Jesteś tutaj: Start / AKTY PRAWA / Zarządzenia

Zarządzenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenia:

Zarządzenie 79/2023

2023-05-27

Zarządzenie AO.0050.79.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Żyraków

Zarządzenie 78/2023

2023-05-26

Zarządzenie AO.0050.78.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie przedstawienia Raportu o stanie gminy Żyraków za 2022 rok

Zarządzenie 77/2023

2023-05-25

Zarządzenie AO.0050.77.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie 75/2023

2023-05-24

Zarządzenie AO.0050.75.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 maja 2023 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie 74/2023

2023-05-24

Zarządzenie AO.0050.74.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 maja 2023 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowych wydatków w 2023 r.

Zarządzenie 73/2023

2023-05-16

Zarządzenie AO.0050.73.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Straszęcinie

Zarządzenie 72/2023

2023-05-18

Zarządzenie AO.0050.72.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Żyrakowie sprawozdania finansowego Gminy Żyraków za 2022 rok

Zarządzenie 71/2023

2023-05-12

Zarządzenie AO.0050.71.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie użyczenia nieruchomości należących do Gminy Żyraków

Zarządzenie 70/2023

2023-05-12

Zarządzenie AO.0050.70.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Nagoszyn przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 69/2023

2023-05-18

Zarządzenie AO.0050.69.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 maja 2023 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.

Zarządzenie 68/2023

2023-04-26

Zarządzenie AO.0050.68.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Zarządzenie 67/2023

2023-04-27

Zarządzenie AO.0050.67.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych w Żyrakowie

Zarządzenie 66/2023

2023-05-09

Zarządzenie AO.0050.66.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku w szkołach prowadzonych przez Gminę Żyraków.

Zarządzenie 65/2023

2023-04-21

Zarządzenie AO.0050.65.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie za 2022 rok.

Zarządzenie 64/2023

2023-04-27

Zarządzenie AO.0050.64.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i  planach finansowych  jednostek budżetowych na 2023 rok.

Zarządzenie 63/2023

2023-04-14

Zarządzenie AO.0050.63.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia składu Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Żyrakowie

Zarządzenie 62/2023

2023-04-14

Zarządzenie AO.0050.62.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia składu Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Żyrakowie

Zarządzenie 61/2023

2023-04-12

Zarządzenie AO.0050.61.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

w sprawie udzielenia Pani Bożenie Madej, Szkoły Podstawowej w Mokrem pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Szkoły Podstawowej w Mokrem

Zarządzenie 60/2023

2023-04-12

Zarządzenie AO.0050.60.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Radwańskiej, Szkoły Podstawowej w Wiewiórce pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Szkoły Podstawowej w Wiewiórce

Zarządzenie 59/2023

2023-04-12

Zarządzenie AO.0050.59.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Madejowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Bobrowej pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół w Bobrowej

Zarządzenie 58/2023

2023-04-12

Zarządzenie AO.0050.56.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mokrem

Zarządzenie 57/2023

2023-04-12

Zarządzenie AO.0050.57.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiewiórce

Zarządzenie 56/2023

2023-04-12

Zarządzenie AO.0050.56.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Bobrowej

Zarządzenie 55/2023

2023-04-06

Zarządzenie AO.0050.55.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie 54/2023

2023-04-06

Zarządzenie AO.0050.53.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Żyraków

Zarządzenie 53/2023

2023-03-31

Zarządzenie AO.0050.53.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin, przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 52/2023

2023-04-04

Zarządzenie AO.0050.52.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych przez organizacje pozarządowe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie 51A/2023

2023-04-06

Zarządzenie AO.0050.51A.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok

Zarządzenie 51/2023

2023-03-31

Zarządzenie AO.0050.51.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żyraków za 2022 rok

Zarządzenie 50/2023

2023-03-30

Zarządzenie AO.0050.50.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia dnia 07 kwietnia 2023 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie za odpracowaniem

Zarządzenie 49/2023

2023-03-30

Zarządzenie AO.0050.49.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Żyrakowie

Zarządzenie 48/2023

2023-03-23

Zarządzenie AO.0050.48.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia AO.0050.114.2022 Wójta Gminy Żyraków z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Zawierzbia

Zarządzenie 47/2023

2023-03-23

Zarządzenie AO.0050.47.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołeckiej Komisji Wyborczej Nr 13 w Zawierzbiu

Zarządzenie 46/2023

2023-03-14

Zarządzenie AO.0050.46.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 marca 2023 r.

