Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Obwieszczenie


Zostało wydane postanowienie o braku nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego..."

Więcej

Ogłoszenie


w sprawie ogłoszenie otwartego naboru Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2012, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i kulturowego, Działanie 3.1 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP.

Więcej

Obwieszczenie


Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Program Ochrony dla Gminy Żyraków na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2025" wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Więcej

Obwieszczenie


Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 175, 176, 177/1, 178, 252, 253, 254, 256/1, 256/2, 257/1, 258, 260 - obręb 0010 Wola Żyrakowska"

Więcej

Obwieszczenie


z dnia 25 lutego 2019 r.
o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy w Żyrakowie przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2019 r.

Więcej

Ogłoszenie


z dnia 18 lutego 2019 r.
o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków.

Więcej

Obwieszczenie


z dnia 18 lutego 2019 r.
o wynikach wyborów na Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach gminy Żyraków

Więcej

Obwieszczenie


Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 175, 176, 177/1, 178, 252, 253, 254, 256/1, 256/2, 257/1, 258, 260 - obręb 0010 Wola Żyrakowska"

Więcej

Obwieszczenie


Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) "Wola Żyrakowska II""

Więcej

Obwieszczenie


Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w m. Nagoszyn na terenie działek nr ew. 2941, 2942, 2943, 2944, 2945 (instalacja nr II)"

Więcej

Obwieszczenie


Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w m. Nagoszyn na terenie działek nr ew. 2941, 2942, 2943, 2944, 2945 (instalacja nr I)"

Więcej

Obwieszczenie


Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW w m. Nagoszyn na terenie działek nr ew. 1979, 1983, 1984, 1987"

Więcej

Obwieszczenie


Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Instalacja do powierzchniowej obróbki metali" na działce nr ewid.1768, obręb 0001 Bobrowa, w miejscowości Bobrowa, gmina Żyraków..."

Więcej

Obwieszczenie


Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa fermy drobiu - brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wola Wielka..."

Więcej

Obwieszczenie


informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW ... "

Więcej

Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


Obwieszczenie RDOS


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia
o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru natura 2000 Dolna Wisłoka z Dopływami

Więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Wójta Gminy Żyraków w sprawie sprzedaży osobie prawnej 36 szt. drzew stojących na działkach gminnych według wykazu:

Więcej

Ogłoszenie


informuje się wszystkich zainteresowanych że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej 0.999 MW

Więcej

Ogłoszenie


informuje się wszystkich zainteresowanych że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczona została informacja że zostało wszczęcie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w m. Nagoszyn .... "

Więcej

Ogłoszenie


informuje się wszystkich zainteresowanych że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczona została informacja że zostało wszczęcie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w m. Nagoszyn .... "

Więcej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU


Wójt Gminy Żyraków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej objętej KW RZ1D/00034880/6, tj. działka nr 51/7 o pow. 7,0009 ha, położona w miejscowości Straszęcin, gmina Żyraków. Cena wywoławcza: 2.410.020,00 zł netto, wadium: 300.000,00 zł. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT. Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego to 1P ? teren zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów. Działka zlokalizowana jest w odległości ok 4 km od zjazdu z autostrady A4, węzeł Dębica-Zachód. Przetarg odbędzie się 4 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Żyrakowie. Ogłoszenie o przetargu znak IiGK.6840.11.5.2018 znajduje się na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Żyrakowie pod adresem 39-204 Żyraków 137 oraz stronie internetowej urzędu www.gminazyrakow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.zyrakow.pl/bip. Szczegółowe informacje i warunki uczestnictwa w przetargu pod numerem tel. 14 68-07-101.


Obwieszczenie


Informuje się wszystkich zainteresowanych że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa Istniejącego Zakładu Produkcyjnego firmy POLBRUK S.A. zlokalizowanego w miejscowości Straszęcin".

Więcej

Ogłoszenie


wyborze firmy dot. przetargu: w sprawie sprzedaży osobie prawnej 60 sztuk drzew stojących na działkach gminnych

Więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


w sprawie sprzedaży osobie prawnej 60 szt. drzew stojących na działkach gminnych.

Więcej

Obwieszczenie

Wójta Gminy Żyraków
dotyczące wydania postanowienia o braku nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa istniejącego Zakładu Produkcyjnego firmy POLBRUK S.A.

Więcej

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z dwom przepompowniami ścieków ... "

Więcej

Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania iż w dniu 24.08.2018 r. wydana została decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji grawitacyjnej ...

