Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. (środa) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym:
 1. Omówienie projektów Uchwał w sprawach:
  1. zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie.
  2. zmiany składu osobowego Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie.
  3. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żyraków w 2019 roku
  4. powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie
  5. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
  6. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  7. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  8. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  9. zgody na udzielenia bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd
  10. wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości należącej do mienia komunalnego gminy Żyraków na rzecz Skarbu Państwa ? Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma
  11. zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną
  12. funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020
  13. zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr II/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
 2. Omówienie Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 3. Omówienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2018
 4. Informacja na temat stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żyraków.

III. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący stałych Komisji
Rady Gminy w Żyrakowie


O G Ł O S Z E N I EZapraszam na posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Edukacja publiczna - analiza sprawozdania z wysokości średnich stawek nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żyraków

 3. Kultura i instytucje kultury - analiza sprawozdań:
  - z działalności CKiP za 2018r. wraz z planem pracy na 2019r.
  - z działalności GBP za 2018r.

 4. Sprawy bieżące, w tym omówienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2018.

 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie
mgr Halina Głowacka


O G Ł O S Z E N I EInformuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Kontrola GZGK - wydatki.

 3. Sprawy bieżące.

 4. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie
Zbigniew Waśko


O G Ł O S Z E N I EInformuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w 26 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Analiza sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy.

 3. Informacja o zrealizowaniu dopłat finansowych dla rolnictwa za rok 2018.

 4. Informacja na temat finansowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo z UE.

 5. Analiza gruntów stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych na terenie gminy Żyraków.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie
Tomasz Duma


O G Ł O S Z E N I EInformuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Kontrola wydatków przeznaczonych na działalność OSP i LKS.

 3. Sprawy bieżące.

 4. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie
Zbigniew Waśko


O G Ł O S Z E N I EInformuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 10.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Żyrakowie na temat:

 3. a) realizacji zadań za 2018 rok.
  b) zadania na 2019 rok.
  c) stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Żyraków.
  d) mapa zagrożeń.
 4. Przegląd stanu dróg gminnych i powiatowych, oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz ich oznakowania.

 5. Informacja Komendanta OSP Gminy Żyraków:

 6. a) zagrożenia pożarowe.
  b) zagrożenia powodziowe.
  c) stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych (stan magazynowy).
 7. Sprawy bieżące.

 8. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie
Tadeusz OrłowskiO G Ł O S Z E N I EInformujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Analiza projektu budżetu gminy na 2019 rok

 3. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów Uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok"
  b) poboru w drodze inkasa podatków, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
  c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2019 rok
  d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2019r.
  e) utworzenia Żłobka i nadania mu statutu
  f) ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie
  g) przyjęcia planu nad Żłobkiem Gminnym w Żyrakowie
  h) omówienie zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w ŻyrakowieO G Ł O S Z E N I E
 


Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów Uchwał w sprawach:
  a) uchylenia Uchwały nr LVIII/481/18 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
  b) zmiany uchwały nr XVI/105/15 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żyraków"
  c) nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  d) zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Zasów
  e) zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Wola Wielka
  f) zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin
  g) wydzierżawienia części działki położonej w Straszęcinie, należącej do Gminy Żyraków
  h) zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn
  i) odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków
  j) udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
  k) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków na rzecz Skarbu Państwa ? Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma
  l) nadania nazwy placowi na terenie miejscowości Wiewiórka
  m) nadanie nazwy rondu na terenie miejscowości Straszęcin
  n) ustalenia wysokości opłaty za wpisów rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  o) wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy
  p) określenie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie


O G Ł O S Z E N I EInformujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Analiza projektu budżetu gminy na 2019 rok

 3. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów Uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok"
  b) poboru w drodze inkasa podatków, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
  c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2019 rok
  d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2019r.
  e) utworzenia Żłobka i nadania mu statutu
  f) ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Żyrakowie
  g) przyjęcia planu nad Żłobkiem Gminnym w Żyrakowie
  h) omówienie zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w ŻyrakowieO G Ł O S Z E N I E

 

Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów Uchwał w sprawach:
  a) oceny aktualności "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków" oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków"
  b) określenia zasad nadawania nazw ulic, placów, skwerów, rond i innych terenów obiektów publicznych położonych na terenie gminy Żyraków
  c) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żyraków
  d) uchwalenia Statutu Gminy Żyraków

 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 28 września 2018r. (piątek) o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy w Żyrakowie, pok. nr 17.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Edukacja publiczna, analiza:
  - informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
  - plan wydatków na oświatę w 2019 r.