Powołania Komisji ds. weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zarządzenie 45/2023

2023-03-23

Zarządzenie AO.0050.45.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok

Zarządzenie 44/2023

2023-03-31

Zarządzenie AO.0050.44.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Zawierzbie

Zarządzenie 43/2023

2023-03-31

Zarządzenie AO.0050.43.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Zawierzbie

Zarządzenie 42/2023

2023-03-02

Zarządzenie AO.0050.42.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół w Bobrowej i Zespołu Szkół w Straszęcinie.

Zarządzenie 41A/2023

2023-03-15

Zarządzenie AO.0050.41A.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok

Zarządzenie 41/2023

2023-03-06

Zarządzenie AO.0050.41.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2023 roku.

Zarządzenie 40A/2023

2023-03-09

Zarządzenie AO.0050.40A.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 luty 2023 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok

Zarządzenie 40/2023

2023-03-07

Zarządzenie AO.0050.40.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 luty 2023 r.

w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Kompleksowa przebudowa gminnej infrastruktury drogowej w Gminie Żyraków"

Zarządzenie 39/2023

2023-03-01

Zarządzenie AO.0050.39.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Zarządzenie 38/2023

2023-03-01

Zarządzenie AO.0050.38.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie: udzielenia Pani Renacie Gurak, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Nagoszynie pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół w Nagoszynie

Zarządzenie 37/2023

2023-03-01

Zarządzenie AO.0050.37.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Nagoszynie

Zarządzenie 36/2023

2023-03-01

Zarządzenie AO.0050.36.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie: udzielenia Pani Alicji Błońskiej, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Straszęcinie pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zespołu Szkół w Straszęcinie

Zarządzenie 35/2023

2023-03-01

Zarządzenie AO.0050.35.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Straszęcinie

Zarządzenie 34/2023

2023-02-27

Zarządzenie AO.0050.34.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin

Zarządzenie 33/2023

2023-02-23

Zarządzenie AO.0050.33.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów. Szkoły Podstawowej w Mokrem i Szkoły Podstawowej w Wiewiórce

Zarządzenie 32/2023

2023-02-23

Zarządzenie AO.0050.32.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie 31/2023

2023-03-08

Zarządzenie AO.0050.31.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 lutego 2023 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok

Zarządzenie 30/2023

2023-02-21

Zarządzenie AO.0050.30.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 lutego 2023 r.

zmieniające zarządzenie nr AO.0050.29.2023 z dnia 14 lutego 2023 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół w Bobrowej, Szkoły Podstawowej w Mokrem, Zespołu Szkół w Straszęcinie, Szkoły Podstawowej w Wiewiórce i Zespołu Szkół w Żyrakowie

Zarządzenie 29/2023

2023-02-14

Zarządzenie AO.0050.29.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 lutego 2023 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół w Bobrowej, Szkoły Podstawowej w Mokrem, Zespołu Szkół w Straszęcinie, Szkoły Podstawowej w Wiewiórce i Zespołu Szkół w Żyrakowie

Zarządzenie 28/2023

2023-02-14

Zarządzenie AO.0050.28.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 lutego 2023 r.

w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat

Zarządzenie 27/2023

2023-02-14

Zarządzenie AO.0050.27.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 lutego 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie za 2022 rok

Zarządzenie 26/2023

2023-02-16

Zarządzenie AO.0050.26.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Żyraków".

Zarządzenie 25/2023

2023-02-16

Zarządzenie AO.0050.25.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie: powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żyrakowie realizacji Programu pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Zarządzenie 24/2023

2023-02-09

Zarządzenie AO.0050.24.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2023 roku

Zarządzenie 23/2023

2023-02-09

Zarządzenie AO.0050.23.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2023 roku

Zarządzenie 22/2023

2023-02-16

Zarządzenie AO.0050.22.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie: ustalenia wzoru karty do głosowania i wzoru protokołu wyników głosowania w wyborach uzupełniających Sołtysa sołectwach Zawierzbie zarządzonych na dzień 26 marca 2023 r.

