Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o sesji w dniu 27.11.2023

2023-11-20

Informuję, że  Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żyraków na lata 2024-2030.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług - zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/572/23 Rady Gminy
  w Żyrakowie z dnia 21 lipca 2023 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok
  nr  XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/501/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 12. Informacja o stanie realizacji przez Gminę zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
 13. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych.
 14. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie sesji.

                                                                                                            

   Przewodnicząca Rady Gminy

             Maria Bodzioch

Ogłoszenie o sesji w dniu 25.10.2023

2023-10-18

Informuję, że  Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 25 października 2023 roku (środa) o godz. 14.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyraków, położonej w miejscowości Nagoszyn.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żyraków, udostępnionych dla przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/431/22 Rady Gminy Żyraków
  z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Żyraków na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym   trybu konsultacji.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
  z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok nr  XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku. 
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/501/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku
  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 26. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 27. Wolne wnioski i zapytania.
 28. Zamknięcie sesji.   

Przewodnicząca Rady Gminy

        Maria Bodzioch

Ogłoszenie o sesji w dniu 20.09.2023

2023-09-13

Informuję, że  Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 20 września 2023 roku (środa) o godz. 14.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żyraków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia IX. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się to uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żyraków
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Żyraków od Powiatu Dębickiego zadania zarządzania przystankami zlokalizowanymi w ciągach dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Żyraków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok nr  XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/501/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 10. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2022 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

        Maria Bodzioch

Ogłoszenie o sesji w dniu 07.09.2023

2023-09-05

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 07 września 2023 r. (czwartek) o godz. 8.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy Żyraków.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Żyraków – Pana Kamila Wolskiego.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2023-08-25

Informuję, że nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  29 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz.  14.00  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad : 

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żyraków .
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Ukrainy. 
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok NR XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku.
 5. Zamknięcie sesji.

 Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

Ogłoszenie o sesji w dniu 21.07.2023 r.

2023-07-19

Ogłoszenie o sesji

Informuję, że nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  21 lipca 2023 r. (piątek) o godz.  8.00  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 

Proponowany porządek obrad : 

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „Budowa dróg dla pieszych wraz z budową przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1184R Przecław – granica powiatu – Chotowa – w miejscowościach Bobrowa i Straszęcin”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok
  nr  XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Żyraków a Gminą Radomyśl Wielki w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków – dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia w roku szkolnym 2023/2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Żyraków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 8. Zamknięcie sesji.

 Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

Ogłoszenie o sesji w dniu 29.06.2023 r.

2023-06-19

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Żyraków za 2022 rok: debata nad Raportem o stanie Gminy Żyraków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żyraków wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żyraków za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żyraków i sprawozdania finansowego za 2022r.
 5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok
 6. Odczytanie Uchwały nr 1/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 7. Zapoznanie się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyraków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyraków za rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków, obszaru położonego w miejscowości Zawierzbie i Straszęcin - ETAP A.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz współdziałania przy realizacji ZIT w ramach Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok nr XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku.
 22. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie za rok 2022.
 23. Roczne sprawozdanie monitoringowe z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023.
 24. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 25. Wolne wnioski i zapytania.
 26. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

Ogłoszenie o sesji w dniu 18 maja 2023 r.

2023-05-11

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 18 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej. 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/431/22 Rady Gminy Żyraków z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Żyraków na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków w miejscowości Wola Żyrakowska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków na lata 2023-2025. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok nr XLI/500/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/501/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żyraków za rok 2022.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 14. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”.
 15. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie sesji

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

2023-03-23

Informuję, że nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się  w dniu 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz.  15.00  w  Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
 2. Ślubowanie radnego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pn. LIFE IP Pomoc Techniczna – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”.
 4. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

        Maria Bodzioch

Nabór wniosków o udzielenie dotacji do zabytku znajdującego się na terenie gminy Żyraków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

2023-03-10

Gmina Żyraków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie gminy Żyraków (ujętego w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków) wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Zgodnie z regulaminem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wnioskodawcą o środki na dotacje na prace przy zabytkach mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które udzielają dotacji w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Gmina Żyraków może udzielać wspomnianych dotacji na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Żyraków z dnia 21 lutego 2023 roku.

Wnioski o udzielnie dotacji można składać osobiście w Urzędzie Gminy Żyraków, 39-204 Żyraków 137 korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy /6p4tfoi07c/skrytka, w terminie do 14 marca 2023r.

Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o wsparcie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków składają:

 • wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami (załącznik nr 1),
 • klauzulę informacyjną RODO,
 • Informację dot. pomocy publicznej,

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: tel. 14 6807 115.

Szczegóły dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:21082