Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1


Zarządzenie nr 129/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.12.2018 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 36/2016 Wójta Gminy Żyraków z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.


Zarządzenie nr 128/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.12.2018 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie.


Zarządzenie nr 127/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.12.2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze


Zarządzenie nr 126/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.12.2018 r.

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Żłobka w Żyrakowie wraz z udzieleniem pełnomocnictwa w zakresie niezbędnym do wykonywania jego ustawowych i statutowych zadań.


Zarządzenie nr 125/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.12.2018 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.


Zarządzenie nr 124/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.12.2018 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.


Zarządzenie nr 123/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.12.2018 r.

w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonych w Górze Motycznej należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat.


Zarządzenie nr 122/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.12.2018 r.

w sprawie: przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2019 rok.


Zarządzenie nr 121/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.12.2018 r.

w sprawie: sporządzenia i podania publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.


Zarządzenie nr 120/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.12.2018 r.

w sprawie: powierzenia prowadzenia spraw gminy Zastępcy Wójta.


Zarządzenie nr 119/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.12.2018 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.


Zarządzenie nr 118/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.12.2018 r.

w sprawie: Powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. Przebudowa drogi most - Trojan w km 0+000-0+645 na dz ewid. 853/3, 499/12, 857 w miejscowości Wola Wielka.


Zarządzenie nr 116/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 06.12.2018 r.

w sprawie: powołania komisji robót budowlanych pn. : "Budowa budynku Kulturalno- Oświatowego w Zawierzbiu - Etap I"


Zarządzenie nr 115/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.11.2018 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok. "


Zarządzenie nr 112/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.16.20.18 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu oraz innych opłat za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków.


Zarządzenie nr 111/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.11.2018 r.

w sprawie: w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie za odpracowaniem


Zarządzenie nr 110/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.11.2018 r.

w sprawie: ustalenia wzoru druków wyborczych w wyborach sołtysa i członków


Zarządzenie nr 109/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.11.2018 r.

w sprawie: okręgów wyborczych oraz treści pieczęci Sołeckich Komisji Wyborczych


Zarządzenie nr 108a/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.11.2018 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowanych jednostek budżetowych na 2018 rok.


Zarządzenie nr 108/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.11.2018 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Nagoszyn


Zarządzenie nr 107/2018

Wójta Gminy Żyraków

s

z dnia 31.10.2018 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 2 901 200 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów


Zarządzenie nr 106/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.11.2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Zarządzenie nr 105/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.11.2018 r.

w sprawie: w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 104/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13.11.2018 r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 103/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13.11.2018 r.

w sprawie: opracowania projektu budżetu gminy Żyraków na 2019 rok


Zarządzenie nr 102/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.10.2018 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i jednostkach budżetowych na 2018 rok


Zarządzenie nr 101/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.10.2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 100/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18.10.2018 r.

w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia


Zarządzenie nr 99/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.10.2018 r.

w sprawie: powołania i określania regulaminu regulaminu pracy Zespołu ds. opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej


Zarządzenie nr 98/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.10.2018 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych finansowych jednostek budżetowych Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 97/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 04.10.2018 r.

w sprawie: w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Zarządzenie nr 96/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 2.10.2018 r.

w sprawie: przyznania nauczycielom Nagród Wójta Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 95/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.09.2018 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 94/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.09.2018 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r.


Zarządzenie nr 93/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17.09.2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia stałej organizacji ruchu drogowego dla zadania "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Żyraków na dz. ewid. 684/11 w Straszęcinie"


Zarządzenie nr 92/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13.09.2018 r.

w sprawie: instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pomocowych realizowanych przez Gminę Żyraków


Zarządzenie nr 91/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13.09.2018 r.

w sprawie: ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


Zarządzenie nr 90/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13.09.2018 r.

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zasowie podczas jego nieobecności w okresie od dnia 13.09.2018 r. do dnia 31.08.2019 r.


Zarządzenie nr 89/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13.09.2018 r.

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie podczas jego nieobecności w okresie od dnia 13.09.2018 r. do dnia 31.08.2019 r.


Zarządzenie nr 88/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.09.2018 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zarządzenie nr 87/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 06.09.2018 r.

w sprawie: powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn.: Remont zespołu dworsko-parkowego w Żyrakowie


Zarządzenie nr 86/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 03.09.2018 r.

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie


Zarządzenie nr 85/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.08.2018 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położnej w miejscowości Korzeniów


Zarządzenie nr 85/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28.08.2018 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków położonej w miejscowości Korzeniów


Zarządzenie nr 84/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.08.2018 r.

w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Żyraków za I półrocze 2018 r.