Zarządzenie 21/2023

2023-02-07

Zarządzenie AO.0050.21.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin, należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat

Zarządzenie 20/2023

2023-02-07

Zarządzenie AO.0050.20.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin, należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat

Zarządzenie 19/2023

2023-02-07

Zarządzenie AO.0050.19.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wola Wielka, należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat

Zarządzenie 18/2023

2023-02-07

Zarządzenie AO.0050.18.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wola Żyrakowska, należącej do Gminy Żyraków na okres 1 roku

Zarządzenie 17/2023

2023-02-16

Zarządzenie AO.0050.17.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok

Zarządzenie 16/2023

2023-02-07

Zarządzenie AO.0050.16.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2023 roku

Zarządzenie 15/2023

2023-01-31

Zarządzenie AO.0050.15.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2023 roku

Zarządzenie 14/2023

2023-02-02

Zarządzenie AO.0050.14.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie: powołania składu Sołeckiej Komisji Wyborczej w Zawierzbiu dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Zawierzbie zarządzonych na dzień 26 marca 2023 r.

Zarządzenie 13/2023

2023-02-01

Zarządzenie AO.0050.13.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

Zarządzenie 12/2023

2023-02-01

Zarządzenie AO.0050.12.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT

Zarządzenie 11/2023

2023-01-27

Zarządzenie AO.0050.11.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Gminy Żyraków nr AO.0050.65.2022 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia mianowanego.

Zarządzenie 10/2023

2023-01-24

Zarządzenie AO.0050.10.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 stycznia 2023 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków

Zarządzenie 9/2023

2023-01-25

Zarządzenie AO.0050.9.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wyborców danych o kandydatach na Sołtysa sołectwa Zawierzbie w wyborach uzupełniających zarządzanych na dzień 26 marca 2023 r.

Zarządzenie 8/2023

2023-01-16

Zarządzenie AO.0050.8.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora: Zespołu Szkół w Bobrowej, Szkoły  Podstawowej w Mokrem, Zespołu Szkół w Nagoszynie, Zespołu Szkół w Straszęcinie, Szkoły Podstawowej w Wiewiórce i Zespołu Szkół w Żyrakowie.

Zarządzenie 7/2023

2023-01-13

Zarządzenie AO.0050.7.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Żyraków w 2023 roku.

Zarządzenie 6/2023

2023-01-10

Zarządzenie AO.0050.6.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie: opracowania zestawienia zbiorczego planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy w Żyrakowie na 2023 rok.

Zarządzenie 5/2023

2023-01-18

Zarządzenie AO.0050.5.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie: opracowania planu finansowego Urzędu Gminy w Żyrakowie w 2023 roku.

Zarządzenie 4/2023

2023-01-09

Zarządzenie AO.0050.4.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

Zarządzenie 3/2023

2023-01-10

Zarządzenie AO.0050.3.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Mokre przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie 2/2023

2023-01-11

Zarządzenie AO.0050.2.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin

Zarządzenie 1/2023

2023-01-05

Zarządzenie AO.0050.1.2023

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie 122/2022

2023-01-10

Zarządzenie AO.0050.122.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie: ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku ze środków z Funduszu Pomocy Gminy Żyraków na 2022 rok

Zarządzenie 121/2022

2023-01-03

Zarządzenie AO.0050.120.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie: ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Żyraków na 2022 rok

Zarządzenie 120/2022

2022-12-30

Zarządzenie AO.0050.120.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie: ustalenia stawek za 1 kilometr podróży służbowej pracownikom Urzędu Gminy w Żyrakowie oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy samochodem osobowym  niebędącym własnością pracodawcy.

Zarządzenie 119/2022

2023-01-04

Zarządzenie AO.0050.119.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.

Zarządzenie 118/2022

2022-12-30

Zarządzenie AO.0050.118.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie: ustalenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego używanego przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Żyraków oraz zasad ich rozliczania.

Zarządzenie 117/2022

2023-01-04

Zarządzenie AO.0050.117.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie: ustalenia wzorów druków wyborczych w wyborach uzupełniających Sołtysa sołectwa Zawierzbie zarządzonych na dzień 26 marca 2023 roku

Zarządzenie 116/2022

2022-12-29

Zarządzenie AO.0050.116.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Zarządzenie 115/2022

2023-01-09

Zarządzenie AO.0050.115.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 23 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.