Więcej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielania pozwolenia wodnoprawnego

Więcej

Otwarty nabór partnera - REWITALIZACJA

Gmina Żyraków ogłasza otwarty nabór partnera/ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Więcej

Ogłoszenie

o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 14 sierpnia 2018 r.

Więcej

Ogłoszenie

uproszczona oferta realizacja zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego

Więcej

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z dwoma przepompowniami ścieków i instalacją elektryczną w miejscowości Straszęcin

Więcej

Obwieszczenie

rząd Gminy Żyraków zawiadamia iż Wójt Gminy Żyraków decyzją z dnia 09-07-2018 r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej ... "

Więcej

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. zawiadomia strony postępowania: że w dniu 14 czerwca 2018 r. wystąpił do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy, odnośnie wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Więcej

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zawiadamia się iż została wydane postanowienie którym sprostowano oczywistą omyłkę w decysji DROS znak WOOS.4235.33.2017.AT.44

Więcej

Obwieszczenie

Zawiadamia się iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Zagospodarowanie odwiertu Korzeniówek 1K -Kopalnia Gazu Ziemnego Pilzno"

Więcej

Obwieszczenie

Urząd Gminy w Żyrakowie informuje że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla zamierzenie inwestycyjnego pn. "przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej"

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie umieszczona została informacja, że został złożony wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przedsięwzięcia: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Wola Żyrakowska".

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych iż publicznie dostępnym wykazie danych umieszczona została informacja że zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji "Budowa fermy drobiu - brojlerów ... w miejscowości Wola Wielka ... "

Więcej

Obwieszczenie

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia np.: "Zagospodarowanie odwiertu Korzeniówek 1K - Kopalnia Gazu Ziemnego Pilzno";

Więcej

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji ... "

Więcej

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego


Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl , działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa w terminie do 24.07.2018 r. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu Word.
Do złożenia wniosku zobowiązani są przedsiębiorcy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 1 - 6 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.).
Podmioty wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 1?5 ww. ustawy o odpadach, zostaną wpisane do rejestru z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.
Podmioty, które dotychczas były zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) będą wpisywane do nowego rejestru z urzędu. Dokonując wpisu marszałek województwa przydzieli nowy numer rejestrowy.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz pod nr. telefonów:; 17 773 60 58; 17 747 63 34-35; 17 747 63 32; 17 773 60 24; 17 773 60 40, 17 747 69 25.


Obwieszczenie

informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zwierających informacje o środowisku i jego ochronie została umieszczona informacja że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa istniejącego Zakładu Produkcyjnego firmy POLBRUK S.A. zlokalizowanego w Straszęcinie... "

Więcej

Oferta realizacji zadania publicznego

Rodzaj zadania publicznego:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Więcej

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), która nakłada na Wójta Gminy Żyraków obowiązek pobierania opłat za szczególne korzystanie z wód polegające na wykonywaniu na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne.

Więcej
Postanowienie
Starosty Dębickiego
dotycz. sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej
Więcej
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w m. Wola Żyrakowska..."
Więcej
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni w celu ujmowania wód podziemnych ...
Więcej
Zawiadomienie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni w celu ujmowania wód podziemnych ...
Więcej
Ogłoszenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
o wystąpieniu celem uzyskania opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia "Zagospodarowanie odwiertu Korzeniówek 1K - Kopalnia Gazu Ziemnego Pilzno"
Więcej
Ogłoszenie
głoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Żyraków w dniu 21 lutego 2018 r.
Więcej
Obwieszczenie
Urząd Gminy w Żyrakowie zawiadamia, że: Wójt Gminy Żyraków decyzja z dnia 2018-02-15 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Żyrakowie wraz z budową i rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury ... "
Więcej
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Więcej
Obwieszczenie
Informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczona została informacja, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa fermy drobiu ... "
Więcej
Ogłoszenie
Urząd Gminy w Żyrakowie informuje, że na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie sprzedaży osobie prawnej 41 szt. drzew stojących i lezących na działkach gminnych nie została złożona żadna oferta.
Więcej

Obwieszczenie

Celem przygotowania dokumentów do ewentualnego uzyskania dofinansowania zadania pn: "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków przewidzianych do realizacji w roku 2018", Wójt Gminy Żyraków informuje zainteresowanych mieszkańców że w terminie od 06 do 20 lutego 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków na to zadanie. Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej Gminy Żyraków adres: www.zyrakow.pl/bip oraz w pok. nr 15 Urzędu Gminy Żyraków. Zainteresowani mieszkańcy winni wypełnić formularze wniosku i wraz z wymaganymi załącznikami doręczyć do Urzędu Gminy Żyraków pok. Nr 15

