Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Prace komisji

Prace komisji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prace Komisji:

Ogłoszenie

2023-11-20

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu  21 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Sprawy bieżące, w tym omówienie :
 • projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żyraków na lata 2024-2030.
 • projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole
  i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”.
 • projektu uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług - zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyraków. 
 • projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/572/23 Rady Gminy
  w Żyrakowie z dnia 21 lipca 2023 roku.
 • projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żyraków na 2024 rok.
 • projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków.
 • projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 • projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok nr  XLI/500/22
  z dnia 23 grudnia 2022 roku. 
 • projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/501/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żyraków.
 • Informacji o stanie realizacji przez Gminę zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
 • Informacji z analizy oświadczeń majątkowych.
 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

Ogłoszenie

2023-09-27

O G Ł O S Z E N I E

 Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjny Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 29 września 2023 r. (piątek) o godz. 14.00 w świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Kontrola umorzeń podatkowych oraz zaległości za 2022 r.
 3. Sprzedaż mienia komunalnego (kontrola)
 4. Kontrola GZGK w terenie stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, itp.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący

     Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie           

        Zbigniew Waśko

Ogłoszenie

2023-09-13

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 20 września 2023 roku (środa) o godz. 11.30  w   Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku.
 3. Analiza wskaźnika zadłużenia gminy.
 4. Analiza stawek podatkowych.
 5. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektów uchwał w sprawie:
 • przystąpienia do sporządzenia IX. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków
 • określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się to uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żyraków
 1. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

Ogłoszenie

2023-09-13

Informuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 20 września 2023 roku (środa) o godz. 12.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawność hydrantów na terenie Gminy Żyraków.
 3. Spotkanie z przedstawicielem GZGK w Żyrakowie.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej.
 5. Przygotowanie do okresu zimowego i odśnieżania dróg gminnych i powiatowych.
 6. Sprawy bieżące, w tym omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Żyraków od Powiatu Dębickiego zadania zarządzania przystankami zlokalizowanymi w ciągach dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Żyraków.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

Ogłoszenie

2023-09-11

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu 15 września 2023 r. (piątek) o godz. 800 w  świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok
  i program współpracy na kolejny rok.
 3. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy:
 • Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji za 2022 r.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

 Podstawą prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023 poz. 40 ze zm.)

O G Ł O S Z E N I E

2023-06-13

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 11.30 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Przewodniczący Komisji 

Elżbieta Drąg

O G Ł O S Z E N I E

2023-06-13

Informuję, że posiedzenie Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Żyrakowie, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ocena realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków.
 3. Analiza przebiegu programu usuwania azbestu.
 4. Przegląd stanu dróg gminnych i powiatowych, oświetlenia ulicznego na terenie Gminy oraz ich oznakowania.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

   Tadeusz Orłowski

O G Ł O S Z E N I E

2023-06-13

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 roku (wtorek) o godz. 8.00 w   Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie informacji i działań Izb Rolniczych na terenie gminy Żyraków – zaproszenie przedstawiciela kierownictwa.
 3. Wydatki i realizacja zadań z zakresu rowów melioracyjnych.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Tomasz Duma

O G Ł O S Z E N I E

2023-06-07

Informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia i Budżetu, Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 2. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok oraz sprawozdań finansowych.
 3. Sprawy bieżące, w tym omówienie :

1) Raportu o stanie gminy Żyraków za 2022 rok.

2) Rocznego Sprawozdania monitoringowego z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żyraków na lata 2016-2023.

3) Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żyrakowie za rok 2022.

 1. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący w/w
Komisji Rady Gminy w Żyrakowie

Podstawę prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.  40 ze zm.).

O G Ł O S Z E N I E

2023-06-07

Informuję, że posiedzenie Komisji Wychowania Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Żyrakowie  odbędzie się w dniu  12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1200
w  świetlicy Urzędu Gminy w Żyrakowie, pok. nr 13.

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza sprawozdania Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2022 r.
 3. Analiza sprawozdania z działalności CKiP oraz Gminnej Biblioteki za 2022 rok oraz planów pracy.
 4. Analiza sprawozdania z programu ochrony nad zabytkami.
 5. Wizyta w placówkach na terenie gminy Żyraków.
 6. Analiza i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy:
 • ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw, a także wysokość
  i warunki wypłacania nagród
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych

Rady Gminy w Żyrakowie

mgr Halina Głowacka

Podstawą prawną do urlopowania radnych z Zakładu Pracy na czas trwania posiedzenia jest art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023 poz. 40 ze zm.)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Żyrakowie
Data utworzenia:2019-02-12
Data publikacji:2019-02-12
Osoba sporządzająca dokument:mgr Marta Węgrzyn
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:5994