 3. Kultura i instytucje kultury oraz biblioteki gminne, analiza:
  - planu pracy i wydatków w 2019 r. przez CKiP oraz GBP

 4. Pomoc społeczna, analiza:
  - organizacja dożywiania dzieci w roku szkolnym 2018/2019

 5. Zagrożenia w szkołach ? przeciwdziałanie.

 6. Sprawy bieżące

 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Marzena Marzec
 

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 13 września 2018 roku (czwartek) o godz. 9.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku.

 3. Analiza wskaźnika zadłużenia gminy .

 4. Sprawy bieżące.

 5. Zamknięcie posiedzenia.
   

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Waśko


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 13 września 2018 roku (czwartek) o godz. 8.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Sprawność hydrantów na terenie Gminy Żyraków.

 3. Spotkanie z przedstawicielem GZGK w Żyrakowie.

 4. Ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej.

 5. Przygotowanie do okresu zimowego i odśnieżania dróg gminnych i powiatowych.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Grzyb


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach:
  a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 KN, a także pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych ? zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żyraków
  b) ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żyraków
  c) zmiany uchwały nr XXIV/180/16 Rady Gminy Żyraków z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej "Gminny Zespół Ekonomiczno ? Administracyjny Szkół w Żyrakowie" i utworzenie samorządowej jednostki organizacyjnej "Zespół Szkół Obsługi Finansowo ? Administracyjnej w Żyrakowie" oraz nadania jej statutu
 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
   

Przewodnicząca Komisji
Marzena Marzec


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 9.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy. Analiza cen surowców i materiałów siewnych.

 3. Wydatki i realizacja zadań z zakresu rowów melioracyjnych.

 4. Sprawy bieżące.

 5. Zamknięcie posiedzenia.
   

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Waśko


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 8.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Prezentacja Planu Reagowania Kryzysowego.

 3. Ocena realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.

 4. Analiza przebiegu programu usuwania azbestu.

 5. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów Uchwał w sprawach :
  a) zasad usytuowania na terenie Gminy Żyraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  b) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Żyraków
  c) wprowadzenia na terenie Gminy Żyraków ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 6. Zamknięcie posiedzenia.
   

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Grzyb
 


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Pomoc społeczna, analiza :
  - sprawozdania merytoryczne z działalności GOPS i GKRPA za 2017r.

 3. Kultura fizyczna i turystyka wraz z urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi :
  - analiza sprawozdań z działalności klubów za 2017r.

 4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, analiza: - realizacji planu za 2017 r.

 5. Sprawy bieżące, w tym omówienie :
  a) projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Gminy Żyraków
  b) Sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żyraków na lata 2016-2019 ? za okres 2016-2018.
  c) Oceny zasobów pomocy społecznej gminy Żyraków za rok 2017

 6. Przegląd, zapoznanie się z obiektami sportowymi, kulturalnymi, bibliotecznymi i świetlic.

 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Marzena Marzec


O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektu Uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług ? zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków.

 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
   


O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie Uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żyraków
  b) zmiany uchwały nr XLII/359/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023
  c) podziału gminy Żyraków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie


O G Ł O S Z E N I E


Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. (środa) o godz. 8.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Kontrola wydatków przeznaczonych na działalność OSP.

 3. Kontrola wydatków przeznaczonych na LKS i ich realizacja.

 4. Kontrola realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej

 5. Wolne wnioski i zapytania.

 6. Zamknięcie posiedzenia.
   

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Grdeń


O G Ł O S Z E N I E


Zapraszam na posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 05 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Ochrona zdrowia, analiza:
  - sprawozdania z działalności GSPZOZ za 2017 r.

 3. Edukacja publiczna, analiza:
  - sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jst ? Gminę Żyraków

 4. Kultura i instytucje kultury oraz biblioteki gminne, analiza:
  - sprawozdania z działalności CKiP za 2017r. oraz planu pracy na 2018r.,
  - sprawozdania merytoryczne z działalności GBP za 2017 r.

 5. Przegląd, zapoznanie się z obiektami sportowymi, kulturalnymi, bibliotecznymi i świetlic.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
   

Przewodnicząca Komisji
Marzena Marzec


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 roku (środa) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Analiza sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy.

 3. Informacja o zrealizowaniu dopłat finansowych dla rolnictwa za rok 2017.

 4. Informacja na temat finansowych możliwości pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo z UE.

 5. Analiza gruntów stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonych na terenie gminy Żyraków.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Zamknięcie posiedzenia.
   

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Waśko


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 roku (środa) o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Żyrakowie na temat:
  a) realizacji zadań za 2017 rok.
  b) zadania na 2018 rok.
  c) stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Żyraków.
  d) mapa zagrożeń.

 3. Przegląd stanu dróg gminnych i powiatowych, oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz ich oznakowania.

 4. Informacja Komendanta OSP Gminy Żyraków:
  a) zagrożenia pożarowe.
  b) zagrożenia powodziowe.
  c) stan bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych (stan magazynowy).