Więcej ....
Obwieszczenie
Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych umieszczona została informacja iż wydano decyzję o odmowie wydania decyzji dla przedsięwzięcia "Rozbudowa węzła betoniarskiego oraz posadowienie nowej linii do produkcji betonowych elementów ....
Więcej
Informacja
Wójta Gminy Żyraków
z dnia 30 stycznia 2018 r.
o warunkach i kryteriach przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyraków, obowiązujących w rekrutacji na rok szk. 2018/2019
Więcej

Obwieszczenie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie


zawiadamia strony postępowania o wystąpieniu do Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle celem uzyskania opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Zagospodarowania odwiertu Korzeniówek -1K Kopalnia Gazu Ziemnego Pilzno".

Więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


w sprawie sprzedaży osobie prawnej 41 sztuk drzew stojących i leżących na działkach gminnych

Więcej

Obwieszczenie


zawiadamia się o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ustalającej inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Żyrakowie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej."

Więcej

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania
Wójt Gminy Żyraków zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o uznanie za mienie grodzkie nieruchomości położonych w obrębie 4 - Korzeniów - Gmina Żyraków - oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek: 990, 1260.

Więcej

Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia w dniu 27.12.2017 r. w którym stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Więcej

Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania iż w dniu 05 grudnia 2017 r. wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu celem uzyskania opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Zagospodarowanie odwiertu Korzeniówek 1K - Kopalnia Gazu Ziemnego Pilzno"

Więcej

Obwieszczenie

Wójt Gminy Żyraków informuje zainteresowanych mieszkańców, że w związku z corocznym naborem wniosków dotyczących uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków przewidzianych do realizacji w roku 2018, na chwile obecną brak jest ustalonych zasad finansowania na to zadanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Do czasu ogłoszenia szczegółowych zasad nabór wniosków został wstrzymany.
Po uzyskaniu informacji w sprawie dofinansowania zostanie uruchomiana procedura naboru wniosków na to zadanie o czym zostaną mieszkańcy poinformowani. Informacje dodatkowe są możliwe do uzyskania w Urzędzie Gminy Żyraków od 7.00 - 15.00 lub telefonicznie pod nr telefonu 146807115.

Wójt Gminy Żyraków
(-) Marek Rączka


Obwieszczenie

informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - umieszczona została informacja, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa "Wola Żyrakowska III"

Więcej

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego

Więcej

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu

Więcej

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dębicy skierowany do Właścicieli, Zarządców i Administratorów obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Więcej

Obwieszczenie
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia

Więcej

Obwieszczenie
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy, celem uzyskania opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ...

Więcej

Zawiadomienie

nformuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczona została informacja że zostało wydane postanowienie o braku nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa "Wola Żyrakowska III" ..."

Więcej

Obwieszczenie
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia

Więcej

Zawiadomienie


w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żyraków o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa "Wola Żyrakowska III" ... "

Więcej

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa budynku obsługi stacji paliw, wiaty nad dystrybutorami paliwowymi, pylonu reklamowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ... " na działkach gruntowych nr ew. 43/1, 46/1 i 41/4 (część), obręb 0007 Straszęcin, gmina Żyraków, powiat dębicki, woj. podkarpackie.

Więcej

Obwieszczenie


Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, umieszczona została informacja, że wydano postanowienie o braku nałożenia obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa budynku obsługi stacji paliw ... "

Więcej

Ogłoszenie


W sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3. Ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok" Wójt Gminy Żyraków zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Żyraków w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi.

Więcej

Obwieszczenie
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia

Więcej
Obwieszczenie
Starosta Dębicki Zawiadamia
o wydaniu decyzji nr 2/2017 z dnia 29.08.2017 r. AB.6740.10.5.2017 r.
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1180R w km od 2+760,00 do 3+590,3 (wlot G) i km od 0+000,00 do 0+228.20 (wlot E) w miejscowości Zawierzbie, Żyraków, Straszęcin i rozbudowa drogi powiatowej nr 1290R w km od 1+210,00 do 1+897,80 (wlot B) i km od 0+000,00 do 0+273,90 (wlot c) wraz z rozbudową mostu i budową kładki pieszo rowerowej na potoku Grabinianka w miejscowości Straszęcin oraz budowa nowej drogi powiatowej w km od 0+000,00 do 1 784,20 w miejscowości Zawierzbie, Żyraków, Straszęcin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi" wramach zamierzenia budowlanego: "Łącznik Węzeł Zachodni A-4-Straszęcin-Dębica", na rzecz Zarządu Powiatu Dębickiego ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica,... "
Więcej

Żyraków, dnia 25.08.2017 r.


