Jesteś tutaj: Start / WŁADZE / Skarbnik

Skarbnik

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Tokarz

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów budżetu Gminy,
 2. dokonywanie bieżącej oceny i analizy realizacji budżetu Gminy,
 3. prowadzenie i organizowanie gospodarki finansowej Gminy,
 4. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz ogłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie,
 5. organizacja i czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej, kierowanie rachunkowością Urzędu,
 6. prowadzenie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 7. prowadzenie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 8. udzielanie kontrasygnaty do czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych Gminy,
 9. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu Gminy,
 10. opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu,
 11. opracowywanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku,
 12. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych w tym w szczególności:
  • nadzorowanie prawidłowego ustalania należności budżetu,
  • sprawowanie nadzoru nad terminowym regulowaniem zobowiązań Gminy,
  • czuwanie nad przestrzeganiem zasad i form postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • nadzór nad właściwym przestrzeganiem i rozliczaniem inwentaryzacji,
  • opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta w zakresie gospodarki finansowej, obrotu drukami ścisłego zarachowania, obsługi kasowej, planu kont i innych,
 13. opracowywanie w porozumieniu z Sekretarzem zakresów czynności dla pracowników podległego referatu,
 14. współpraca w przygotowywaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych,
 15. realizacja ustawy o dochodach Gminy, o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, opłacie skarbowej oraz innych aktów prawnych dotyczących finansowej działalności Gminy,
 16. kierowanie Referatem Finansowo Podatkowym,
 17. wykonywanie innych prac doraźnie zleconych przez Wójta.
 18. Skarbnik jest głównym księgowym Budżetu Gminy. W przypadku jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, pracą referatu kieruje wyznaczony przez Skarbnika pracownik, który odpowiada za wykonanie zadań referatu oraz działa w imieniu Skarbnika w zakresie udzielonego mu upoważnienia.
 19. W ramach w/w zakresu Skarbnik Gminy jest uprawniony do wydawania stosownych poleceń wszystkim pracownikom Urzędu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Adam Pryga
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Pryga
Liczba odwiedzin:6196