Zarządzenie nr 83/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.08.2018 r.

w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwwiczenia obronnego w 2018 roku.


Zarządzenie nr 82/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.08.2018 r.

w sprawie: udzielenia pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu "Razem w Przyszłość"


Zarządzenie nr 81/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14.08.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Zarządzenie nr 80/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.08.2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Projektu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023


Zarządzenie nr 79/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.08.2018 r.

w sprawie: niepłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Korzeniów


Zarządzenie nr 78/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31.07.2018 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych


Zarządzenie nr 77/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.07.2018 r.

w sprawie:zmiany zarządzenia nr 126/2017 Wójta Gminy Żyraków z dnia 30 listopada 2017 r.


Zarządzenie nr 76/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.07.2018 r.

w sprawie: powołania komisji przeglądu gwarancyjnego i zakończenia gwarancji robót budowlanych pn.: Przebudowa i budowa przewodów wodociągowych oraz kabla sterowniczego i sygnalizacyjnego ze studni głębinowych do budynku SUW" w ramach przebudowy i budowy niezbędnej infrastruktury technicznej stacji uzdatniania wody w m. Nagoszyn wraz z rozbiórką istniejących przewodów wodociągowych z rur azbestowych"


Zarządzenie nr 75/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.07.2018 r.

w sprawie: powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn.: Budowa Kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żyraków"


Zarządzenie nr 74/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17.07.2018 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia


Zarządzenie nr 73/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17.07.2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego "nauczyciel mianowany".


Zarządzenie nr 72/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.07.2018 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych


Zarządzenie nr 71/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 06.07.2018 r.

w sprawie: wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o mozaikowości spłaty kredytu długoterminowego


Zarządzenie nr 70/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.06.2018 r.

w sprawie:zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.


Zarządzenie nr 69/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.06.2018 r.

w sprawie:udzielenia upoważnienia


Zarządzenie nr 68/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22.06.2018 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry Start" wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia.


Zarządzenie nr 67/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.06.2018 r.

w sprawie: wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o mozliwości spłaty kredytów długoterminowych


Zarządzenie nr 66/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.06.2018 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych


Zarządzenie nr 64/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 06.06.2018 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 63/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.12.2018 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków udziałów we własności nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.


Zarządzenie nr 62/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.05.2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru częściowego ora końcowego zadania pn. "Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej"


Zarządzenie nr 61/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.05.2018 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych


Zarządzenie nr 60/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.05.2018 r.

w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 59/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25.05.2018 r.

w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danach (IOD) w Urzędzie Gminy w Żyrakowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 58/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.05.2018 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 57/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24.05.2018 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 56/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 15.05.2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie za 2017 r.


Zarządzenie nr 55/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2018 r.

w sprawie: udzielenia pani Agnieszce Radwańskiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wiewiórce, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie bieżącej działalności oraz wykonywania ustawowych i statutowych zadań Szkoły Podstawowej w Wiewiórce


Zarządzenie nr 54/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2018 r.

w sprawie: udzielenia pani Bożenie Madej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mokrem, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie bieżącej działalności oraz wykonywania ustawowych i statutowych zadań Szkoły Podstawowej w Mokrem


Zarządzenie nr 53/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2018 r.

w sprawie: udzielenia pani Elżbiecie Ulak, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Straszęcinie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie bieżącej działalności oraz wykonywania ustawowych i statutowych zadań Zespołu Szkół w Żyrakowie


Zarządzenie nr 52/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2018 r.

w sprawie: udzielenia pani Alicji Błońskiej, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Straszęcinie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie bieżącej działalności oraz wykonywania ustawowych i statutowych zadań Zespołu Szkół w Straszęcinie


Zarządzenie nr 51/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2018 r.

w sprawie: udzielenia panu Robertowi Madejowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Bobrowej, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie bieżącej działalności oraz wykonywania ustawowych i statutowych zadań Zespołu Szkół w Bobrowej


Zarządzenie nr 50/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2018 r.

w sprawie: udzielenia pani Renacie Gurak, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Nagoszynie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie bieżącej działalności oraz wykonywania ustawowych i statutowych zadań Zespołu Szkół w Nagoszynie.


Zarządzenie nr 49/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08.05.2018 r.

w sprawie: powierzenia obowiązków likwidatora Publicznego Przedszkola w Nagoszynie Woli - jednostki budżetowej Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 47a/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.04.2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Żyraków.


Zarządzenie nr 47/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.04.2018 r.

w sprawie: organizacji i funkcjonowania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (PK HNS) Wójta Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 46/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.04.2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie za 2017 r.