OGŁOSZENIE


Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 73/2017 w dniach od 01 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r. na terenie gminy Żyraków przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia statutów wszystkich sołectw gminy Żyraków.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie :

  1. zebrań wiejskich

  2. wyłożenia projektu Uchwały do publicznego wglądu w pokoju nr 17

  3. ankiety internetowej

W załączeniu Zarządzenie nr 73/2017 wraz z projektem wzorcowego statutu sołectwa.

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, umieszczona została informacja, że wydano decyzję znak IiGK.6220.22.2016 r. z dnia 21-08-2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przyłączem do sieci energetycznej w m. Bobrowa"

Więcej

Komunikat


Dotyczy: MASOWEJ IMPREZY pod nazwą: "Czad FESTIWAL" na terenie Straszęcina w dniach 23-27 sierpnia 2017 r.

Urząd Gminy w Żyrakowie informuje, że wszyscy mieszkańcy, którzy będą prowadzić w dniach 23-27 sierpnia 2017 r. na swojej nieruchomości w Straszęcinie małą gastronomię, w czasie trwania masowej imprezy pod nazwą: "Czad FESTIWAL" mają obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez uporządkowanie terenu z zalegających odpadów w czasie trwania imprezy i bezpośrednio po jej przeprowadzeniu. Zgromadzone odpady pochodzące z imprezy należy przekazać odpłatnie na koszt właściciela uprawnionym do wywozu Firmom z terenu Gminy Żyraków.

GMINA ŻYRAKÓW BĘDZIE PROWADZIĆ DORAŹNE KONTROLE I EGZEKWOWAĆ OBOWIĄZKI USTAWOWE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.
Proszę o realizację zaleceń

Wójt
(-) mgr inż. Marek Rączka


Zawiadomienie

Informuje się wszystkich zainteresowanych o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: pn. "Budowa dróg powiatowych klasy L wraz z kanalizacją deszczową, oświetlenia oraz wydzielenia pasa drogowego na terenie Parku Przemysłowego Straszęcin"

Więcej

Zawiadomienie
Starosty Dębickiego

o złożeniu wniosku przez Zarząd Powiatu Dębickiego i wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1108R w miejscowości Żyraków, Straszęcin, Zawierzbie.

Więcej

Zawiadomienie

Informuje się wszystkich zainteresowanych że w publicznie dostępnym wykazie danych umieszczona została informacja iż wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R Brzeźnica-granica powiatu- Radomyśl Wlk.

Więcej

Obwieszczenie

Urząd Gminy Żyraków zawiadamia iż Wójt Gminy Żyraków ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego "Budowa stacji komórkowej ... "

Więcej

Decyzja

o uznaniu za mienie grodzkie nieruchomości położonych w obrębie 001 (Bobrowa) Gmina Żyraków oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: Działki: 483,224,563

Więcej

Zawiadomienie

o zgromadzeniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R..."

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie że zostało wydane postanowienie dla przedsięwzięcia: pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1182R..."

Więcej

Zawiadomienie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg publicznych gminnych kl. I wraz z kanalizacją deszczową, oświetlenia ... na terenie parku przemysłowego "Straszęcin"

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie że zostało wydane postanowienie dla przedsięwzięcia: pn. "Budowa dróg publicznych gminnych kl. I wraz z kanalizacją deszczową, oświetlenia ... na terenie parku przemysłowego "Straszęcin"

Więcej

Obwieszczenie

Wójt Gminy Żyraków zawiadamia iż ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Żyrakowie ... "

Więcej

Zawiadomienie Starosty Dębickiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Wójta Gminy Żyraków o uznanie za mienie grodzkie nieruchomości położonej w obrębie 1 - Bobrowa.

Więcej

Wójt Gminy Żyraków ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych należących do Gminy Żyraków. Działki zlokalizowane są w miejscowości Straszęcin, w odległości około 4 km od zjazdu z autostrady A4 (Dębica - Zachód). Kliknij po szczegóły


Ogłoszenie

o unieważnieniu przetargu "w sprawie sprzedaży osobie prawnej 51 szt. drzew stojących i 4 szt. leżących, na działkach gminnych" z powodu braku ofert

Więcej

Obwieszczenie

informuje się wszystkich zainteresowanych iż wydano postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przyłączem do sieci energetycznej w m. Bobrowa"

Więcej
Informacja WÓJTA GMINY Żyraków
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wzoru i kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wójta Gminy Żyraków w sprawie sprzedaży osobie prawnej 51 szt. drzew stojących i 4 szt. leżących, na działkach gminnych.

