Baner głowny strony UG Żyraków Strona ministerstwa Nowy BIP
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
Decyzja zezwalająca na usuwanie drzew i krzewów

Decyzja zezwalająca na usuwanie drzew i krzewów

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów, Pobierz dokument,
  2. tytuł prawny do gruntu (akt notarialny, wypis z rejestru gruntów lub oświadczenie),
  3. odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców (w przypadku spółek prawa handlowego),
  4. w przypadku wydania zgody na przesadzenie drzew lub krzewów wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania miejsca przesadzenia drzew lub krzewów na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 terenu, na który drzewa lub krzewy będą przesadzane.

Opłaty administracyjne

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy są załatwiane w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Na podstawie w/w art. w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty składa się w biurze Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 21 (I piętro),

kontakt:
tel. (0?14)683?12?21,
e?mail:

Tryb odwoławczy

Od decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Żyraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, z obowiązkiem wniesienia opłaty w znakach (znaczkach) skarbowych w wysokości 5 zł za odwołanie i 50 gr za każdy załącznik. Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu na I piętrze, pok. nr 21., lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (39-204 Żyraków, Żyraków 137)

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
  2. art. 47e ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. Nr 99 z 2001r., poz. 1079) w brzmieniu ustalonym przez art. 47 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085).


Osoba publikująca: mgr Adam Pryga
Data publikacji: 2016-04-20
  Ilość odwiedzin: 170611