Zwrot podatku akcyzowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wójt Gminy Żyraków

 przypomina:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu

oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury

VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 •  w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

 Od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. producent rolny może złożyć:

 •  wniosek o zwrot podatku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu niewykorzystanego w I naborze wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła,

 oraz jeżeli posiadał w 2022 r. świnie, owce, kozy lub/i konie:

 •  wniosek z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji świń, owiec, kóz lub/ i koni w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. do limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 4 l/ 1 szt. świń i 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni.

 W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

 •  2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie
 • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 Wójt

(-)mgr inż. Marek Rączka


Wniosek o zwrot podatku akcyzowegoKogo Dotyczy ?

Dotyczy producentów rolnych. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne,

Wymagane Dokumenty:

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • Faktury VAT (lub ich kserokopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 • Do wglądu umowy dzierżawy

Opłaty: Brak opłat za złożenie wniosku

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006 r., Nr 52, poz. 379),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)
   

Termin Realizacji

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do końca sierpnia danego roku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego w drodze decyzji następuje w terminach:

 • od dnia 1 kwietnia do końca kwietnia ( jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 do końca lutego),
 • od dnia 1 października do końca października ( jeżeli wniosek został złożony w terminie od dnia 1 sierpnia do końca sierpnia ).

Pieniądze wypłacane są gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewane na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Tryb Odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta/burmistarza właściwego do załatwienia sprawy.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-03-20
Data publikacji:2019-03-20
Osoba sporządzająca dokument:mgr Agnieszka Tokarz
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:4754