Więcej

Obwieszczenie

zawiadamia się o wszczęciu postępowania w spawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o."

Więcej

Ogłoszenie
W zawiązku z Zarządzenie Nr 86/17 Wojewody Podkarpackiego ? Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie województwa podkarpackiego systemu powszechnego ostrzeżenia i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia "RENEGADE ? SAREX 17/1", informuję że w dniu 6-8 czerwca 2017 roku w ramach w/w treningu będzie sprowadzany system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach z powietrza. W różnych miejscowościach przewiduje się możliwość uruchomienia syrena alarmowych.
Przypominamy: OGŁOSZENIE ALARMU ? modułowy dźwięk syreny w okresie 3 minut,
ODWOŁANIE ALARMU ? ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.


Sprawozdanie

z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego iw wolontariacie za 2016 rok.

Więcej

Oferta
realizacji zadania publicznego

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym

Więcej

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1182 R ... "

Więcej

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1182 R ... "

Więcej

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Żyrakowie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"

Więcej

Obwieszczenie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości

Dnia 3 kwietnia 2017 r. wpłynęło do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pismo, w którym Ukraina przekazała notyfikację o przedłużeniu licencji na działalność dwóch elektrowniani jądrowych na Ukrainie.

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych niezawierającym informacje o środowisku i jego ochronie zamieszona została informacja że zostało wydane postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Zakup i montaż linii technologicznej z młynem rolkowym typu wahadłowego..."

Więcej

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żyraków dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa "Wola Żyrakowska III"

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych niezawierającym informacje o środowisku i jego ochronie zamieszona została informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Żyraków dla przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa "Wola Żyrakowska III"

Więcej

Obwieszczenie

STAROSTA DĘBICKI ZAWIADAMIA

o wydaniu decyzji na rzecz Wójta Gminy Żyraków o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej wraz z przepustami drogowymi i zjazdami w miejscowościach Mokre i Nagoszyn"

Więcej

Obwieszczenie

u umorzeniu postępowania w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Żyrakowie..."

Więcej

Obwieszczenie

u umieszczeniu informacji iż przedsięwzięcie pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w obszarze Gminy Żyraków na działce o nr ew. 684/24 obręb Straszęcin, gm. Żyraków ..." nie będzie realizowane

Więcej

Obwieszczenie

w sprawie decyzji odmawiającej uchylenia decyzji Ministra Infrastruktury z dnia 30 listopada 2010 r. pn. "Budowa autostrady A4 na odcinku: Tarnów węzeł "Krzyż" - węzeł "Dębica Pustynia" .

Więcej

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg publicznych klasy L wraz z kanalizacją deszczową, oświetlenia oraz wydzielenia pasa drogowego na terenie Parku Przemysłowego "Straszęcin" .

Więcej

Zaproszenie na otwarte spotkanie z interesariuszami

Wójt Gminy Żyraków, działając na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Żyraków w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żyraków.

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawirających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczona została informacja, że wydano decyzję znak IiGK.6220.3.2016 z dnia 27-02-2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Łącznik Węzeł zachodni A-4 -Straszęcin - Dębica"...

Więcej

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych że w publicznie dostępnym wykazie informacji o dokumentach zawierających informacje o środowisku umieszczona została informacja, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przyłączem do sieci energetycznej w m. Bobrowa"

Więcej

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu V. zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żyraków

Więcej

Obwieszczenie

Obwieszczenie
nformuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczona została informacja że Wójt Gminy Żyraków wznowił z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji "Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej"

Więcej

Obwieszczenie

Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Łącznik Węzeł zachodni A-4 - Straszęcin-Dębica"

Więcej

Obwieszczenie

Obwieszczenie
STAROSTA DĘBICKI
zawiadamia
że na wniosek Wójta Gminy Żyraków zostało wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej wraz z przepustami drogowymi i zjazdami w miejscowości Mokre i Nagoszyn"

Więcej

Przypomnienie

Marszałek
Województwa Podkarpackiego
przypomina o obowiązku złożenia w terminie do 15 marca 2017 roku następujących sprawozdań za 2016 rok:

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierające informacje o środowisku i jego ochronie, umieszczona została informacja że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Zakup i linii technologicznej z młynem rolkowym typu wahadłowego w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów z bentonitu"

