokrem


Zarządzenie nr 25/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26.04.2012 r.

w sprawie:

zmieniające zarządzenie nr 22/2012 Wójta Gminy Żyraków z dnia 23 kwietnia 2012 r.


Zarządzenie nr 24/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.04.2012 r.

w sprawie:

powierzenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z Budżetu Gminy Żyraków w 2012 roku


Zarządzenie nr 23/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.04.2012 r.

w sprawie:

powierzenia powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych z Budżetu Gminy Żyraków na rok 2012.


Zarządzenie nr 22/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.03.2012 r.

w sprawie:

powierzenia powołania komisji odbiorowej w związku z pismem wykonawcy robót...


Zarządzenie nr 21/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.30.2012 r.

w sprawie:

powierzenia wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej i ewidencji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Żyraków.


Zarządzenie nr 20/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.03.2012 r.

w sprawie:

powierzenia upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


Zarządzenie nr 19/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.03.2012 r.

w sprawie:

powierzenia zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 18/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.03.2012 r.

w sprawie:

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w 2012 roku.


Zarządzenie nr 17/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.03.2012 r.

w sprawie:

powierzenia zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków na 2012 rok.


Zarządzenie nr 16/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29

w sprawie:

powierzenia przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2011 rok


Zarządzenie nr 15/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.03.2012 r.

w sprawie:

powierzenia przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2011 rok


Zarządzenie nr 14/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.03.2012 r.

w sprawie:

powierzenia zmiany w planie dochodów i wydatków w Budżecie Gminy Żyraków na 2012 rok


Zarządzenie nr 13/2012

Wójta Gminy Żyraków Gminy Żyraków

z dnia 12.03.2012 r.

w sprawie:

powierzenia powołania komisji ustalającej dla Gminy Żyraków elementy wyposażenia dworku w Straszęcinie przeznaczone do zakupu przez firmę DEXPOL za kwotę 50 000 zł.


Zarządzenie nr 12/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.03.2012 r.

w sprawie:

powierzenia powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 11/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.03.2012 r.

w sprawie:

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej do budynków użyteczności publicznej oraz na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie gminy Żyraków


Zarządzenie nr 10/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 1.03.2012 r.

w sprawie:

opracowania zmiany zarządzenia nr 76/2011 Wójta Gminy Żyraków z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych" i "Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych"


Zarządzenie nr 9/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 1.02.2012 r.

w sprawie:

powołania komisji do oceny, wydzielenia oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia i dokumentacji o wartości archiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 pażdziernika 2011 r.


Zarządzenie nr 7/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.01.2012 r.

w sprawie:

opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy


Zarządzenie nr 6/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.01.2012 r.

w sprawie:

opracowania opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Żyrakowie na 2012 rok


Zarządzenie nr 5/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.01.2012 r.

w sprawie:

ustalenia stawek za 1 km podróży służbowej pracownikom Urzędu Gminy


Zarządzenie nr 4/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.02.2012 r.

w sprawie:

opracowania powołania i organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 3/2012

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.01.2012 r.

w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2012 roku.


Zarządzenie nr 2/2012

Wójta Gminy Żyraków2 r.

w sprawie:

opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy
  Ilość odwiedzin: 170501