Zarządzenie 114/2022

2022-12-22

Zarządzenie AO.0050.114.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie: wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Zawierzbia

Zarządzenie 113/2020

2022-12-21

Zarządzenie AO.0050.113.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie: powołania Komisji w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Zarządzenie 112/2020

2022-12-23

Zarządzenie AO.0050.112.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie: wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego realizowanego przez Gminę Żyraków w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Zarządzenie 111/2022

2022-12-13

Zarządzenie AO.0050.111.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie: umorzenia należności cywilnoprawnej z tytułu najmu lokalu

Zarządzenie 110/2022

2022-12-14

Zarządzenie AO.0050.110.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.

Zarządzenie 109/2020

2022-12-14

Zarządzenie AO.0050.109.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie: powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn.: "ZAGOSPODAROWANIE ZABYTKOWEGO DWORKU WRAZ Z OTOCZENIEM W MIEJSCOWOŚCI STRASZĘCIN"

Zarządzenie 108/2022

2022-12-08

Zarządzenie AO.0050.108.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie: umorzenia zaległości czynszowych

Zarządzenie 107/2020

2022-12-14

Zarządzenie AO.0050.107.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.

Zarządzenie 106/2022

2022-12-08

Zarządzenie AO.0050.106.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.

Zarządzenie 105/2020

2022-12-20

Zarządzenie AO.0050.105.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie: wprowadzenie działań w celu obowiązkowej redukcji zużycia energii elektrycznej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Zarządzenie 104a/2020

2022-12-14

Zarządzenie AO.0050.104a.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.

Zarządzenie 104/2022

2022-11-23

Zarządzenie AO.0050.104.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków

Zarządzenie 103A/2022

2022-12-08

Zarządzenie AO.0050.103A.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie: sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminny Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok

Zarządzenie 103/2022

2022-11-18

Zarządzenie AO.0050.103.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

Zarządzenie 102/2022

2022-11-15

Zarządzenie AO.0050.102.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie: opracowania projektu budżetu gminy Żyraków na 2023 rok.

Zarządzenie 101/2022

2022-11-18

Zarządzenie AO.0050.101.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie: powołania komisji odbioru końcowego robót budowlanych pn.: "Zagospodarowanie zabytkowego dworku wraz z otoczeniem w miejscowości Straszęcin"

Zarządzenie 100/2022

2022-11-18

Zarządzenie AO.0050.100.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie: wyznaczenia na rok 2023 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

Zarządzenie 99/2022

2022-11-18

Zarządzenie AO.0050.99.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowy

Zarządzenie 98/2022

2022-11-29

Zarządzenie AO.0050.98.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków Budżetu Gminy i planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok

Zarządzenie 97/2022

2022-11-18

Zarządzenie AO.0050.97.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Żyrakowie

Zarządzenie 96/2022

2022-11-07

Zarządzenie AO.0050.96.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2o22 rok.

Zarządzenie 95/2022

2022-10-25

Zarządzenie AO.0050.95.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu oraz innych opłat za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Żyraków

Zarządzenie 94/2022

2022-11-29

Zarządzenie AO.0050.94.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12 pażdziernika 2022 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin

Zarządzenie 93/2022

2022-10-17

Zarządzenie AO.0050.93.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 11 października 2022 r.

w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Żyraków.

Zarządzenie 89/2022

2022-10-17

Zarządzenie AO.0050.89.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 4 października 2022 r.

w sprawie: przyznania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Żyraków.

Zarządzenie 88/2022

2022-10-17

Zarządzenie AO.0050.88.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2o22 rok.

Zarządzenie 94/2022

2022-10-14

Zarządzenie AO.0050.94.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 12 października 2022 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin

Zarządzenie 92/2022

2022-10-12

Zarządzenie AO.0050.92.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie: przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2023 rok.

Zarządzenie 91/2022

2022-10-10

Zarządzenie AO.0050.91.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 6 października 2022 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin

 

Zarządzenie 90/2022

2022-10-10

Zarządzenie AO.0050.90.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 6 października 2022 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Żyraków

 

Zarządzenie 86/2022

2022-10-05

Zarządzenie AO.0050.86.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 wrzesień 2022 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2o22 rok.