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierające informacje o środowisku i jego ochronie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi powiatowej 1180R Dębica-gr powiatu-Zdziarzec wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę w m. Dębica"

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierające informacje o środowisku i jego ochronie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Żyrakowie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"

Więcej

Obwieszczenie

Informuje się wszystkich zainteresowanych iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, umieszczona została informacja iż, w dniu 2017-01-09 Wójt Gminy Żyraków ustalił lokalizację inwestycji "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszęcin"

Więcej

Alert o przekroczeniu poziomu substancji w powietrzu

Poziom alertu: III

Data: 11-01-2017

Obszar: województwo podkarpackie

Przewidywany czas trwania wystąpienia: wystąpienie w dniu 11.01.2017r. bardzo wysokich stężeń godzinowych pyłu PM10 na większości obszaru województwa podkarpackiego.

Czytaj więcej: Komunikat w całości - wersja doc. Komunikat w całości - wersja pdfKomunikat

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniach 7-8 stycznia br. stwierdzono bardzo wysokie stężenia pyłu PM10 na wszystkich stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na wszystkich stacjach zanotowano przekroczenia poziomów średniodobowych.

Więcej

OBWIESZCZENIE

Informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierające informacje o środowisku i jego ochronie, że wydano postanowienie zank IiGK.6220.14.2015 z dnia 2016-12-27 o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica-gr. powiatu-Zdziarzec wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę w miejscowości Dębica"

Więcej

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica-gr powiatu-Zdziarzec wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę w miejscowości Dębica"


ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE
WOJEWODY PODKARPACKIEGO

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego

Więcej

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Żyraków o zamiarze rozpoczęcia realizacji inwestycji pn: "Budowa drogi gminnej wraz z przepustami drogowymi i zjazdami w miejscowościach Mokre i Nagoszyn" oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technicznego

Więcej

OBWIESZCZENIE

informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zamierających informacje o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Żyrakowie umieszczona została informacja, że zawiadomieniem z dnia 2016-11-28 wszczęto postępowanie administracyjne (uzupełniające)w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica-gr. powiatu-Zdziarzec wraz z budową mostu przez rzekę Wisłokę w miejscowości Dębica"


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji znak: IiGK.7624/14/10 z dnia 28 listopada 2016 umarzającej postępowanie administracyjne wszczęta na wniosek z dnia 17.09.2010 r. GESTAMP EOLICA POLSKA Sp z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Parku Elektrowni Wiatrowych "Wiewiórka" ... "

więcej ...

OBWIESZCZENIE

informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zamierających informacje o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Żyrakowie umieszczona została informacja, że w dniu 10-11-2016 Wójt Gminy Żyraków wszczął postępowanie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszęcin"

więcej ...

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Żyraków informuje zainteresowanych mieszkańców, że w związku z możliwością uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żyraków przewidzianych do realizacji w roku 2017, zainteresowani mieszkańcy winni wypełnić formularze wniosku dostępne w Urzędzie Gminy Żyraków pok. 15 i wraz z wymaganymi załącznikami doręczyć do Urzędu Gminy pok. 15 w terminie od 01 do 16 grudnia 2016 r. Formularz wniosku o uzyskanie dofinansowania znajduje się na stronie internetowej gminy adres: www.zyrakow.pl/bip oraz w pok. Nr 15. Informacje dodatkowe są możliwe do uzyskania w Urzędzie Gminy Żyraków od 7.00-15.00 lub telefonicznie pod nr 146807115.

(...) Wójt Gminy Żyraków

Marek Rączka


Oferta realizacji zadania publicznego

Przygotowanie jednostki OSP Korzeniów do działań ratowniczych więcej ...

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów leśnych projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej ...

Postanowienie

o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu loklaizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa lini oświetlania ulicznego" więcej ...

Obwieszczenie

informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zamierających informacje o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Żyrakowie umieszczona została informacja, że wydane zostało postanowienie znak IiGK.7624/14/10 z dnia 2016-10-21 o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania prowadzonego na wniosek z dnia 17.09.2010 roku GESTAMP EOLICA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą Warszawa ul. Racławicka 130 w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: " Budowy Parku Elektrowni Wiatrowych "WIEWIÓRKA" w miejscowości Wiewiórka, Góra Motyczna w gminie Żyraków w powiecie dębickim,


Osoby odpowiedzialne:
Osoba odpowiedzialna
mgr Adam Pryga

  Ilość odwiedzin: 170253