Zarządzenie nr 45/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.04.2018 r.

w sprawie: wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 44/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.04.2018 r.

w sprawie: ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Zarządzenie nr 43/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.04.2018 r.

w sprawie: powołania komisji przeglądu gwarancyjnego i zakończenia gwarancji robót budowlanych pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w M. Zawierzbie"


Zarządzenie nr 42/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10.04.2018 r.

w sprawie: powołania komisji przeglądu gwarancyjnego i zakończenia gwarancji robót budowlanych pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żyraków - etap II"


Zarządzenie nr 41/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.03.2018 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok


Zarządzenie nr 40/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.03.2018 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Nagoszynie


Zarządzenie nr 39/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.03.2018 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Żyrakowie


Zarządzenie nr 38/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.03.2018 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Straszęcinie


Zarządzenie nr 37/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.03.2018 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Bobrowej


Zarządzenie nr 36/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.03.2018 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wiewiórce


Zarządzenie nr 35/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29.03.2018 r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adam Mickiewicza w Mokrem


Zarządzenie nr 34/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26.03.2018 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Zarządzenie nr 33/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.03.2018 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2017 rok


Zarządzenie nr 32/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.03.2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu na kandydata na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół w Nagoszynie


Zarządzenie nr 31/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.03.2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu na kandydata na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół w Żyrakowie


Zarządzenie nr 30/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.03.2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu na kandydata na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza. w Straszęcinie


Zarządzenie nr 29/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.03.2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu na kandydata na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół w Bobrowej


Zarządzenie nr 28/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.03.2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu na kandydata na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wiewiórce


Zarządzenie nr 27/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23.03.2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Mokrem


Zarządzenie nr 26/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.03.2018 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok


Zarządzenie nr 25/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.03.2018 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.


Zarządzenie nr 23/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 06.03.2018 r.

w sprawie:ustalenia wymaganych dokumentów oraz sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żyraków za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym


Zarządzenie nr 22/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 06.03.2018 r.

w sprawie:ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Żyraków w 2018 roku.


Zarządzenie nr 21/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.03.2018 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkół Podstawowych w Mokrem i Wiewiórce oraz Zespołów Szkół w: Bobrowej, Nagoszynie, Straszęcinie i Żyrakowie.


Zarządzenie nr 20a/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27.02.2018 r.

w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowych wydatków w 2018 r.


Zarządzenie nr 20/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21.02.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku


Zarządzenie nr 19/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.02.2018 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków udziałów nieruchomości położonych w miejscowości Żyraków


Zarządzenie nr 18/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20.02.2018 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków udziałów nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin


Zarządzenie nr 17/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 19.02.2018 r.

w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalnści form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.


Zarządzenie nr 16/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.02.2018 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn


Zarządzenie nr 15/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 07.02.2018 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 14/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.02.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektora Zespołów Szkół w Bobrowej, Nagoszynie, Straszęcinie i Żyrakowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyraków


Zarządzenie nr 13/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 05.02.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkół Podstawowych w Mokrem i Wiewiórce, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyraków


Zarządzenie nr 12/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.01.2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny i wyboru ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2018 roku.


Zarządzenie nr 11/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30.01.2018 r.

w sprawie: wyznaczenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szk. 2018/2019, w tym wyznaczenia terminów składania dokumentów rekrutacyjnych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyraków


Zarządzenie nr 10/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12.02.2018 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 36/2018 Wójta Gminy Żyraków z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych


Zarządzenie nr 9/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.01.2018 r.

w sprawie: opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy w Żyrakowie na 2018 rok


Zarządzenie nr 8/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.01.2018 r.

w sprawie: opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Żyrakowie na 2018 rok.


Zarządzenie nr 7/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.01.2018 r.

w sprawie: przeznaczenia cześć budynku Szkoły Podstawowej w Nagoszynie na potrzeby Publicznego Przedszkola w Nagoszynie Woli.


Zarządzenie nr 6/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16.01.2018 r.

w sprawie: przeznaczenia cześć budynku Szkoły Podstawowej w Nagoszynie na potrzeby Publicznego Przedszkola w Nagoszynie.


Zarządzenie nr 5/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.01.2018 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru zadania pn. "Budowa Przedszkola Publicznego w Nagoszynie"


Zarządzenie nr 4/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11.01.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków


Zarządzenie nr 3/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.01.2018 r.

w sprawie: powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Nagoszynie Woli


Zarządzenie nr 2/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09.01.2018 r.

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Nagoszynie


Zarządzenie nr 1/2018

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 02.01.2018 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy w Żyrakowie


Zarządzenie nr 1/2018

Kierownika Urzędu Gminy w Żyrakowie

z dnia 05.01.2018 r.

w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie w zamian za dzień 6 stycznia 2018 r.

  Ilość odwiedzin: 170501