 

Zarządzenie 87/2022

2022-10-05

Zarządzenie AO.0050.87.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 wrzesień 2022 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żyraków

Zarządzenie 85/2022

2022-09-29

Zarządzenie AO.0050.85.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 wrzesień 2022 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących

wypłaty "dodatku dla podmiotów wrażliwych"

Zarządzenie 84/2022

2022-09-29

Zarządzenie AO.0050.84.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 wrzesień 2022 r.

w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Żyrakowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku 

dla gospodarstw domowych

Zarządzenie 83/2022

2022-09-29

Zarządzenie AO.0050.83.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 wrzesień 2022 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie

do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku

dla gospodarstw domowych

Zarządzenie 82/2022

2022-09-08

Zarządzenie AO.0050.82.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 wrzesień 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Korzeniów, przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie 81/2022

2022-09-08

Zarządzenie AO.0050.81.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 wrzesień 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Straszęcin, przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie 80/2022

2022-09-08

Zarządzenie AO.0050.80.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 wrzesień 2022 r.

w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Żyrakowska

Zarządzenie 79/2022

2022-09-08

Zarządzenie AO.0050.79.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 wrzesień 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Wola Wielka, przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie 78/2022

2022-09-08

Zarządzenie AO.0050.78.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 8 września 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin, przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie 77/2022

2022-09-19

Zarządzenie AO.0050.77.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmiany  w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.

Zarządzenie 76/2022

2022-09-19

Zarządzenie AO.0050.76.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.

Zarządzenie 75/2022

2022-09-02

Zarządzenie AO.0050.75.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Żyraków za I półrocze 2022 r.

Zarządzenie 74/2022

2022-08-26

Zarządzenie AO.0050.74.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Bobrowa.

Zarządzenie 73/2022

2022-08-26

Zarządzenie AO.0050.73.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin.

Zarządzenie 72/2022

2022-08-19

Zarządzenie AO.0050.72.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr AO.0050.71.2022 Wójta Gminy Żyraków z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego.

Zarządzenie 71/2022

2022-08-19

Zarządzenie AO.0050.71.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego.

Zarządzenie 70/2022

2022-08-19

Zarządzenie AO.0050.70.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego.

Zarządzenie 69/2022

2022-08-17

Zarządzenie AO.0050.69.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr AO.0050.65.2022 Wójta Gminy Żyraków z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia mianowanego.

Zarządzenie 68/2022

2022-08-25

Zarządzenie Nr AO.0050.68.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 09 sierpnia 2022r.

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Reguła, Kierownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie.

Zarządzenie 67/2022

2022-07-27

Zarządzenie AO.0050.67.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Straszęcin

Zarządzenie 66/2022

2022-07-27

Zarządzenie AO.0050.66.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żyrakowie

Zarządzenie 65/2022

2022-07-27

Zarządzenie AO.0050.65.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie 64a/2022

2022-08-11

Zarządzenie AO.0050.64a.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.

Zarządzenie 64/2022

2022-07-14

Zarządzenie AO.0050.64.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 14 lipca 2022 r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Żyraków nieruchomości położonych w miejscowości Góra Motyczna

Zarządzenie 63/2022

2022-07-08

Zarządzenie AO.0050.63.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 08 lipca 2022 r.

w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Straszęcin, należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat

Zarządzenie 62b/2022

2022-08-18

Zarządzenie AO.0050.62b.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Żyraków na 2022 rok.

Zarządzenie 62a/2022

2022-08-18

Zarządzenie AO.0050.62a.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Żyraków na 2022 rok.

Zarządzenie 62/2022

2022-07-25

Zarządzenie AO.0050.62.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żyraków za lata 2022 - 2036

Zarządzenie 61/2022

2022-07-20

Zarządzenie AO.0050.61.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Żyraków i planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.

Zarządzenie 60/2022

2022-06-29

Zarządzenie AO.0050.60.2022

Wójta Gminy Żyraków

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowa, należącej do Gminy Żyraków na okres 3 lat.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Żyraków
Data utworzenia:2019-01-01
Data publikacji:2019-01-01
Osoba sporządzająca dokument:mgr. Marta Erazmus
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Lipiński
Liczba odwiedzin:11855