 5. Sprawy bieżące.

 6. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Grzyb


O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie Uchwał w sprawach:
  a) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na obszarze Gminy Żyraków przez osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji
  b) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, które prowadzi Gmina Żyraków
  c) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych które prowadzi Gmina Żyraków
  d) likwidacji Publicznego Przedszkola w Nagoszynie Woli
  e) przekształcenia Publicznego Przedszkola w Nagoszynie poprzez zmianę jego siedziby i nazwy
  f) połączenia Szkoły Podstawowej w Nagoszynie i Przedszkola w Nagoszynie w Zespół Szkół w Nagoszynie
  g) ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyraków
  h) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Żyraków
  i) analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw w związku z przeprowadzonymi konsultacjami.

 3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie 


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017r. (środa) o godz. 10.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Opracowanie planu pracy na 2018 rok.

 3. Sprawozdane z działalności Komisji za 2017 rok.

 4. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawach:
  1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żyraków na 2018 rok
  2) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Żyraków na 2018 rok
  3) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie gminy Żyraków

 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Marzena Marzec


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 9.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.

 3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.

 4. Sprawy bieżące.

 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Grzyb
 


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 8.30 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Plan pracy Komisji na 2018 rok.

 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.

 4. Sprawy bieżące.

 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Waśko
 


O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 8.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.

 4. Wolne wnioski i zapytania.

 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Grdeń


O G Ł O S Z E N I E


Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 06 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Analiza projektu budżetu Gminy Żyraków na 2018 rok.

 3. Sprawy bieżące, w tym omówienie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

   

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie


O G Ł O S Z E N I E


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 08 listopada 2017 roku (środa) o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Analiza stawek podatkowych, omówienie projektów uchwał:

  1. ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2018 rok
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  3. wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 3. Sprawy bieżące, w tym:

  1. omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 rok"
  2. omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Strategii Rozwoju Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego"
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Waśko


O G Ł O S Z E N I E


Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 04 października 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Kontrola wybranych zagadnień z Referatu IiGK.

 3. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

 4. Kontrola wydatków w ramach dotacji na remont zabytków.

 5. Wolne wnioski i zapytania.

 6. Zamknięcie posiedzenia.

   

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Grdeń


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Edukacja publiczna, analiza:
  - informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
  - plan wydatków na oświatę w 2018

 3. Kultura i instytucje kultury oraz biblioteki gminne, analiza:
  -planu prac i wydatków w 2018 przez CKiP oraz GBP

 4. Pomoc społeczna, analiza:
  - organizacji dożywiania dzieci w roku szkolnym 2017/2018

 5. Realizacja zaleceń komisji w kwestii zagrożeń w szkołach.

 6. Analiza projektów Uchwał z zakresu oświaty.

 7. Sprawy bieżące.

 8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
   

Przewodnicząca Komisji
Marzena Marzec


O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 21 września 2017 roku (czwartek) o godz. 11.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Ocena funkcjonalności rowów melioracyjnych.

 3. Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku.

 4. Analiza wskaźnika zadłużenia gminy .

 5. Sprawy bieżące.

 6. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Zbigniew Waśko


O G Ł O S Z E N I E
 

Zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu w dniu 21 września 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Sprawność hydrantów na terenie Gminy Żyraków.

 3. Spotkanie z przedstawicielem GZGK w Żyrakowie.

 4. Ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej.

 5. Przygotowanie do okresu zimowego i odśnieżania dróg gminnych i powiatowych.

 6. Sprawy bieżące.

 7. Zamknięcie posiedzenia.
   

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Grzyb


O G Ł O S Z E N I E
 

Informuję, że w dniu 14 lipca 2017 r. (piątek) o godz. 8.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie. 


Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Kontrola wydatków przeznaczonych na działalność OSP.
 3. Kontrola wydatków przeznaczonych na LKS.
 4. Kontrola umorzeń podatkowych.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

   

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie
Zbigniew Grdeń
 O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017r. (środa) o godz. 12.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2. Pomoc społeczna, analiza :
  - sprawozdania merytoryczne z działalności GOPS i GKRPA za 2016r.

 3. Kultura fizyczna i turystyka wraz z urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi, analiza:
  - sprawozdania z działalności klubów za 2016r.

 4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, analiza: - realizacji planu na 2016r.

 5. Sprawy bieżące.
  - omówienie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żyrakowie

 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
   

Przewodnicząca Komisji
Marzena Marzec
 


O G Ł O S Z E N I E
 

Informujemy, że wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 06 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 2.  Omówienie projektów uchwał w sprawach :
  a) uchwalenia Statutu Gminy Żyraków
  b) uchwalenia Statutu Sołectw

 3. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdań finansowych.

 4. Wolne wnioski i zapytania.

 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy w Żyrakowie 

  Ilość odwiedzin: 170253